B SCHOOL

“ม.คริสเตียน” เปิด 4 สาขาวิชาใหม่ ผลิตบุคลากรป้อนวงการแพทย์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน ปรับตัวรับ Thailand 4.0 เตรียมเปิด 4 สาขาวิชาใหม่ หวังผลิตบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของตลาด ชูจุดแข็งความเข้มข้นของเนื้อหา ทำให้นักศึกษามีคุณภาพ เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ การประกาศ Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ทำให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนทุกภาคธุรกิจ รวมถึงภาคการศึกษาต้องปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังถาโถมเข้าใส่ เพราะหากไม่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้ อาจจะทำให้ไม่มีที่ยืนในตลาดมหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งที่ได้เตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งการปรับตัวครั้งนี้ ไม่ได้เพิ่งเริ่มต้น แต่มหาวิทยาลัยมีการเตรียมความพร้อมตลอดเวลา เพื่อให้สามารถดำรงอยู่ต่อไปได้ ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น จากจำนวนมหาวิทยาลัยที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่จำนวนนักศึกษาลดลง

มหาวิทยาลัยคริสเตียนจึงต้องพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ สาขาวิชาใหม่ๆ ออกมาตอบสนองความต้องการของตลาด ภายใต้วิสัยทัศน์อันยาวไกลของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ที่นำจุดเด่นของมหาวิทยาลัย ที่มีความโดดเด่นในสาขาวิชาเกี่ยวกับการแพทย์ และการดูแลสุขภาพมาพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ให้มีความเข้มข้นขึ้น จนสามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพจนเป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์และบริการสุขภาพ อาทิ หลักสูตรกายภาพบำบัด หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรชีวการแพทย์ หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หลักสูตรบัญชี รวมทั้งหลักสูตรออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย

ไม่เพียงแค่นั้น มหาวิทยาลัยยังพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ออกมา ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดให้มากขึ้น ซึ่ง ดร.อาคม ใสงาม รักษาการคณบดี คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยคริสเตียน จะเปิดสอน 3 สาขาวิชาใหม่ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ที่ผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญด้านสุขภาพ ดูแลตัวเองไม่ให้เจ็บป่วย รวมถึงการออกกำลังกายที่กำลังเป็นที่นิยมในวงกว้าง

สามสาขาวิชาใหม่ ประกอบด้วย 1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย และ 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งทุกหลักสูตรจะเน้นการเรียนการสอนให้ตรงกับสาขาวิชาชีพให้มากที่สุด

  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ได้สำรวจแล้วว่าเป็นที่ต้องการของตลาด จะมีนักศึกษาให้ความสนใจมาเรียนจำนวนมาก โดยการเรียนการสอนจะให้ความสำคัญกับคำว่า “ความปลอดภัย” มากที่สุด ซึ่งองค์กรต่างๆ ที่มีพนักงานจำนวนมากกว่า 100 คนขึ้นไป จะต้องมีคนมาดูแลเรื่องความปลอดภัยในอาชีพ เช่น ตรวจวัดเรื่องปริมาณฝุ่นละอองในสถานประกอบการ ความดังของเสียงว่ามีอันตรายต่อพนักงานหรือไม่ พนักงานต้องใส่ที่ครอบหู หากต้องอยู่ในห้องที่มีเสียงดัง น้ำดื่มสะอาดหรือไม่ ซึ่งอาชีพนี้เป็นที่ต้องการของตลาด ขณะที่มีบุคลากรด้านนี้น้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการ เพราะมีสถานประกอบการจำนวนมากที่มีพนักงานมากกว่า 100 คนขึ้นไป

ส่วนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย หลักสูตรนี้จะเป็นที่ต้องการในกลุ่มคนสนใจด้านสุขภาพ เป็นการนำวิทยาศาสตร์มาจับศาสตร์ด้านกีฬา เช่น จะมีการวิเคราะห์โภชนาอาหาร สำหรับนักวิ่ง เพื่อให้สามารถวิ่งได้เร็วขึ้น หากบริโภคอาหารที่ดี สามารถเพิ่มพลังงานได้ นอกจากนี้ยังมีการนำจิตวิทยามาเสริมสร้างกำลังใจ กายภาพบำบัดด้วยการสร้างกล้ามเนื้อ ซึ่งหลักสูตรนี้จะไม่มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา แต่จะตอบโจทย์คนทุกกลุ่มที่ต้องการออกกำลังกาย เช่น การออกกำลังกายในวัยเด็กวัยรุ่น วัยหนุ่มสาว วัยชรา กลุ่มคนพิการ เช่น ตาบอด แขนขาด ที่มีท่าออกกำลังกายแตกต่างกัน

