น้อมส่งอาลัยด้วยหทัยภักดิ์

October 24, 2017 595

นับจากวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2559 ถึงวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 เป็นห้วงเวลาหนึ่งเดือนแห่งความสูญเสียและโศกเศร้าที่แสนยาวนาน

 

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงงานอย่างหนักและตรากตรำพระวรกาย มุ่งพัฒนาและวางรากฐานประเทศเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนคนไทย ทั้งในด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การศึกษา การเกษตร สาธารณสุข การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ทรงครองราชย์ พระองค์ทรง เข้าถึง ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร และ เข้าใจ วิทยาการความรู้ในหลายแขนง จึงคัดสรรสิ่งที่ดีมาปรับใช้ สร้างสรรค์สิ่งใหม่เป็นประโยชน์แก่ชนในชาติอย่างยิ่ง จึงมีการน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญานาม อาทิ พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ พระบิดาแห่งฝนหลวง พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย

 

 

ปี 2549 สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ โดย โคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (UNDP Human Development Lifetime Achievement Award)

ปี 2551 สมาพันธ์นักประดิษฐ์นานาชาติ (IFIA) และสมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์ เกาหลีใต้ (คิปา : KIPA) พร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญานาม “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์โลก” เพื่อน้อมรำลึกในพระราชกรณียกิจด้านการวิจัยและพัฒนาดิน สหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพเป็น วันดินโลก (World Soil Day) ตั้งแต่ปี 2556 
ฯลฯ

ผลงานอันเป็นที่ประจักษ์และการยกย่องเชิดชูเกียรติจากนานาชาติสะท้อนให้เห็นว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็น “พัฒนมหาราชา” พระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่สร้างคุณูปการใหญ่หลวงแก่ปวงชนชาวไทย ในการนี้นิตยสารเอ็มบีเอขอร่วมน้อมแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ โดยจัดทำนิตยสารฉบับพิเศษนี้ขึ้น 

 

 

ลำดับเหตุการณ์ 

13 ตุลาคม 2559 เวลา 15.52 น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-มหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช 

14 ตุลาคม 2559 ประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จขบวนเคลื่อนพระบรมศพจากโรงพยาบาลศิริราชไปยังพระบรมมหาราชวัง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานในงานพระราชพิธีสรงน้ำพระบรมศพ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

14 ตุลาคม 2559 - 21 มกราคม 2560 สำนักพระราชวังมีหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

14 ตุลาคม 2559 สำนักพระราชวังให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

15-28 ตุลาคม 2559 เปิดให้ประชาชนถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และให้ลงนามแสดงความอาลัยที่ศาลาสหทัย-สมาคม

19 ตุลาคม 2559 พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (7 วัน) 

22 ตุลาคม 2559 คนไทยร่วมใจร้องเพลง ‘สรรเสริญพระ-บารมี’ กึกก้องท้องสนามหลวง ตามคำเชิญชวนร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดย มจ.ชาตรีเฉลิม ยุคล เพื่อผลิตเป็นมิวสิกวิดีโอ บรรเลงดนตรีโดย Siam Philharmonic Orchestra และมี อ.สมเถา สุจริตกุล เป็นวาทยกร 

27 ตุลาคม 2559 พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (15 วัน)

29 ตุลาคม 2559 เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 

8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.09 น. มูลนิธิพระคชบาลและวังช้างอยุธยาแลเพนียด จ.พระนครศรีอยุธยา นำช้างมงคลงางาม 11 เชือก ร่วมขบวนกับควาญช้างและตัวแทนจากปางช้างทั่วประเทศรวมกว่า 200 ชีวิต น้อมแสดงความอาลัยและถวายสักการะพระบรมศพหน้าพระบรมมหาราชวัง 

13 พฤศจิกายน 2559 ครบหนึ่งเดือนที่พระบาทสมเด็จ-พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต คณะแพทยศาสตร์ศิริราช และกองทัพเรือ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดวงดุริยางค์ราชนาวี บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ ณ โรงพยาบาลศิริราช

 

 

 

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries