B SCHOOL

หลักสูตรใหม่จากความร่วมมือระหว่างสองสถาบันระดับนานาชาติ MUIC และ SHTM

การท่องเที่ยวเป็นแหล่งรายได้สำคัญของประเทศไทยที่สามารถสร้างงานและอาชีพให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้จำนวนมาก ด้วยความพร้อมของประเทศไทย ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงาม แหล่งวัฒนธรรมโบราณ

 

 

ที่สำคัญคืองานบริการที่คนไทยได้รับการยอมรับว่ามีความสามารถในการให้บริการได้อย่างน่าประทับใจ นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศและนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวไปตามภูมิภาคต่างๆ มีส่วนช่วยกระจายรายได้และความเจริญสู่พื้นที่ต่างๆ  ในยุคที่โลกเชื่อมต่อกันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ การท่องเที่ยวกลายเป็นกิจกรรมของคนรุ่นใหม่ ที่มักจะเลือกสถานที่ที่น่าสนใจเพื่อแวะเยี่ยมชมหาประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่ตนเอง ความประทับใจในสถานที่และบรรยากาศเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่จะได้รับ และส่วนสำคัญที่สร้างประสบการณ์ดีๆ ให้นักท่องเที่ยวคือบุคลากรผู้อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

 

การสร้างบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ เป็นภารกิจที่สำคัญของสถาบันการศึกษา เพราะนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยมาจากหลากหลายประเทศ บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการจึงควรมีองค์ความรู้และวิธีคิดในระดับสากล เพื่อสามารถสร้างสรรค์การบริการและนวัตกรรมที่น่าประทับใจให้ผู้ที่มาเยือนประเทศไทย

 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) คือหนึ่งในหน่วยงานการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการผลิตบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่ยังต้องการคนที่มีทักษะความรู้ในด้านการบริการ ทักษะภาษาต่างประเทศ การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ และมุมมองในระดับสากล

 

การพัฒนาการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ MUIC ที่มีมาอย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้ ได้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม คือ School of Hotel and Tourism Management (SHTM) มหาวิทยาลัย The Hong Kong Polytechnic  ที่ได้รับการจัดลำดับให้เป็นสถาบันอันดับ 2 ในระดับนานาชาติด้านการสนับสนุนผลงานวิจัยในสายการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม และยังเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับว่ามีการเชื่อมโยงกับภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ได้อย่างมีนวัตกรรมที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

 

ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้เกิดหลักสูตรใหม่ขึ้น 2 หลักสูตร ที่จะช่วยให้นักศึกษาของ MUIC สามารถได้ทักษะประสบการณ์ระดับนานาชาติเพิ่มเติมจากที่เป็นอยู่ โดยทั้ง 2 หลักสูตรประกอบด้วย

 

 

หลักสูตรนานาชาติปริญญาตรี-โทเร่งรัด “PlusOne” program เป็นปริญญาตรีและโทเกี่ยวกับการจัดการบริการนานาชาติ การจัดการท่องเที่ยวและการประชุม และการจัดการไวน์นานาชาติ 

 

ปริญญาโท 2 หลักสูตรนานาชาติ (Dual-Master Degree Program) Master of Management in Inter-national Hospitality Management  ที่ MUIC ร่วมกับ SHTM  

 

ศาสตราจารย์ Kaye Chon คณบดี SHTM กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน “เพราะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการมีความเป็นนานาชาติมากขึ้น ดังนั้นจึงสำคัญมากสำหรับนักศึกษาที่จะพัฒนามุมมองในระดับสากล และเป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาด้วยกันเองอีกด้วย การที่นักศึกษามาเรียนในหลักสูตรที่สองสถาบันร่วมกันจัดขึ้น จะทำให้พวกเขาได้ใช้เวลาศึกษาในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ผู้เรียนจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากทั้ง 2 สถาบัน”  

 

