Management

Crowdsourcing

การใช้ความเชี่ยวชาญของคนหมู่มากย่อมได้ไอเดียและแนวทางการแก้ปัญหาที่หลากหลายกว่ากลุ่มคนใดกลุ่มคนเหนึ่ง การใช้สาธารณชนหรือบุคคลทั่วไปในการแก้ไขปัญหาหรือร่วมกันพัฒนาสินค้าร่วมกับองค์กรเรียกว่า Crowdsourcing

 

การใช้ Crowdsourcing จะแตกต่างจาก Outsourcing เนื่องจากการ Outsource คือ การที่องค์กรจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาสินค้ามาพัฒนาระบบไอทีหรือแก้ปัญหาให้กับองค์กร แต่ Crowdsourcing คือ การเปิดให้บุคคลอื่นๆ ภายนอกองค์กร (ไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือไม่ใช่) สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา พัฒนาสินค้าหรือระบบขององค์กรได้ Crowdsourcing ในอดีตทำได้ยากเนื่องจากช่องทางในการเข้าถึงสาธารณะมีอยู่อย่างจำกัด แต่ในปัจจุบัน องค์กรสามารถใช้ช่องทางของ เว็บไซต์และ social network ในการเข้าถึงความสามารถของสาธารณะได้อย่างไร้ขีดจำกัด 

 

การใช้ Crowdsourcing ทำให้องค์กรได้รับไอเดียที่หลากหลาย จากบทความของ Kevin J. Boudreau และ Karim R. Lakhani อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย Harvard ในเรื่อง Using the Crowd as an Innovation Partner ซึ่งได้ตีพิมพ์ลงนิตยสาร Harvard Business Review ได้แบ่งรูปแบบของ Crowdsourcing ออกเป็น 4 ประเภทคือ

 

1. Crowd Contest คือ การใช้การแข่งขันเป็นแรงจูงใจ โดยบริษัทจะทำการระบุปัญหา พร้อมกับรางวัล จากนั้นจะทำการเชื้อเชิญให้บุคคลภายนอกส่งแนวทางการแก้ปัญหา ตัวอย่างของ Crowd Contest เช่น TopCoder, Kaggle และ Innocentive ซึ่งเว็บไซต์เหล่านี้จะทำตัวเป็นศูนย์กลางให้กับบริษัทต่างๆ ที่มีปัญหาทำการโพสต์ปัญหา และเปิดให้ทุกคนที่สามารถแก้ปัญหาได้มาลงทะเบียนในการแก้ปัญหา Crowd Contest จะใช้ได้ดีในกรณีที่บริษัทไม่สามารถหาผู้เชี่ยวชาญมาแก้ปัญหาได้ หรือเป็นปัญหาใหม่ที่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าใครคือผู้เชี่ยวชาญ การใช้ Crowd-sourcing ในรูปแบบของ Crowd Contest สามารถนำไปสู่การนำเสนอแนวคิดนอกกรอบ (Out of the Box) ซี่งจะนำไปสู่การค้นพบนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ 

 

2. Crowd Collaborative Com-munities คือ การเปิดให้สาธารณชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสินค้าหรือบริการร่วมกับบริษัท เช่น การที่ IBM ร่วมมือกับโปรแกรมเมอร์ทั่วโลกในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการบริหารเว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache ซึ่งในที่สุด Apache ก็ถูกนำมาใช้เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ ที่มีจำนวนคนใช้มากที่สุด และถูกยอมรับว่าเป็นระบบที่มีความเสถียรมาก อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ Wikipedia ซึ่งเป็นสารานุกรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยข้อมูลในสารานุกรมไม่ได้ถูกสร้างจากผู้เชี่ยวชาญ แต่ข้อมูลถูกสร้างขึ้นและตรวจสอบจากบุคคลทั่วไป ในปัจจุบัน Wikipedia ได้กลายมาเป็นสารานุกรมที่ใหญ่ที่สุด มีการอัพเดทมากที่สุด และมีข้อมูลที่ถูกต้องมาก อีกหนึ่งตัวอย่างก็คือ การที่ Facebook ให้ผู้ใช้ช่วยกันแปลฟังก์ชันการใช้งานบนเว็บไซต์ในภาษาท้องถิ่น บริษัทขายของเล่น LEGO พัฒนาสินค้าโดยเปิดให้ลูกค้า

เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา อีกตัวอย่างหนึ่งคือ ระบบปฏิบัติการ Android ซึ่งร่วมกันพัฒนาระหว่างบริษัท Google และ โปรแกรมเมอร์ทั่วโลก การใช้ Crowd Collaborative Communities นั้นเหมาะกับงานที่ต้องมีการแชร์ข้อมูลร่วมกัน หรือการร่วมมือกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ในกรณีนี้จะไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับตัวบริษัทอาจได้รายได้ทางอ้อมเช่น รายได้จากโฆษณา (Google) รายได้จากการให้การสนับสนุนบริษัทที่ใช้สินค้า (IBM กับ Apache) เป็นต้น 

 

3. Crowd Complementors คือ การเปิดให้สาธารณชนสามารถเข้ามาร่วมพัฒนาสินค้า ต่อยอดจากสินค้าหลักของบริษัท ตัวอย่างเช่น การที่บริษัท Apple ใช้ iTunes และ App Store ในการให้โปรแกรมเมอร์อื่นๆ สามารถพัฒนาโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการของตนเองได้ การใช้ Crowd Complementors แตกต่างจาก Contest และ Communities เนื่องจากเป็นการอาศัยบุคคลภายนอกในการพัฒนาสินค้าต่อยอดจากสินค้าหลัก ซึ่งการพัฒนาจากภายนอกมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน หรือมีปัญหาที่แตกต่างกัน ซึ่งแตกต่างจาก Contest และ Communities ที่มีเป้าหมายและปัญหาแบบเดียวกัน การใช้ Crowd Complementors นั้น บริษัทจำเป็นต้องมีการเปิดเผยข้อมูลและช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถพัฒนาสินค้าหรือบริการได้ ตัวอย่างเช่น Facebook เปิดให้บุคคลภายนอกสามารถทำการพัฒนาโปรแกรม เพื่อให้สามารถใช้บนเว็บไซต์หรือโปรแกรม Facebook ได้ผ่านทาง FBML (Facebook Markup Language) โดยแรงจูงใจสำหรับ Crowd Com-plementors คือ การที่บุคคลภายนอกสามารถได้ส่วนแบ่งจากรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการนั้นๆ เช่น ในทุกๆ การขาย Application บน App Store ก็จะมีการแบ่งรายได้ระหว่าง Apple และนักพัฒนาโปรแกรม อยู่ที่ 70% สำหรับนักพัฒนาโปรแกรม และ 30% สำหรับบริษัท Apple อีกตัวอย่างที่น่าสนใจของ Crowd Complementors คือ UBER และ Airbnb คือการพัฒนา Platform ในการเชื่อมโยงระหว่างคนที่มีรถกับคนที่ต้องการใช้รถ และระหว่างคนที่มีที่อยู่อาศัยกับคนที่ต้องการเข้าพัก 

 

4. Crowd Labor Market คือ การสร้างตลาดให้กับผู้ที่ต้องการหางาน และผู้ที่มีงานให้สามารถเข้ามาพบกัน โดยงานดังกล่าวจะเป็นงานที่มีลักษณะการทำงานที่มีระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุดไม่ใช่เป็นงานประจำ ตัวอย่างของ Crowd Labor Market เช่น Elance, oDesk, Guru, Clickworker, ShortTask, Samasource, Freelancer และ Amazon Mechanical Turk เป็นต้น การว่าจ้างงานจะเป็นงานที่ไม่ใช่งานประจำ บุคคลทั่วไปสามารถใช้ความสามารถตนเองมาทำงานโดยไม่ต้องเปลี่ยนงานประจำ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด เช่น National Geographic ที่ใช้คนจำนวน 28,000 คนในการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมในการระบุตำแหน่งที่ตั้งของเจงกีสข่าน เป็นต้น 

