Cool Lifestyle

เปิดเวทีจุดประกายความคิด ปรับใช้และพัฒนาห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรู้

อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดเวทีบรรยายพิเศษว่าด้วยแนวโน้มนวัตกรรมห้องสมุดและแนวคิดการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สร้างสรรค์ และตัวอย่างโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับรางวัลระดับโลก ในงานประชุม สหปาฐกถาประจำปี TK Forum 2017 “Better Library and Learning Space: Trends and Ideas” ได้รับเกียรติจาก 3 วิทยากร จาก 3 ประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาห้องสมุด เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่และเป็นแรงบันดาลใจในการปรับใช้พัฒนาต่อไปตามแนวคิด Learning in Digital Age ที่ประกาศเป็นแนวทางในปีนี้

นายอธิปัตย์ บำรุง, ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ประธานกล่าวเปิดงาน TK Forum 2017 กล่าวว่า “ยุคสมัยเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน ข้อมูลความรู้มีปริมาณมหาศาล หลากหลาย และไหลเวียนด้วยความเร็ว การสืบค้นหาข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกลายเป็นเรื่องปกติที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย การปรับตัวของห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญคือการปรับมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของห้องสมุดที่มีต่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งประเด็นที่ท้าทายว่า ในโลกยุคใหม่ห้องสมุดจะต้องมิใช่เป็นเพียงแหล่งรวมหนังสือและสื่อหรือทำหน้าที่เพียงให้บริการยืมคืนทรัพยากรแต่เพียงอย่างเดียว

ผลที่ตามมาก็คือ เกิดนวัตกรรมการจัดการห้องสมุดอย่างขนานใหญ่ ทั้งในแง่ของการปรับรูปแบบการใช้งานพื้นที่ห้องสมุดให้ตอบสนองจุดประสงค์ที่หลากหลาย อาทิ การเป็นพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ การสร้างแรงบันดาลใจ การพบปะแลกเปลี่ยนความคิดและการเปิดพื้นที่สำหรับกิจกรรมการมีส่วนร่วมทุกรูปแบบ

ขณะที่ในแง่ของการออกแบบบริการ ก็มีการนำเสนอบริการรูปแบบใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด ทั้งการนำเทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวก และการมีปฏิสัมพันธ์ด้วยการเอาใจใส่ให้คำแนะนำอย่างเป็นกันเองกับผู้ใช้ ห้องสมุดยุคใหม่ที่สามารถเผชิญหน้าและฝ่าข้ามความเปลี่ยนแปลงได้นั้นเป็นผลมาจากปัจจัยอย่างน้อย 2 ประการ ได้แก่ การสร้างนวัตกรรม หรือ Innovation และ ความเข้าใจแนวคิดเรื่องการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ การพัฒนาทักษะ มิใช่การเรียนแบบศตวรรษที่ 19 และ 20 ซึ่งเน้นการสอนและท่องจำ

ส่วนบรรณารักษ์และผู้บริหารห้องสมุดนั้น เป็นเสมือนผู้นำการเปลี่ยนแปลง การมีวิสัยทัศน์เท่าทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าใจพฤติกรรมและความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้บริการในยุคดิจิทัลแล้วนั้นการสร้างนวัตกรรมห้องสมุดที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ของโลกยุคใหม่ย่อมเกิดขึ้นได้จริง”

นายราเมศ พรหมเย็น, รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ กล่าวเพิ่มเติมถึงวัตถุประสงค์การจัดงานว่า “ทีเคพาร์ค มีพันธกิจหลักในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้วยแนวคิด “ห้องสมุดมีชีวิต” เพื่อส่งเสริมให้เกิดนิสัยรักการอ่าน การแสวงหาความรู้ และการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

การจัดประชุมวิชาการประจำปี เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการด้านการอ่าน การเรียนรู้ และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยมุ่งหวังจะทำหน้าที่เป็นเวทีสื่อกลาง เชื่อมโลกแห่งความรู้และประสบการณ์ในระดับสากล มาสู่สังคมการเรียนรู้ของไทย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแนวคิดใหม่ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบาย นักวิชาการ และภาคีเครือข่าย สามารถนำองค์ความรู้หรือข้อเสนอแนะ ไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทไทย

การประชุมวิชาการ TK Forum 2017 ในหัวข้อ “Better Library and Learning Space: Trends and Ideas” เกิดขึ้นจากการตระหนักถึงสภาพแวดล้อมในยุคที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้พฤติกรรมการแสวงหาความรู้และรูปแบบวิธีการเรียนรู้เปลี่ยนแปลงไป จนดูเหมือนว่าห้องสมุดกำลังมีบทบาทต่อสังคมลดน้อยลง และเกิดคำถามว่า ทำอย่างไรห้องสมุดจึงจะยังคงเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคนและสังคมได้ต่อไป”

ทั้งนี้ Highlight สำคัญของ TK Forum 2017 คือ การได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่านมาร่วมแบ่งปันความรู้ เพื่อชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มห้องสมุดและการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ในอนาคต ตลอดจนแนวคิดในการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สร้างสรรค์ผ่านบทบาทของห้องสมุด รวมถึงตัวอย่างโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับรางวัลระดับโลก โดยใช้ห้องสมุดเป็นเครื่องมือ ได้แก่

1)  มิสเตอร์ เลส วัตสัน ที่ปรึกษาด้านห้องสมุดและพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ จากสหราชอาณาจักร ผู้มีส่วนอย่างสำคัญในการปรับปรุงห้องสมุดซัลไทเยอร์เซ็นเตอร์ มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ คาเลโดเนีย สก็อตแลนด์ ทำให้เกิดการเปลี่ยนโฉมหน้าการให้บริการและการจัดสรรพื้นที่จนสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยลินคอล์น สหราชอาณาจักร

2)  มิสเตอร์ ร็อบ เบราซีลส์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาห้องสมุด จากประเทศเนเธอร์แลนด์ ผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรนวัตกรรมสังคมชื่อ ‘กระทรวงจินตนาการ’ ซึ่งมุ่งส่งเสริมการดำเนินงานห้องสมุดสร้างสรรค์ ที่ให้ความสำคัญกับแนวคิดใหม่ในการออกแบบและกิจกรรมทางวัฒนธรรม เคยมีบทบาทสำคัญในการริเริ่มโครงการนวัตกรรมห้องสมุด อาทิ ‘ห้องสมุด 100 ความสามารถพิเศษ’ ซึ่งเป็นแนวคิดการจัดทำห้องสมุดเด็กในอนาคต, ‘โรงเรียนห้องสมุด’ เป็นโครงการฝึกอบรมบรรณารักษ์แห่งอนาคตเพื่อให้เข้าใจและเตรียมพร้อมสู่โลกยุคใหม่ซึ่งการเรียนรู้ อาชีพการงาน และการสร้างนวัตกรรม ได้กลายเป็นเรื่องเดียวกัน

3)  มิสเตอร์ เจเรมี ลาชาล ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการองค์กรห้องสมุดไร้พรมแดน ประเทศฝรั่งเศส ที่มีขอบข่ายการทำงานอยู่ใน 20 ประเทศกระจายอยู่ในทวีปยุโรป แอฟริกา ละตินอเมริกา และออสเตรเลีย มีอาสาสมัครทั่วโลกกว่า 500 คน ดำเนินกิจกรรมกระจายหนังสือไปยังผู้ขาดโอกาสและมีผู้ได้รับประโยชน์ถึงกว่า 5 ล้านคน ล่าสุดโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ชื่อว่า ‘กล่องความคิด’ หรือ Ideas Box เพิ่งจะได้รับรางวัล WISE Awards ประจำปี 2016 จากองค์กรสุดยอดนวัตกรรมโลกด้านการศึกษา (World Innovation Summit for Education) หลังจากที่ได้รับรางวัล Google Impact Challenge มาแล้วเมื่อปีก่อนหน้า