โดยจุดแข็งของ SHTM ข้อหนึ่งคือมีความเป็นนานาชาติสูง ดูได้จากอาจารย์ผู้สอนที่มาจาก 22 ชาติทั่วโลก สามารถแบ่งปันมุมมองและประสบการณ์ในระดับนานาชาติให้แก่ผู้เรียนเพื่อสร้างบุคลากรที่อุตสาหกรรมต้องการคือคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมและมีแรงขับดันจากภายในในการทำสิ่งต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมบริการ

 

ศ.Chon กล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงในด้านการศึกษาในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการว่า “จุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวของโลก มีการปรับเปลี่ยนจากยุโรปสู่อเมริกาและมาสู่เอเชีย ปัจจุบันเอเชียเป็นแหล่งดึงดูดการท่องเที่ยวที่สำคัญของโลก จากนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มีจำนวนประมาณ 1,200 ล้านคน มีนักท่องเที่ยวอยู่เป็นจำนวนถึง 25 เปอร์เซ็นต์ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเอเชีย และตัวเลขก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 

 

เดิมเอเชียเราก็เรียนรู้เรื่องการท่องเที่ยวและบริการจากยุโรปและอเมริกา แต่ตอนนี้ถึงเวลาที่เราต้องมาพัฒนาสิ่งที่เป็นความรู้ของเอเชีย ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และแตกต่างจากยุโรปและอเมริกา ผมมองว่าต้องมีการศึกษามุมมองใหม่เกี่ยวกับเอเชีย ซึ่งประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญมาก เพราะไทยเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของเอเชีย เรารู้กันว่าการบริการของไทยนั้นมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากล จุดสำคัญคือเราจะสามารถสร้างประโยชน์จากความเป็นไทยให้เติบโตได้อย่างไร”  

 

เขายกตัวอย่าง ความเป็นไทยที่มีเอกลักษณ์เช่น คำว่า “น้ำใจ” ซึ่งเป็นเรื่องการห่วงใยดูแลกันและกัน มีใจเอื้อเฟื้อ ซึ่งไม่มีในวัฒนธรรมอื่น ที่สามารถนำมาใช้เป็นองค์ประกอบทางธุรกิจที่มีประโยชน์กับอุตสาหกรรมนี้ได้ การบริการด้วย “น้ำใจ” เป็นการให้บริการจากหัวใจ ไม่ใช่การดูแลแขกเพียงเพื่อหวังเงิน แต่เป็นเพราะมีความห่วงใยอยากที่จะดูแล   

 

ซึ่งวิธีคิดเช่นนี้ แต่ละประเทศสามารถนำไปประยุกต์ใช้เสริมในกระบวนการทำงาน สร้างเอกลักษณ์ความเป็นเอเชียที่แตกต่างจากงานบริการในอเมริกาและยุโรปได้  

 

Dr.Roberto B. Gozzoli ประธานกลุ่มสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เสริมว่า สิ่งที่ผู้เรียนจะได้ดังที่ ศ.Chon กล่าว คือได้รับประสบการณ์ในระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น ฮ่องกงเป็นพื้นที่เล็กๆ แต่ก็มีความเป็นเมืองศูนย์กลางที่สำคัญ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ในระดับนานาชาติ และทั้งสองสถาบันก็ได้รับการยอมรับในระดับสากล 

 

“School of Hotel and Tourism Management, The Hong Kong Polytechnic University เป็นผู้นำการศึกษาด้านนี้ในระดับโลก วิทยาลัยนานาชาติได้ประโยชน์จากการร่วมมือครั้งนี้ นอกจากการส่งนักศึกษาไปเรียนแล้วยังสามารถร่วมมือแลกเปลี่ยนในด้านวิชาการด้านอื่นอีก ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานการศึกษาของภาควิชาการบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลในอนาคต และการที่เรามีความสัมพันธ์กับ School of Hotel and Tourism Management, The Hong Kong Polytechnic University ทำให้นักศึกษาสามารถมีโอกาสไปเรียนต่อได้เพิ่มขึ้น” ดร.Roberto กล่าว

 

 

