B SCHOOL

เปิดมิติใหม่ห้องเรียน MBA ที่ PIM

อุณหภูมิการแข่งขันที่ร้อนแรงขึ้นทุกวัน ทำให้องค์กรธุรกิจต้องปรับตัว เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในยุค 4.0 ทำให้สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หรือ PIM ต้องพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ ซึ่งสถาบันมีความมั่นใจว่า องค์กรธุรกิจจะเติบโตได้อย่างยั่งยืน จะต้องมีบุคลากรที่มีศักยภาพสูง มีความคิดที่แตกต่าง รอบรู้ทุกเรื่องในด้านธุรกิจ

เพื่อนำองค์กรไปสู่เป้าหมายในทุกด้านทั้งด้านการสร้างยอดขาย และผลกำไรให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หลักสูตรของสถาบันจะเน้นผลิตนักบริหารมืออาชีพที่นอกจากจะมีความรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพจากในห้องเรียนแล้ว จะต้องมีความเชี่ยวชาญจากการฝึกงานจริงในองค์กรธุรกิจด้วย

       

รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เปิดเผยว่า เมื่อโลกธุรกิจปัจจุบันมีความเจริญเติบโตขยายตัวมากขึ้น กรอบแนวคิดด้านงานบุคคลจึงจำเป็นต้องมีการขยายและพัฒนาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง ทำให้ PIM ผลักดัน HR แนวใหม่ให้เก่งการบริหารคน เข้าใจกลยุทธ์ธุรกิจ และเข้าถึงการบริหารองค์กร ออกมาเป็นหลักสูตรใหม่ที่ครอบคลุมทุกมิติความต้องการของตลาดธุรกิจ พร้อมทั้งสร้างบุคลากรในระดับสายงานกลยุทธ์ที่มีคุณภาพด้าน Modern Trade หรือสร้าง Modern Trader ออกสู่สังคม ด้วยการกรองเนื้อหาในหลักสูตร จากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงธุรกิจ การศึกษา ในการเชื่อมโยงกระแสโลก เศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการผันหลักสูตรให้มีความเท่าทันเหตุการณ์ ผนวกกับการระดมองค์ความรู้ในเครือซีพี, กลุ่ม บมจ. ซีพี ออลล์ และเครือข่ายพันธมิตรนับกว่าพันแห่ง กลุ่มธุรกิจ Modern Trade รายใหญ่ของประเทศเข้าสู่ห้องเรียน MBA กลายเป็นกรณีศึกษา การบรรยายพิเศษจากนักธุรกิจ หรือการทำวิจัยต่างๆ สร้างจุดแข็งให้คุณเป็นมืออาชีพ นำไปสู่การพัฒนาหลักสูตร MBA ใหม่ ประกอบด้วย หลักสูตร MBA สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ หรือ Modern Trade Business Management และ MBA สาขาวิชาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ หรือ People Management & Organization Strategy


นักศึกษาที่เรียนที่สถาบันนี้ จะมีข้อได้เปรียบหลายด้าน เพราะเป็นสถาบันที่อยู่ภายใต้ CP All ซึ่งเป็นธุรกิจที่มี เครือข่ายจำนวนมากกว่า 2,000 บริษัทชั้นนำ ทั้งองค์กรธุรกิจไทย และต่างประเทศ ที่มีองค์กร ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ซึ่งการเรียนการสอนจะเน้นให้นักศึกษาฝึกงานในองค์กรชั้นนำ ทั้งบริษัทในเครือ CP All และนอกเครือ โดยจะเรียนรู้ผ่าน Current Business Issues เชื่อมโยงทฤษฎีสู่การแก้ปัญหาธุรกิจในภาคปฏิบัติ