ขณะที่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหลักสูตรที่ทำงานเกี่ยวกับการวินิจฉัย บำบัดรักษา เป็นการมองภาพรวมทั้งระบบ เมื่อวินิจฉัยแล้ว คนที่จะรักษาผู้ป่วยคือแพทย์ ต่างจากคนจบคณะวิทยาศาสตร์ที่จะมองแต่เรื่องสารเคมีเป็นหลัก

ชูจุดเด่น ”สหกิจศึกษา”
ดร.อาคม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยคริสเตียนมีความโดดเด่นด้านวงการแพทย์ พยาบาล รวมถึงการดูแลสุขภาพ ในแต่ละปีจะผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพออกสู่ตลาด ซึ่งบัณฑิตทุกคนที่จบออกไปจะมีงานทำ 100% เพราะทางมหาวิทยาลัยมีเครือข่ายกับทางโรงพยาบาลหลายแห่ง เพื่อส่งนักศึกษาออกไปสหกิจศึกษากับโรง-พยาบาลที่ทำ MOU ร่วมกัน โดยมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจะวางแผนร่วมกันสำหรับการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถเก็บเกี่ยวความรู้ขณะสหกิจศึกษาให้มากที่สุด จนสามารถปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อจบการศึกษา โดยโรงพยาบาลก็พร้อมที่จะรับนักศึกษาเข้าทำงาน เพราะสามารถทำงานได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องสอนงานอีก

“ระหว่างการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะได้ฝึกงานในโรงพยาบาล กับแพทย์ พยาบาล คนไข้ในสถานการณ์จริง ได้เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการทำงาน จนถึงกระบวนการสุดท้าย ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่างๆ ทำให้เมื่อนักศึกษาเรียนจบออกไป ทำงานสามารถทำได้เลย” ดร.อาคม กล่าว

นอกเหนือจากความเข้มข้นในทุกหลักสูตรแล้ว มหาวิทยาลัยคริสเตียน ยังมีอัตลักษณ์ 4 คุณลักษณะที่ปลูกฝังให้นักศึกษา มีความพร้อมมากที่สุดในการทำงาน คือ 1. มีทักษะ มีความแม่นยำในวิชาชีพ 2. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน 3. มีทักษะด้านเทคโนโลยี ทุกจุดในรั้วมหาวิทยาลัยจะมี WiFi ทั่วถึง เพื่อให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล หาความรู้ได้ตลอดเวลาในมหาวิทยาลัย และ 4. มีคุณธรรมและจริยธรรม ด้วยคุณลักษณะดังกล่าว ทำให้นักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตใน 3 หลักสูตรเดิม มีงาน 100% และคาดว่านักศึกษาที่จะเข้ามาเรียนใน 3 หลักสูตรใหม่ จะมีงานทำ 100% เช่นเดียวกัน

ด้านอาจารย์อนุธิดา ประเสริฐศักดิ์ เลขานุการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน กล่าวว่า หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตจะเปิดสาขาวิชาใหม่ในภาคการศึกษา 2560 คือ สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ โดยมีเป้าหมายจะผลิตบุคลากรให้เป็นเลขานุการที่ทำงานตามคุณสมบัติของเลขานุการที่ดี มีการสื่อสารที่ดี มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ มีความมั่นใจในตัวเอง ทำงานด้านเอกสารได้ดี แต่จะมีความรู้ความเข้าใจใน เบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เข้าใจในศัพท์ในวงการแพทย์ สามารถสื่อสารกับผู้ป่วยได้ เพื่อช่วยให้แพทย์ทำงานได้สะดวกขึ้น