อนึ่ง ภายในงานได้รับความสนใจเข้าร่วมการสัมมนาจากผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาแหล่งรู้และห้องสมุด โดยได้พัฒนารูปแบบการสัมมนาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผ่านการลงทะเบียนออนไลน์สำรองที่นั่งจำนวนทั้งสิ้น 430 ราย ทำให้ต้องปิดรับการลงทะเบียนก่อนกำหนด และเพื่อมิให้การเผยแพร่องค์ความรู้จากการบรรยายถูกจำกัดอยู่เพียงผู้เข้าร่วมฟังในห้องประชุมเท่านั้น เราจึงได้ดำเนินการถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊คไลฟ์เป็นอีกช่องทางหนึ่ง เพื่อจุดประกายความคิดให้เกิดการวิเคราะห์เปรียบเทียบ พัฒนา และองค์ความรู้สากล มาเผยแพร่สู่สังคมไทย เพื่อจุดประกายความคิดให้เกิดการวิเคราะห์เปรียบเทียบ พัฒนา และปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทไทย

MAGAZINE

 

 

 New News

 • May 24 , 2017

  บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย นายศุภชัย จงศุภวิศาลกิจ (ที่ 3 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานประกันกลุ่มและสถาบัน ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560 เพื่อหารายได้สมทบโครงการกองทุนทนายอาสาเพื่อประชาชนทางกฎหมาย ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทางกฎหมาย โดยไม่คิดค่าตอบแทน ณ โรงแรมซีเอส ปาร์ค

 • May 22 , 2017

  กล้องถ่ายภาพด่วน Instax ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและ อินสแตกซ์ในตัวเดียวกัน ในรูปแบบใหม่สี่เหลี่ยมจัตุรัส (Square) เจาะกลุ่มผู้รักแก็ดเจ็ตและรักการถ่ายภาพ ตั้งเป้ายอดขายภายในสิ้นปี มากกว่า 5,000 ตัว

 • May 19 , 2017

  บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ "ดีแทค” มุ่งสู่การเป็นแบรนด์ดิจิทัลอันดับ 1 ในประเทศไทย ด้วยการสร้างปรากฏการณ์ดิจิทัลอย่างครบวงจร

 

 

Editor Observation

 • Apr 26 , 2017

  สิ่งมีชีวิตเกือบทั้งหมดบนโลกใบนี้ ดำเนินไปได้ด้วยพลังงานจากดวงอาทิตย์ พลังงานของดวงอาทิตย์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชีวิต ให้ชีวิตได้มีพละกำลังที่จะขับเคลื่อนดำเนินต่อไปและสืบสายพันธุ์ลูกหลานต่อไปได้เรื่อยๆ บนโลกใบนี้ (หรืออาจจะบนโลกใบอื่นด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้?) ตราบเท่าที่ “ดวงตะวันยังคงส่องแสง”

 • Apr 03 , 2017

  ยุทธจักร มีเดีย/เอ็นเตอร์เทนเมนต์มีจอมยุทธยอดฝีมืออยู่ไม่น้อย ที่ยังโลดแล่นอยู่ในวงการ และร่วมฝ่าคลื่นฝืนลมแห่งการเปลี่ยนแปลงอันรุนแรงอย่างกระแทกกระทั้น เพราะเนื่องมาแต่ Paradigm Shift ของเทคโนโลยีระดับโลกและพฤติกรรมการบริโภคสื่อของผู้คนอยู่ในขณะนี้

 • Dec 28 , 2016

  แม้ขณะนี้ นโยบาย "อัตราดอกเบี้ยติดลบ" ยังมาไม่ถึงเมืองไทย ก็ใช่ว่าผู้ฝากเงินอย่างพวกเราจะนิ่งนอนใจได้

 

School Move

 • Mar 17 , 2017

  สถาบันแนะแนวการศึกษาคริมสัน ผู้นำที่ปรึกษาด้านการศึกษาระดับโลก เปิดสาขาใหม่ในกรุงเทพมหานครเพื่อผลักดันนักเรียนไทยและนักเรียนทุกคนทั่วโลก สามารถเข้าถึงเครือข่ายติวเตอร์ ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่คอยให้คำปรึกษากว่า 2,000 คนทั่วโลก

 • Feb 14 , 2017

  สมาคมแลกเปลี่ยนบุคคลากรไทย-จีน ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน หรือ China Campus Network (CCN), สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน, สมาคมการค้าวิสาหกิจจีน-ไทย, ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ, สำนักข่าวซินหัวประจำกรุงเทพฯ, สถานีวิทยุซีอาร์ไอประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และโรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์ ร่วมจัดการแข่งขันภาษาจีน Friendship Cup ครั้งที่ 9 พร้อมผนึกกำลังในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน องค์กรธุรกิจไทย-จีน สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน  และสถาบันการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาบุคลากรไทยตอบสนองตลาดแรงงานและองค์กรไทย-จีนในปัจจุบัน