ทั้งนี้ การศึกษาดูงานจะช่วยให้นักศึกษาได้เปิดประสบการณ์เรียนรู้จริงจากห้องเรียนสู่โลกธุรกิจจริง ด้วยการดูกระบวนการทำงาน กระบวนการผลิตอย่างใกล้ชิด กระบวนการจัดการสินค้าอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่กระบวนการจัดวางสินค้า กระบวนการจัดจำหน่าย กระบวนการจัดส่ง กระบวนการบริการหลังการขาย และการสร้างคุณค่าให้กับสินค้านั้นๆ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน ทำให้มีประสบการณ์จริงในช่วงศึกษา และเมื่อเรียนจบออกไปทำงานจะช่วยให้การทำงานและการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทุกหลักสูตรของ MBA จะกำหนดสัดส่วนการเรียนกรณีศึกษาผ่านวิทยากรมืออาชีพถึง 30% โดยสถาบันจะให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายพันธมิตร(Network) มาก ซึ่งนับว่าเป็น Network ระดับนานาชาติ ซึ่ง CP All เริ่มทำเรื่องนี้อย่างจริงจังมากว่า 10 ปี ทำให้ทางสถาบันสามารถเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นระดับผู้นำองค์กรทั้งในและต่าง-ประเทศจากหลากหลายสายอาชีพมาบรรยายในห้องเรียนได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ การมีเครือข่ายทางธุรกิจที่แข็งแกร่งทำให้นักศึกษาได้พบกับนักธุรกิจชั้นนำที่ไม่ได้จำกัดเพียงแต่ในประเทศเท่านั้น และเมื่อได้เดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศนักศึกษาจะได้พบผู้บริหารของบริษัทชั้นนำของโลกที่จะมาให้ความรู้กับนักศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งพร้อมที่จะให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดกัน สิ่งเหล่านี้ถ้าไม่ได้เป็นเครือข่ายทางธุรกิจกันคงทำไม่ได้

ที่สำคัญ การเติมเต็มประสบการณ์ของผู้เรียนสู่ระดับสากล จากวิทยากรพิเศษและกูรูผู้มีประสบการณ์จากบริษัทชั้นนำระดับนานาชาติที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การแก้ปัญหาจริงในโลกธุรกิจ ตลอดจนการสร้างสรรค์กิจกรรมศึกษาดูงานในบริษัทชั้นนำระดับโลกทุกภาคการศึกษาแบบเข้มข้น จะช่วยเพิ่มความครบเครื่องตามแนวคิดที่ว่า Practice for REAL at Panyapiwat MBA (REAL Cases : REAL Professionals : REAL Business Application)

ทั้งนี้ จากการสร้างความแตกต่างในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร MBA ของสถาบัน ภายใต้แนวคิดดังกล่าวที่เน้นตอบโจทย์ผู้ประกอบการ คนทำงานในสายธุรกิจให้สามารถเชื่อมโยงทฤษฎีสู่การแก้ปัญหาธุรกิจในภาคปฏิบัติ หลักสูตรจึงสนับสนุนให้นักศึกษาทดลองทำการศึกษาตลาดและสร้างโมเดลธุรกิจจริงในห้องเรียน และมีโอกาสในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เพื่อให้สามารถต่อยอดธุรกิจกับ CP All หรือบริษัทพันธมิตรอื่นๆ ได้จริง

จากโครงงานในครั้งนี้ทำให้นักศึกษาจากห้องเรียนคิดค้นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเครื่องดื่มกับผลิตภัณฑ์น้ำอ้อยเลมอนโซดา ยี่ห้อ “ยูซ่า” (UZa) ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานต่อผู้บริหารสายธุรกิจ ตลอดจนรับคำชี้แนะจาก กูรูมืออาชีพ ในสายธุรกิจเครื่องดื่ม และเห็นโอกาสในการผลักดันให้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแนวใหม่ออกสู่ตลาดจริงได้


อีกหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จของนักศึกษาจากห้องเรียน MBA จากหลายๆความสำเร็จ นั่นคือ ได้ความรู้ด้านการบริหารและทำให้เกิดแรงบันดาลใจให้นักศึกษาได้ผันตัวเองจากพนักงานบริษัทสู่การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพตัวจริง ซึ่ง คุณสิทธิณี ทองใบ เจ้าของธุรกิจสินค้าตกแต่งสวน ยี่ห้อ I-POT ที่นำธุรกิจของครอบครัวมารีแบรนด์ใหม่ พัฒนาสร้างสรรค์ผลงานออกแบบทันสมัยผ่านเครื่องปั้นดินเผา สินค้าเซรามิก กระถางต้นไม้ ออกสู่พื้นที่ตกแต่งบ้านและสวนของสถานที่ชั้นนำต่างๆ ในประเทศ ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนจากในการสร้างห้องเรียน 3 มิติ : “สร้างธุรกิจจริง - ร่วมธุรกิจจริง – พัฒนาธุรกิจจริง” ภายใต้แนวคิด Practice for REAL ของหลักสูตรปริญญาโท PIM


นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า ยี่ห้อ 4B (Build Beauty Bright Best) By Madam Aoi ของคุณธณัฎฐา จริยพาณิชย์ และคุณบวรวัสส์ นาคปาน นักศึกษาจากห้องเรียน MBA ที่ได้รับประโยชน์จากห้องเรียน MBA ในการเชื่อมต่อเครือข่ายของทางของ CP All ที่มีโอกาสนำสินค้าเข้ามาขายใน 7-Catalog และ 7-Catalog Online และยังได้นำความรู้ที่ได้เรียนจากหลักสูตรมาเตรียมนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ช่องทางการจัดจำหน่ายของโมเดิร์นเทรดอื่นๆ ในอนาคตด้วย

นอกจากนี้ สถาบันได้สร้างมิติใหม่ของการเรียนนำศาสตร์ด้านลายผิววิทยา (Dermataglyphics) มาใช้ร่วมกับหลักสูตร MBA เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะการเรียนรู้รายบุคคลของนักศึกษาที่แตกต่างกัน สามารถวิเคราะห์ถึงบุคลิกภาพ ความเป็นตัวตน ตลอดจนสไตล์การเป็นผู้นำของนักศึกษา นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์ถึงพรสวรรค์รายบุคคล เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพนักศึกษาได้อย่างแท้จริงตลอดการเรียนหลักสูตรดังกล่าว คณาจารย์ของสถาบันช่วยสร้างความแตกต่างในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร MBA ให้เน้นตอบโจทย์ผู้ประกอบการและคนทำงานที่จะก้าวขึ้นสู่การเป็นนักบริหารมืออาชีพในอนาคต ให้สามารถเชื่อมโยงทฤษฎีสู่การแก้ปัญหาธุรกิจในภาคปฏิบัติได้จริง โดยแบ่งการสอนนักศึกษาเป็น 3 ขั้น เริ่มที่ขั้นที่ 1 ให้นักศึกษาได้ค้นหา ตัวตนนักบริหาร (Executive Self-Discovery) ขั้นที่ 2 ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และปฏิบัติสู่การเป็นมืออาชีพ (Professional-based Learning and Practice) และขั้นที่ 3 ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากเครือข่ายและแบบจำลองทางธุรกิจที่เปรียบเสมือนอยู่ในสนามจริง (Business Simulation and Networking) พร้อมด้วยการนำ Life Coaching มาใช้ โดยโค้ชที่ได้รับรองคุณวุฒิจาก International Coach Federation (ICF) เพื่อนักศึกษาสามารถนำเอาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องการเรียน การงาน และชีวิตส่วนตัว ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในเมืองไทย

สำหรับผู้ที่กำลังมองหาโอกาสในการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารของตนเอง หลักสูตรปริญญาโท MBA สถาบันการ
จัดการปัญญาภิวัฒน์กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษา และสอบชิงทุนการศึกษาในหลักสูตร MBA ทั้ง 2 สาขาวิชา สมัครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 29 มีนาคมนี้

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
หลักสูตรปริญญาโท
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
โทร 0-2837-1117, 0-2832-0416
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ : http://mba.pim.ac.th

เรื่อง : อัญชลี จิตติวิชกุล 
ภาพ : ฐิติวุฒิ บางขาม

MAGAZINE

 

 