นอกจากนี้การมีความร่วมมือกับทาง SHTM ยังจะช่วยพัฒนางานด้านการวิจัย สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ที่ต้องการจะใช้องค์ความรู้งานวิจัยต่างๆ มานำการสอน การทำวิจัยร่วมกันจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งภาควิชาและประเทศชาติ

 

โดยบัณฑิตที่จบจากแต่ละหลักสูตร ดร.Roberto บอกว่า “สิ่งที่เราอยากจะสร้างในหลักสูตร PlusOne เราจะสร้างคนที่เป็นผู้บริหารและผู้นำในอุตสาหกรรมนี้ ซึ่งมีองค์ความรู้ที่เป็นสากล สำหรับหลักสูตรปริญญาโทเนื่องจากผู้เรียนอาจมีพื้นฐานที่มาแตกต่างกัน จึงอาจจะตอบไม่ได้ว่าผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไร แต่สิ่งที่พวกเขาจะได้จากวิทยาลัยนานาชาติ

คือ ความรู้ที่ดีที่สุดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และเขาจะสามารถนำเอาองค์ความรู้นี้ไปพบกับความท้าทายที่หลากหลายและยิ่งใหญ่ขึ้นในฮ่องกง สังคมที่ฮ่องกงจะทำให้เขามีความรู้และได้ประสบการณ์ที่ท้าทายและเป็นประโยชน์กับชีวิตเขา  ผู้ที่จบจากทั้งสองหลักสูตรจะเป็นคนที่สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมใดๆ ก็ได้ ในระดับสากล”

 

รายละเอียดหลักสูตร

 

หลักสูตรเร่งรัด “PlusOne” program  

 

ปริญญาตรีควบปริญญาโท 1 ปี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ School of Hotel and Tourism Management, The Hong Kong Polytechnic University ในช่วง 4 ปีแรกจะเป็นการเรียนที่วิทยาลัยนานาชาติ ทั้งภาคทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานความรู้ที่มีความจำเป็นในการคิด วิเคราะห์ต่อยอดเพื่อการพัฒนาธุรกิจและการให้ความสำคัญในภาคปฏิบัติ กับการฝึกงานที่ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายา พาวิลเลี่ยน เพื่อให้นักศึกษาได้ประสบการณ์การทำงานกับโรงแรม เรียนรู้การเป็นนักบริหารการบริการอย่างมืออาชีพกับอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  จากนั้นไปเรียนต่อที่ School of Hotel and Tourism Management, The Hong Kong Polytechnic University อีก 1 ปี เพื่อจบปริญญาโท และได้ปริญญาควบสองมหาวิทยาลัย

 

หลักสูตรปริญญาโทนานาชาติ  Master of Management in International Hospitality Management  

 

เป็นความร่วมมือของสองสถาบัน คือ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เป็นหลักสูตรนานาชาติของรัฐแห่งแรกในประเทศไทยและได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบการถึงคุณภาพของนักศึกษาและเป็นที่ต้องการของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมทั้งในและต่างประเทศจับมือกับ School of Hotel and Tourism Management, The Hong Kong Polytechnic University ซึ่งมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักอย่างมากในวงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรมระดับสากล ได้รับการจัดลำดับให้เป็นสถาบันอันดับสองในระดับนานาชาติด้านการสนับสนุนผลงานวิจัยในสายการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมและยังเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับว่ามีการเชื่อมโยงกับภาคทฤษฎีแลภาคปฏิบัติได้อย่างมีนวัตกรรมที่สุดแห่งหนึ่งของโลก หลักสูตรนี้จะเป็นการเรียนปริญญาโทที่วิทยาลัยนานาชาติ และไปต่อปริญญาโทที่ School of Hotel and Tourism Management, The Hong Kong Polytechnic University อีก 16 เครดิต โดยไม่ต้องสอบ โดยมีให้เลือก 3 หลักสูตร ได้แก่ MSc. in International Hospitality Management (การจัดการบริการนานาชาติ),  MSc. in International Tourism and Convention Management (การจัดการท่องเที่ยวและการประชุม), และ MSc. in International Wine Management (การจัดการไวน์นานาชาติ)

 

MAGAZINE

 