 • Feb 02 , 2017

                วิสดอม เอ็นเตอร์ไพร์ส จับมือ Rugby School  แห่งสหราชอาณาจักรหนึ่งในโรงเรียนเอกชนชั้นนำที่มีชื่อเสียงและได้รับความเชื่อถือมากว่า 450 ปี เตรียมเปิดโรงเรียนนานาชาติ Rugby School Thailand   ชูจุดแข็งด้วยหลักสูตรพัฒนาการศึกษาแบบองค์รวม ด้วยงบลงทุนกว่า 1,500 ล้านบาท ตอบโจทย์การศึกษาทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ CLMV

Management

 • May 02 , 2017

  การใช้ความเชี่ยวชาญของคนหมู่มากย่อมได้ไอเดียและแนวทางการแก้ปัญหาที่หลากหลายกว่ากลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่ง การใช้สาธารณชนหรือบุคคลทั่วไปในการแก้ไขปัญหาหรือร่วมกันพัฒนาสินค้าร่วมกับองค์กรเรียกว่า Crowdsourcing การใช้ Crowdsourcing จะแตกต่างจาก Outsourcing เนื่องจากการ Outsource คือ การที่องค์กรจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาสินค้ามาพัฒนาระบบไอทีหรือแก้ปัญหาให้องค์กร แต่ Crowdsourcing คือ การเปิดให้บุคคลอื่นๆ ภายนอกองค์กร (ไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือไม่ใช่)

 • Apr 24 , 2017

  เทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงมีมามากว่า 100 ปี มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุคโทรทัศน์ขาวดำ การใช้สัญญาณอนาล็อก และมีการพัฒนามาสู่ Digital TV และ Digital Radio ในปัจจุบัน นอกจากนี้สื่อที่มีคนบริโภคมากที่สุดยังคงเป็นโทรทัศน์และวิทยุ “ดังนั้นสามารถพูดได้ว่าอุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ มีความสำคัญต่อชีวิตของคนทั่วไปเป็นอย่างมาก”  แนวโน้มของการพัฒนาอุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ มีดังต่อไปนี้

 • Apr 16 , 2017
  การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีบริการที่สร้างความมั่นใจให้กับคุณ คือMEA Better Care Serviceที่ช่วยเติมเต็มบริการหลังเครื่องดื่มให้กับลูกค้าของเรา ได้ดีเยี่ยม 
 

Cool Case

 • May 24 , 2017

  ในโลกที่เทคโนโลยีกำลังพลิกโฉมความคิดคนเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ นาทีต่อนาที ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดจากการต่อยอดการใช้งานของสิ่งที่เรารู้จักดีอยู่แล้ว เช่น ไฟส่องสว่าง อย่างนวัตกรรม “ไฟพื้นถนน เตือนคนเล่นมือถือ” 

 • Feb 14 , 2017

  อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดเวทีบรรยายพิเศษว่าด้วยแนวโน้มนวัตกรรมห้องสมุดและแนวคิดการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สร้างสรรค์ และตัวอย่างโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับรางวัลระดับโลก ในงานประชุม สหปาฐกถาประจำปี TK Forum 2017 “Better Library and Learning Space: Trends and Ideas” ได้รับเกียรติจาก 3 วิทยากร จาก 3 ประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาห้องสมุด เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่และเป็นแรงบันดาลใจในการปรับใช้พัฒนาต่อไปตามแนวคิด Learning in Digital Age ที่ประกาศเป็นแนวทางในปีนี้

 • Jan 09 , 2017

  The Internship ใน MBA บทความนี้เป็นคนละเรื่องกับ The Internship (2013) ภาพยนตร์ดังของฮอลลีวูดที่นำแสดงโดย วินซ์ วอห์น (Vince Vaughn) และ จาเร็ด สเติร์น (Jared Stern) ที่มีพล็อตเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ของบริษัทยักษ์ใหญ่ไอทีโลก คือ บริษัท Google