 New News

 • Jul 12 , 2017

  บีโอไอเผยภาคเอกชนเดินหน้าลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายรองรับประเทศไทย 4.0  ด้าน “นาชิ เทคโนโลยี” ขยายการลงทุนสู่การผลิตและซ่อมแซมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสำหรับภาคอุตสาหกรรม ตั้งเป้าลดการนำเข้าจากต่างประเทศมูลค่ากว่า 700 ล้านบาทต่อปี

   

 • Jul 10 , 2017

  สายงานการเงินและบัญชี นับว่าเป็นสายงานที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ และต้องบอกได้ว่าสายงานด้านนี้ถือว่าเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยไหน รวมทั้งมีฐานเงินเดือนที่สูง และสามารถเติบโตในสายงานได้เป็นอย่างดี

  แต่ถึงแม้จะมีบุคลากรด้านบัญชีและการเงินอยู่มาก ทว่าคุณสมบัติที่บริษัทต่างๆ ต้องการกลับมีไม่มากอย่างที่คิด  จากประสบการณ์ในการคัดสรรบุคลากรให้กับบริษัทชั้นนำต่างๆ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ขอแนะนำคุณสมบัติของ Talent  ด้านบัญชีการเงิน ควรจะมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. การศึกษา  ส่วนใหญ่จะเป็นสายงานตรง ด้านบัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์ และสำหรับบางส่วนงานที่เป็นระดับมันสมองขององค์กร จะเลือกคนที่จบปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม และปริญญาโทด้านการเงิน    ในหลายปีก่อน การศึกษาระดับปริญญาตรี ก็ถือว่าเพียงพอที่จะเป็นผู้บริหารระดับสูงในสายงานนี้ได้ถ้ามีคุณสมบัติครบถ้วน  แต่สำหรับปัจจุบัน การจบการศึกษาในระดับปริญญาโท มีความจำเป็นในการเป็นผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ที่มีพนักงานมากๆ ต้องการการบริหารจัดการที่มีความซับซ้อนขึ้น แต่สำหรับบริษัทข้ามชาติ จะยังพิจารณาจากความสามารถและประวัติการทำงานมากกว่าการศึกษา

  2. ประวัติการทำงานและผลงาน  Talent  ที่ดีในสายงานบัญชีการเงิน ไม่ควรเปลี่ยนงานบ่อยเกินไป หรือไม่เปลี่ยนงานเลย  ควรอยู่ในแต่ละที่เฉลี่ย 3-5 ปี และมีผลงานที่ชัดเจน หรือได้รับการประเมินผลที่ดีเยี่ยมในการทำงานที่ผ่านมา หากมีประสบการณ์ในการจัดทำระบบขนาดใหญ่ เช่น SAP จะยิ่งได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  3. บุคลิกภาพและทัศนคติ  การเป็นผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงินในปัจจุบัน โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติจะต้องการคนที่ ความหนักแน่นในการทำงาน, มีเป้าหมายในการทำงานเน้นผลลัพธ์, มีความท้าทาย, สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้  แต่ถ้าเป็นบริษัทชั้นนำที่มีขนาดใหญ่ในประเทศไทย มักต้องการคนที่มีวิสัยทัศน์, ความเป็นผู้ใหญ่,  มีความฉลาด และโดยรวมเกือบทุกบริษัทต้องการคนที่มีบุคลิกดี และมีทัศนคติในแง่บวก (Can Do Attitude)

  4. ภาษาอังกฤษ เป็นเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้รายได้ของผู้ที่ทำงานในสายบัญชีและการเงิน มีความแตกต่างกันมาก ทั้งที่มีลักษณะเนื้องานเหมือนกัน เพราะปัจจุบันการติดต่อสื่อสาร กับบริษัทข้ามชาติมีจำนวนมากขึ้น จึงทำให้ทักษะทางด้านภาษา ที่ 2 หรือ 3 นั้นเป็นสิ่งสำคัญ และยิ่งสามารถ พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี รับรองมีโอกาสเติบโตในสายงานนี้อย่างแน่นอน