 

จากที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนั้นคือรูปแบบของ Crowdsourcing ซึ่งสามารถถูกใช้เป็นอีกหนึ่งทางเลือก นอกเหนือไปจากการที่บริษัททำเอง หรือจ้างผู้เชี่ยวชาญทำ บริษัทสามารถใช้สาธารณชนหรือบุคคลทั่วไป ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสินค้า หรือร่วมกันแก้ปัญหาให้กับบริษัทได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีเทคโนโลยีที่สามารถสร้างเป็นช่องทางให้บุคคลภายนอกใช้ในการทำ Crowdsourcing ที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ Social Media และ Mobile Application เป็นต้น

 

โดย รองศาสตราจารย์ พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

 

MAGAZINE

 

 

 New News

 

 

Editor Observation

 • Jun 02 , 2017

  “โลกสันนิวาสย่อมเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ” วลีนี้เป็นสัจธรรมที่ไม่มีใครเถียงได้ เพราะทุกอย่างย่อมมีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ทว่า “โลกสันนิวาส” สมัยนี้ ดูเหมือนจะเปลี่ยนเร็วกว่าสมัยพุทธกาลเป็นไหนๆ ด้วยพลังในการคำนวณและการจัดการกับข้อมูลจำนวนมากด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ของไมโครโปรเสดเซอร์ชิพและเครื่องไม้เครื่องมือทางด้านสื่อสารคมนาคมตลอดจนเทคโนโลยีการแปลงข่าวสารข้อมูลทั้งมวลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล มันช่วยทำให้ “ความรู้” ที่เคยอยู่ในมือของคนจำนวนน้อยแพร่สะพัดเร็วขึ้นและแพร่ไปในอาณาเขตที่กว้างขวางขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ

 • Apr 26 , 2017

  สิ่งมีชีวิตเกือบทั้งหมดบนโลกใบนี้ ดำเนินไปได้ด้วยพลังงานจากดวงอาทิตย์ พลังงานของดวงอาทิตย์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชีวิต ให้ชีวิตได้มีพละกำลังที่จะขับเคลื่อนดำเนินต่อไปและสืบสายพันธุ์ลูกหลานต่อไปได้เรื่อยๆ บนโลกใบนี้ (หรืออาจจะบนโลกใบอื่นด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้?) ตราบเท่าที่ “ดวงตะวันยังคงส่องแสง”

 • Apr 03 , 2017

  ยุทธจักร มีเดีย/เอ็นเตอร์เทนเมนต์มีจอมยุทธยอดฝีมืออยู่ไม่น้อย ที่ยังโลดแล่นอยู่ในวงการ และร่วมฝ่าคลื่นฝืนลมแห่งการเปลี่ยนแปลงอันรุนแรงอย่างกระแทกกระทั้น เพราะเนื่องมาแต่ Paradigm Shift ของเทคโนโลยีระดับโลกและพฤติกรรมการบริโภคสื่อของผู้คนอยู่ในขณะนี้

 

School Move

 • Mar 17 , 2017

  สถาบันแนะแนวการศึกษาคริมสัน ผู้นำที่ปรึกษาด้านการศึกษาระดับโลก เปิดสาขาใหม่ในกรุงเทพมหานครเพื่อผลักดันนักเรียนไทยและนักเรียนทุกคนทั่วโลก สามารถเข้าถึงเครือข่ายติวเตอร์ ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่คอยให้คำปรึกษากว่า 2,000 คนทั่วโลก