 

 New News

 • Jul 12 , 2017

  บีโอไอเผยภาคเอกชนเดินหน้าลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายรองรับประเทศไทย 4.0  ด้าน “นาชิ เทคโนโลยี” ขยายการลงทุนสู่การผลิตและซ่อมแซมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสำหรับภาคอุตสาหกรรม ตั้งเป้าลดการนำเข้าจากต่างประเทศมูลค่ากว่า 700 ล้านบาทต่อปี

   

 • Jul 10 , 2017

  สายงานการเงินและบัญชี นับว่าเป็นสายงานที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ และต้องบอกได้ว่าสายงานด้านนี้ถือว่าเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยไหน รวมทั้งมีฐานเงินเดือนที่สูง และสามารถเติบโตในสายงานได้เป็นอย่างดี

  แต่ถึงแม้จะมีบุคลากรด้านบัญชีและการเงินอยู่มาก ทว่าคุณสมบัติที่บริษัทต่างๆ ต้องการกลับมีไม่มากอย่างที่คิด  จากประสบการณ์ในการคัดสรรบุคลากรให้กับบริษัทชั้นนำต่างๆ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ขอแนะนำคุณสมบัติของ Talent  ด้านบัญชีการเงิน ควรจะมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. การศึกษา  ส่วนใหญ่จะเป็นสายงานตรง ด้านบัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์ และสำหรับบางส่วนงานที่เป็นระดับมันสมองขององค์กร จะเลือกคนที่จบปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม และปริญญาโทด้านการเงิน    ในหลายปีก่อน การศึกษาระดับปริญญาตรี ก็ถือว่าเพียงพอที่จะเป็นผู้บริหารระดับสูงในสายงานนี้ได้ถ้ามีคุณสมบัติครบถ้วน  แต่สำหรับปัจจุบัน การจบการศึกษาในระดับปริญญาโท มีความจำเป็นในการเป็นผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ที่มีพนักงานมากๆ ต้องการการบริหารจัดการที่มีความซับซ้อนขึ้น แต่สำหรับบริษัทข้ามชาติ จะยังพิจารณาจากความสามารถและประวัติการทำงานมากกว่าการศึกษา

  2. ประวัติการทำงานและผลงาน  Talent  ที่ดีในสายงานบัญชีการเงิน ไม่ควรเปลี่ยนงานบ่อยเกินไป หรือไม่เปลี่ยนงานเลย  ควรอยู่ในแต่ละที่เฉลี่ย 3-5 ปี และมีผลงานที่ชัดเจน หรือได้รับการประเมินผลที่ดีเยี่ยมในการทำงานที่ผ่านมา หากมีประสบการณ์ในการจัดทำระบบขนาดใหญ่ เช่น SAP จะยิ่งได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  3. บุคลิกภาพและทัศนคติ  การเป็นผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงินในปัจจุบัน โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติจะต้องการคนที่ ความหนักแน่นในการทำงาน, มีเป้าหมายในการทำงานเน้นผลลัพธ์, มีความท้าทาย, สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้  แต่ถ้าเป็นบริษัทชั้นนำที่มีขนาดใหญ่ในประเทศไทย มักต้องการคนที่มีวิสัยทัศน์, ความเป็นผู้ใหญ่,  มีความฉลาด และโดยรวมเกือบทุกบริษัทต้องการคนที่มีบุคลิกดี และมีทัศนคติในแง่บวก (Can Do Attitude)

  4. ภาษาอังกฤษ เป็นเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้รายได้ของผู้ที่ทำงานในสายบัญชีและการเงิน มีความแตกต่างกันมาก ทั้งที่มีลักษณะเนื้องานเหมือนกัน เพราะปัจจุบันการติดต่อสื่อสาร กับบริษัทข้ามชาติมีจำนวนมากขึ้น จึงทำให้ทักษะทางด้านภาษา ที่ 2 หรือ 3 นั้นเป็นสิ่งสำคัญ และยิ่งสามารถ พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี รับรองมีโอกาสเติบโตในสายงานนี้อย่างแน่นอน