“ต้องยอมรับว่าหมอไม่เก่งเรื่องงานเอกสาร ขาดการประสานงานที่ดี จึงต้องมีเลขานุการ แต่จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรมีเลขานุการที่มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการรักษาพยาบาลด้วย มหาวิทยาลัยจึงพัฒนาสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ขึ้นมา เพื่อผลิตเลขานุการที่มีคุณภาพในวงการแพทย์ เป็นการบูรณาการ ด้วยการนำความรู้กับประสบการณ์จากการสหกิจศึกษามาใช้ในการทำงาน” อาจารย์อนุธิดา กล่าว

นอกเหนือจากความเข้มข้นในหลักสูตรแล้ว ทางมหาวิทยาลัยยังจะโฟกัสให้นักศึกษามีความรอบรู้ให้หลากหลาย เพราะในปัจจุบันคนที่รู้เรื่องเดียวจะอยู่ในโลกไม่ได้ดี จึงต้องมีความรู้หลายด้าน โดยเฉพาะยุค Thailand 4.0 ทางมหาวิทยาลัยจึงเน้นให้นักศึกษาใช้ Internet ให้เป็นประโยชน์ในการค้นคว้าหาความรู้ หานวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าให้นักศึกษาเอง รวมถึงจะเก่งภาษาอังกฤษ เพราะนักศึกษาทุกคนจะต้องฟัง พูด อ่าน เขียนได้ดี จากการปรับพื้นฐานให้นักศึกษาทุกคนเก่งภาษาอังกฤษ ที่สำคัญจะส่งนักศึกษาออกไปสหกิจศึกษากับโรงพยาบาลเครือข่ายที่ MOU ร่วมกัน

 

เรื่อง : อัญชลี จิตติวิชกุล 
ภาพ : ฐิติวุฒิ บางขาม

MAGAZINE

 

 

 New News

 

 

Editor Observation

 • Jun 02 , 2017

  “โลกสันนิวาสย่อมเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ” วลีนี้เป็นสัจธรรมที่ไม่มีใครเถียงได้ เพราะทุกอย่างย่อมมีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ทว่า “โลกสันนิวาส” สมัยนี้ ดูเหมือนจะเปลี่ยนเร็วกว่าสมัยพุทธกาลเป็นไหนๆ ด้วยพลังในการคำนวณและการจัดการกับข้อมูลจำนวนมากด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ของไมโครโปรเสดเซอร์ชิพและเครื่องไม้เครื่องมือทางด้านสื่อสารคมนาคมตลอดจนเทคโนโลยีการแปลงข่าวสารข้อมูลทั้งมวลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล มันช่วยทำให้ “ความรู้” ที่เคยอยู่ในมือของคนจำนวนน้อยแพร่สะพัดเร็วขึ้นและแพร่ไปในอาณาเขตที่กว้างขวางขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ

 • Apr 26 , 2017

  สิ่งมีชีวิตเกือบทั้งหมดบนโลกใบนี้ ดำเนินไปได้ด้วยพลังงานจากดวงอาทิตย์ พลังงานของดวงอาทิตย์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชีวิต ให้ชีวิตได้มีพละกำลังที่จะขับเคลื่อนดำเนินต่อไปและสืบสายพันธุ์ลูกหลานต่อไปได้เรื่อยๆ บนโลกใบนี้ (หรืออาจจะบนโลกใบอื่นด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้?) ตราบเท่าที่ “ดวงตะวันยังคงส่องแสง”

 • Apr 03 , 2017

  ยุทธจักร มีเดีย/เอ็นเตอร์เทนเมนต์มีจอมยุทธยอดฝีมืออยู่ไม่น้อย ที่ยังโลดแล่นอยู่ในวงการ และร่วมฝ่าคลื่นฝืนลมแห่งการเปลี่ยนแปลงอันรุนแรงอย่างกระแทกกระทั้น เพราะเนื่องมาแต่ Paradigm Shift ของเทคโนโลยีระดับโลกและพฤติกรรมการบริโภคสื่อของผู้คนอยู่ในขณะนี้

 

School Move

 • Mar 17 , 2017

  สถาบันแนะแนวการศึกษาคริมสัน ผู้นำที่ปรึกษาด้านการศึกษาระดับโลก เปิดสาขาใหม่ในกรุงเทพมหานครเพื่อผลักดันนักเรียนไทยและนักเรียนทุกคนทั่วโลก สามารถเข้าถึงเครือข่ายติวเตอร์ ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่คอยให้คำปรึกษากว่า 2,000 คนทั่วโลก