 • Feb 14 , 2017

  สมาคมแลกเปลี่ยนบุคคลากรไทย-จีน ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน หรือ China Campus Network (CCN), สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน, สมาคมการค้าวิสาหกิจจีน-ไทย, ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ, สำนักข่าวซินหัวประจำกรุงเทพฯ, สถานีวิทยุซีอาร์ไอประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และโรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์ ร่วมจัดการแข่งขันภาษาจีน Friendship Cup ครั้งที่ 9 พร้อมผนึกกำลังในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน องค์กรธุรกิจไทย-จีน สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน  และสถาบันการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาบุคลากรไทยตอบสนองตลาดแรงงานและองค์กรไทย-จีนในปัจจุบัน

 • Feb 02 , 2017

                วิสดอม เอ็นเตอร์ไพร์ส จับมือ Rugby School  แห่งสหราชอาณาจักรหนึ่งในโรงเรียนเอกชนชั้นนำที่มีชื่อเสียงและได้รับความเชื่อถือมากว่า 450 ปี เตรียมเปิดโรงเรียนนานาชาติ Rugby School Thailand   ชูจุดแข็งด้วยหลักสูตรพัฒนาการศึกษาแบบองค์รวม ด้วยงบลงทุนกว่า 1,500 ล้านบาท ตอบโจทย์การศึกษาทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ CLMV

Management

 • Jun 16 , 2017

  ภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนา “Fin Tech : Cashless World Payment” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเห็นช่องทางการรับเงินโฉมใหม่ ขยายโอกาสทางธุรกิจและกลุ่มลูกค้าใหม่ด้วยระบบชำระเงินรูปแบบใหม่ และเพื่อสร้างรายได้เพิ่มด้วยเทคโนโลยีการชำระเงิน ณ ห้องประชุมชั้น 6 เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

 • Jun 08 , 2017

  ผมเกิดมาในยุคสงครามเย็นที่สหรัฐอเมริกากำลังแผ่ขยายแสนยานุภาพอย่างถึงขีดสุด สมัยนั้น ทหารอเมริกัน ที่เราเรียกกันทั่วไปว่า “ทหาร จีไอ” พบได้ทั่วไปในบ้านเรา ตาคลี สัตหีบ อุบลราชธานี อุดรธานี โคราช นครพนม พัทยา... เพชรบุรีตัดใหม่ และพัฒน์พงศ์

 • Jun 02 , 2017

  จากรายงานเรื่อง Global Competitiveness Index ของ World Economics Forum ในปี 2016-2017 มีการจัดอันดับทั้งสิ้น 138 ประเทศ พบว่า ความสามารถในการแข่งขันไทยอยู่ในอันดับที่ 34 ซึ่งตกลงมาจากการจัดอันดับในปี 2015-2016 ซี่งอยู่ในอันดับที่ 13 

 

Cool Case

 • Jun 21 , 2017

  ดร.มัทนา สานติวัตร กรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการตลาดสร้างสรรค์ธุรกิจ รุ่นที่ 8 Creative Entrepreneurial Marketing Project (CEMP) ของภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

 • May 24 , 2017

  ในโลกที่เทคโนโลยีกำลังพลิกโฉมความคิดคนเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ นาทีต่อนาที ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดจากการต่อยอดการใช้งานของสิ่งที่เรารู้จักดีอยู่แล้ว เช่น ไฟส่องสว่าง อย่างนวัตกรรม “ไฟพื้นถนน เตือนคนเล่นมือถือ” 

 • Feb 14 , 2017

  อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดเวทีบรรยายพิเศษว่าด้วยแนวโน้มนวัตกรรมห้องสมุดและแนวคิดการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สร้างสรรค์ และตัวอย่างโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับรางวัลระดับโลก ในงานประชุม สหปาฐกถาประจำปี TK Forum 2017 “Better Library and Learning Space: Trends and Ideas” ได้รับเกียรติจาก 3 วิทยากร จาก 3 ประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาห้องสมุด เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่และเป็นแรงบันดาลใจในการปรับใช้พัฒนาต่อไปตามแนวคิด Learning in Digital Age ที่ประกาศเป็นแนวทางในปีนี้