  5. อายุ ปัจจุบันการพิจารณาอายุของผู้สมัครเป็นสิ่งที่องค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญโดยการพิจารณาคัดเลือกคน เกณฑ์อายุที่เป็นที่ต้องการในตลาด ได้แก่

  อายุ  28 – 32  ปี -           ระดับ Manager

  อายุ  32 – 37 ปี -           ระดับ Senior Manager

  อายุ 38 – 42 ปี  -           ระดับ Director

  อายุ 42 – 45 ปี  -           ระดับ C level , Top Management

  นับว่าสายงานบัญชีและการเงิน เป็นสายงานที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะหากคุณกำลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษา การเตรียมความพร้อมถือเป็นสิ่งที่สำคัญ และยิ่งคุณมีการพัฒนาตัวเอง เสริมทักษะทางด้านสายงาน ทั้ง Soft skill และ Hard skill ก็จะยิ่งทำให้คุณโดดเด่นในสายงานนี้แน่นอน และด้วยตลาดแรงงานยังคงมีความต้องการแรงงานในสายอาชีพนี้อยู่รับรองไม่มีตกงานแน่นอน

 • Jul 09 , 2017

  พลิกโฉมสำนักงานบัญชีไทยสู่ Digital Accounting Firm สร้างความเชื่อมั่นข้อมูลทางบัญชีและการเงินด้วยนวัตกรรม ในยุค Thailand 4.0

 

 

Editor Observation

 • Jun 02 , 2017

  “โลกสันนิวาสย่อมเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ” วลีนี้เป็นสัจธรรมที่ไม่มีใครเถียงได้ เพราะทุกอย่างย่อมมีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ทว่า “โลกสันนิวาส” สมัยนี้ ดูเหมือนจะเปลี่ยนเร็วกว่าสมัยพุทธกาลเป็นไหนๆ ด้วยพลังในการคำนวณและการจัดการกับข้อมูลจำนวนมากด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ของไมโครโปรเสดเซอร์ชิพและเครื่องไม้เครื่องมือทางด้านสื่อสารคมนาคมตลอดจนเทคโนโลยีการแปลงข่าวสารข้อมูลทั้งมวลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล มันช่วยทำให้ “ความรู้” ที่เคยอยู่ในมือของคนจำนวนน้อยแพร่สะพัดเร็วขึ้นและแพร่ไปในอาณาเขตที่กว้างขวางขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ

 • Apr 26 , 2017

  สิ่งมีชีวิตเกือบทั้งหมดบนโลกใบนี้ ดำเนินไปได้ด้วยพลังงานจากดวงอาทิตย์ พลังงานของดวงอาทิตย์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชีวิต ให้ชีวิตได้มีพละกำลังที่จะขับเคลื่อนดำเนินต่อไปและสืบสายพันธุ์ลูกหลานต่อไปได้เรื่อยๆ บนโลกใบนี้ (หรืออาจจะบนโลกใบอื่นด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้?) ตราบเท่าที่ “ดวงตะวันยังคงส่องแสง”

 • Apr 03 , 2017

  ยุทธจักร มีเดีย/เอ็นเตอร์เทนเมนต์มีจอมยุทธยอดฝีมืออยู่ไม่น้อย ที่ยังโลดแล่นอยู่ในวงการ และร่วมฝ่าคลื่นฝืนลมแห่งการเปลี่ยนแปลงอันรุนแรงอย่างกระแทกกระทั้น เพราะเนื่องมาแต่ Paradigm Shift ของเทคโนโลยีระดับโลกและพฤติกรรมการบริโภคสื่อของผู้คนอยู่ในขณะนี้

 

School Move

 • Mar 17 , 2017

  สถาบันแนะแนวการศึกษาคริมสัน ผู้นำที่ปรึกษาด้านการศึกษาระดับโลก เปิดสาขาใหม่ในกรุงเทพมหานครเพื่อผลักดันนักเรียนไทยและนักเรียนทุกคนทั่วโลก สามารถเข้าถึงเครือข่ายติวเตอร์ ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่คอยให้คำปรึกษากว่า 2,000 คนทั่วโลก