 • Feb 14 , 2017

  สมาคมแลกเปลี่ยนบุคคลากรไทย-จีน ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน หรือ China Campus Network (CCN), สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน, สมาคมการค้าวิสาหกิจจีน-ไทย, ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ, สำนักข่าวซินหัวประจำกรุงเทพฯ, สถานีวิทยุซีอาร์ไอประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และโรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์ ร่วมจัดการแข่งขันภาษาจีน Friendship Cup ครั้งที่ 9 พร้อมผนึกกำลังในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน องค์กรธุรกิจไทย-จีน สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน  และสถาบันการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาบุคลากรไทยตอบสนองตลาดแรงงานและองค์กรไทย-จีนในปัจจุบัน

 • Feb 02 , 2017

                วิสดอม เอ็นเตอร์ไพร์ส จับมือ Rugby School  แห่งสหราชอาณาจักรหนึ่งในโรงเรียนเอกชนชั้นนำที่มีชื่อเสียงและได้รับความเชื่อถือมากว่า 450 ปี เตรียมเปิดโรงเรียนนานาชาติ Rugby School Thailand   ชูจุดแข็งด้วยหลักสูตรพัฒนาการศึกษาแบบองค์รวม ด้วยงบลงทุนกว่า 1,500 ล้านบาท ตอบโจทย์การศึกษาทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ CLMV

Management

 • Jun 16 , 2017

  ภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนา “Fin Tech : Cashless World Payment” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเห็นช่องทางการรับเงินโฉมใหม่ ขยายโอกาสทางธุรกิจและกลุ่มลูกค้าใหม่ด้วยระบบชำระเงินรูปแบบใหม่ และเพื่อสร้างรายได้เพิ่มด้วยเทคโนโลยีการชำระเงิน ณ ห้องประชุมชั้น 6 เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

 • Jun 08 , 2017

  ผมเกิดมาในยุคสงครามเย็นที่สหรัฐอเมริกากำลังแผ่ขยายแสนยานุภาพอย่างถึงขีดสุด สมัยนั้น ทหารอเมริกัน ที่เราเรียกกันทั่วไปว่า “ทหาร จีไอ” พบได้ทั่วไปในบ้านเรา ตาคลี สัตหีบ อุบลราชธานี อุดรธานี โคราช นครพนม พัทยา... เพชรบุรีตัดใหม่ และพัฒน์พงศ์

 • Jun 02 , 2017

  จากรายงานเรื่อง Global Competitiveness Index ของ World Economics Forum ในปี 2016-2017 มีการจัดอันดับทั้งสิ้น 138 ประเทศ พบว่า ความสามารถในการแข่งขันไทยอยู่ในอันดับที่ 34 ซึ่งตกลงมาจากการจัดอันดับในปี 2015-2016 ซี่งอยู่ในอันดับที่ 13 

 

Cool Case

 • Jun 21 , 2017

  ดร.มัทนา สานติวัตร กรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการตลาดสร้างสรรค์ธุรกิจ รุ่นที่ 8 Creative Entrepreneurial Marketing Project (CEMP) ของภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

 • May 24 , 2017

  ในโลกที่เทคโนโลยีกำลังพลิกโฉมความคิดคนเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ นาทีต่อนาที ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดจากการต่อยอดการใช้งานของสิ่งที่เรารู้จักดีอยู่แล้ว เช่น ไฟส่องสว่าง อย่างนวัตกรรม “ไฟพื้นถนน เตือนคนเล่นมือถือ” 

 • Feb 14 , 2017

  อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดเวทีบรรยายพิเศษว่าด้วยแนวโน้มนวัตกรรมห้องสมุดและแนวคิดการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สร้างสรรค์ และตัวอย่างโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับรางวัลระดับโลก ในงานประชุม สหปาฐกถาประจำปี TK Forum 2017 “Better Library and Learning Space: Trends and Ideas” ได้รับเกียรติจาก 3 วิทยากร จาก 3 ประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาห้องสมุด เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่และเป็นแรงบันดาลใจในการปรับใช้พัฒนาต่อไปตามแนวคิด Learning in Digital Age ที่ประกาศเป็นแนวทางในปีนี้