  5. อายุ ปัจจุบันการพิจารณาอายุของผู้สมัครเป็นสิ่งที่องค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญโดยการพิจารณาคัดเลือกคน เกณฑ์อายุที่เป็นที่ต้องการในตลาด ได้แก่

  อายุ  28 – 32  ปี -           ระดับ Manager

  อายุ  32 – 37 ปี -           ระดับ Senior Manager

  อายุ 38 – 42 ปี  -           ระดับ Director

  อายุ 42 – 45 ปี  -           ระดับ C level , Top Management

  นับว่าสายงานบัญชีและการเงิน เป็นสายงานที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะหากคุณกำลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษา การเตรียมความพร้อมถือเป็นสิ่งที่สำคัญ และยิ่งคุณมีการพัฒนาตัวเอง เสริมทักษะทางด้านสายงาน ทั้ง Soft skill และ Hard skill ก็จะยิ่งทำให้คุณโดดเด่นในสายงานนี้แน่นอน และด้วยตลาดแรงงานยังคงมีความต้องการแรงงานในสายอาชีพนี้อยู่รับรองไม่มีตกงานแน่นอน

 • Jul 09 , 2017

  พลิกโฉมสำนักงานบัญชีไทยสู่ Digital Accounting Firm สร้างความเชื่อมั่นข้อมูลทางบัญชีและการเงินด้วยนวัตกรรม ในยุค Thailand 4.0

 

 

Editor Observation

 • Jun 02 , 2017

  “โลกสันนิวาสย่อมเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ” วลีนี้เป็นสัจธรรมที่ไม่มีใครเถียงได้ เพราะทุกอย่างย่อมมีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ทว่า “โลกสันนิวาส” สมัยนี้ ดูเหมือนจะเปลี่ยนเร็วกว่าสมัยพุทธกาลเป็นไหนๆ ด้วยพลังในการคำนวณและการจัดการกับข้อมูลจำนวนมากด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ของไมโครโปรเสดเซอร์ชิพและเครื่องไม้เครื่องมือทางด้านสื่อสารคมนาคมตลอดจนเทคโนโลยีการแปลงข่าวสารข้อมูลทั้งมวลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล มันช่วยทำให้ “ความรู้” ที่เคยอยู่ในมือของคนจำนวนน้อยแพร่สะพัดเร็วขึ้นและแพร่ไปในอาณาเขตที่กว้างขวางขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ

 • Apr 26 , 2017

  สิ่งมีชีวิตเกือบทั้งหมดบนโลกใบนี้ ดำเนินไปได้ด้วยพลังงานจากดวงอาทิตย์ พลังงานของดวงอาทิตย์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชีวิต ให้ชีวิตได้มีพละกำลังที่จะขับเคลื่อนดำเนินต่อไปและสืบสายพันธุ์ลูกหลานต่อไปได้เรื่อยๆ บนโลกใบนี้ (หรืออาจจะบนโลกใบอื่นด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้?) ตราบเท่าที่ “ดวงตะวันยังคงส่องแสง”

 • Apr 03 , 2017

  ยุทธจักร มีเดีย/เอ็นเตอร์เทนเมนต์มีจอมยุทธยอดฝีมืออยู่ไม่น้อย ที่ยังโลดแล่นอยู่ในวงการ และร่วมฝ่าคลื่นฝืนลมแห่งการเปลี่ยนแปลงอันรุนแรงอย่างกระแทกกระทั้น เพราะเนื่องมาแต่ Paradigm Shift ของเทคโนโลยีระดับโลกและพฤติกรรมการบริโภคสื่อของผู้คนอยู่ในขณะนี้

 

School Move

 • Mar 17 , 2017

  สถาบันแนะแนวการศึกษาคริมสัน ผู้นำที่ปรึกษาด้านการศึกษาระดับโลก เปิดสาขาใหม่ในกรุงเทพมหานครเพื่อผลักดันนักเรียนไทยและนักเรียนทุกคนทั่วโลก สามารถเข้าถึงเครือข่ายติวเตอร์ ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่คอยให้คำปรึกษากว่า 2,000 คนทั่วโลก

 • Feb 14 , 2017

  สมาคมแลกเปลี่ยนบุคคลากรไทย-จีน ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน หรือ China Campus Network (CCN), สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน, สมาคมการค้าวิสาหกิจจีน-ไทย, ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ, สำนักข่าวซินหัวประจำกรุงเทพฯ, สถานีวิทยุซีอาร์ไอประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และโรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์ ร่วมจัดการแข่งขันภาษาจีน Friendship Cup ครั้งที่ 9 พร้อมผนึกกำลังในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน องค์กรธุรกิจไทย-จีน สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน  และสถาบันการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาบุคลากรไทยตอบสนองตลาดแรงงานและองค์กรไทย-จีนในปัจจุบัน

 • Feb 02 , 2017

                วิสดอม เอ็นเตอร์ไพร์ส จับมือ Rugby School  แห่งสหราชอาณาจักรหนึ่งในโรงเรียนเอกชนชั้นนำที่มีชื่อเสียงและได้รับความเชื่อถือมากว่า 450 ปี เตรียมเปิดโรงเรียนนานาชาติ Rugby School Thailand   ชูจุดแข็งด้วยหลักสูตรพัฒนาการศึกษาแบบองค์รวม ด้วยงบลงทุนกว่า 1,500 ล้านบาท ตอบโจทย์การศึกษาทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ CLMV

Management

 • Jul 06 , 2017

  ครึ่งปีแรก ( 2560 ) ต่างชาติลงทุนไทยแล้ว 136 ราย มีเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 3,743 ล้านบาท จ้างงานคนไทยเกือบ 3,078 คน

 • Jun 16 , 2017

  ภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนา “Fin Tech : Cashless World Payment” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเห็นช่องทางการรับเงินโฉมใหม่ ขยายโอกาสทางธุรกิจและกลุ่มลูกค้าใหม่ด้วยระบบชำระเงินรูปแบบใหม่ และเพื่อสร้างรายได้เพิ่มด้วยเทคโนโลยีการชำระเงิน ณ ห้องประชุมชั้น 6 เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

 • Jun 08 , 2017

  ผมเกิดมาในยุคสงครามเย็นที่สหรัฐอเมริกากำลังแผ่ขยายแสนยานุภาพอย่างถึงขีดสุด สมัยนั้น ทหารอเมริกัน ที่เราเรียกกันทั่วไปว่า “ทหาร จีไอ” พบได้ทั่วไปในบ้านเรา ตาคลี สัตหีบ อุบลราชธานี อุดรธานี โคราช นครพนม พัทยา... เพชรบุรีตัดใหม่ และพัฒน์พงศ์

 

Cool Case

 • Jun 21 , 2017

  ดร.มัทนา สานติวัตร กรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการตลาดสร้างสรรค์ธุรกิจ รุ่นที่ 8 Creative Entrepreneurial Marketing Project (CEMP) ของภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

 • May 24 , 2017

  ในโลกที่เทคโนโลยีกำลังพลิกโฉมความคิดคนเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ นาทีต่อนาที ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดจากการต่อยอดการใช้งานของสิ่งที่เรารู้จักดีอยู่แล้ว เช่น ไฟส่องสว่าง อย่างนวัตกรรม “ไฟพื้นถนน เตือนคนเล่นมือถือ” 

 • Feb 14 , 2017

  อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดเวทีบรรยายพิเศษว่าด้วยแนวโน้มนวัตกรรมห้องสมุดและแนวคิดการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สร้างสรรค์ และตัวอย่างโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับรางวัลระดับโลก ในงานประชุม สหปาฐกถาประจำปี TK Forum 2017 “Better Library and Learning Space: Trends and Ideas” ได้รับเกียรติจาก 3 วิทยากร จาก 3 ประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาห้องสมุด เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่และเป็นแรงบันดาลใจในการปรับใช้พัฒนาต่อไปตามแนวคิด Learning in Digital Age ที่ประกาศเป็นแนวทางในปีนี้