 • Feb 14 , 2017

  สมาคมแลกเปลี่ยนบุคคลากรไทย-จีน ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน หรือ China Campus Network (CCN), สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน, สมาคมการค้าวิสาหกิจจีน-ไทย, ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ, สำนักข่าวซินหัวประจำกรุงเทพฯ, สถานีวิทยุซีอาร์ไอประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และโรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์ ร่วมจัดการแข่งขันภาษาจีน Friendship Cup ครั้งที่ 9 พร้อมผนึกกำลังในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน องค์กรธุรกิจไทย-จีน สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน  และสถาบันการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาบุคลากรไทยตอบสนองตลาดแรงงานและองค์กรไทย-จีนในปัจจุบัน

 • Feb 02 , 2017

                วิสดอม เอ็นเตอร์ไพร์ส จับมือ Rugby School  แห่งสหราชอาณาจักรหนึ่งในโรงเรียนเอกชนชั้นนำที่มีชื่อเสียงและได้รับความเชื่อถือมากว่า 450 ปี เตรียมเปิดโรงเรียนนานาชาติ Rugby School Thailand   ชูจุดแข็งด้วยหลักสูตรพัฒนาการศึกษาแบบองค์รวม ด้วยงบลงทุนกว่า 1,500 ล้านบาท ตอบโจทย์การศึกษาทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ CLMV

Management

 • Jul 06 , 2017

  ครึ่งปีแรก ( 2560 ) ต่างชาติลงทุนไทยแล้ว 136 ราย มีเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 3,743 ล้านบาท จ้างงานคนไทยเกือบ 3,078 คน

 • Jun 16 , 2017

  ภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนา “Fin Tech : Cashless World Payment” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเห็นช่องทางการรับเงินโฉมใหม่ ขยายโอกาสทางธุรกิจและกลุ่มลูกค้าใหม่ด้วยระบบชำระเงินรูปแบบใหม่ และเพื่อสร้างรายได้เพิ่มด้วยเทคโนโลยีการชำระเงิน ณ ห้องประชุมชั้น 6 เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

 • Jun 08 , 2017

  ผมเกิดมาในยุคสงครามเย็นที่สหรัฐอเมริกากำลังแผ่ขยายแสนยานุภาพอย่างถึงขีดสุด สมัยนั้น ทหารอเมริกัน ที่เราเรียกกันทั่วไปว่า “ทหาร จีไอ” พบได้ทั่วไปในบ้านเรา ตาคลี สัตหีบ อุบลราชธานี อุดรธานี โคราช นครพนม พัทยา... เพชรบุรีตัดใหม่ และพัฒน์พงศ์

 

Cool Case

 • Jun 21 , 2017

  ดร.มัทนา สานติวัตร กรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการตลาดสร้างสรรค์ธุรกิจ รุ่นที่ 8 Creative Entrepreneurial Marketing Project (CEMP) ของภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

 • May 24 , 2017

  ในโลกที่เทคโนโลยีกำลังพลิกโฉมความคิดคนเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ นาทีต่อนาที ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดจากการต่อยอดการใช้งานของสิ่งที่เรารู้จักดีอยู่แล้ว เช่น ไฟส่องสว่าง อย่างนวัตกรรม “ไฟพื้นถนน เตือนคนเล่นมือถือ” 

 • Feb 14 , 2017

  อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดเวทีบรรยายพิเศษว่าด้วยแนวโน้มนวัตกรรมห้องสมุดและแนวคิดการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สร้างสรรค์ และตัวอย่างโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับรางวัลระดับโลก ในงานประชุม สหปาฐกถาประจำปี TK Forum 2017 “Better Library and Learning Space: Trends and Ideas” ได้รับเกียรติจาก 3 วิทยากร จาก 3 ประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาห้องสมุด เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่และเป็นแรงบันดาลใจในการปรับใช้พัฒนาต่อไปตามแนวคิด Learning in Digital Age ที่ประกาศเป็นแนวทางในปีนี้