CSR

ภูมิทัศน์การพัฒนาที่ยั่งยืน

โลกกำลังเริ่มต้นศักราชใหม่ ในเส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการประกาศใช้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) 17 ข้อ เป็นแผนที่นำทาง ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางนับจากนี้ไปอีก 15 ปี จวบจนปี พ.ศ. 2573

 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs ชุดนี้ ได้ผ่านการรับรองโดย 193 ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558 ภายใต้เอกสารวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ที่ชื่อว่า ‘Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development’ โดยเรียกร้องให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในทุกประเทศทั่วโลก ร่วมกันดำเนินการใน 5 เรื่องหลัก ได้แก่

 

                   

 

ประชาชน (People) – ยุติความยากจนและความหิวโหยในทุกรูปแบบและทุกมิติ และทำให้แน่ใจว่ามนุษย์สามารถสนองศักยภาพในศักดิ์ศรีและความเสมอภาค และในสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะอย่างถ้วนหน้า

โลก (Planet) – ปกป้องโลกจากการเสื่อมสลาย ด้วยแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  และการลงมือดำเนินการอย่างเร่งด่วนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้ (โลก) สามารถรองรับความต้องการที่จำเป็นของคนในรุ่นปัจจุบันและในรุ่นต่อไป

ความมั่งคั่ง (Prosperity) – ทำให้แน่ใจว่ามนุษย์ทุกคนสามารถประสบผลสำเร็จและเจริญก้าวหน้าในชีวิต พร้อมกับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติ

สันติภาพ (Peace) – จรรโลงความสงบสุข ความยุติธรรม และความกลมเกลียวในสังคม ปราศจากความหวาดกลัวและความรุนแรง การพัฒนา
ที่ยั่งยืนไม่อาจดำรงอยู่โดยไร้สันติภาพ ฉันใด สันติภาพก็ไม่อาจดำรงอยู่โดยปราศจากการพัฒนาที่ยั่งยืนฉันนั้น

ความเป็นหุ้นส่วน (Partnership) – ระดมเครื่องมือและวิธีในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดผล ด้วยการฟื้นพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บนเจตนารมณ์ของการสร้างความเป็นปึกแผ่นของโลก โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับความจำเป็นพื้นฐานของกลุ่มที่ยากไร้และเปราะบางที่สุด ด้วยการมีส่วนร่วมจากนานาประเทศ จากทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจากทุกๆ คน

 

 

ในวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 มาตรา 67 ระบุว่า “กิจกรรมของภาคธุรกิจเอกชน การลงทุน และนวัตกรรม เป็นแรงขับดันหลักที่ก่อให้เกิดผลิตภาพ การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง และการจ้างงาน เรารับทราบถึงความหลากหลายของภาคเอกชน ทั้งที่เป็นวิสาหกิจรายย่อย สหกรณ์ ไปจนถึงบรรษัทข้ามชาติ เราเรียกร้องให้ทุกธุรกิจนำความสร้างสรรค์และนวัตกรรมของตน มาใช้ในการแก้ปัญหาที่เป็นความท้าทายของการพัฒนายั่งยืน”

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและวิธีการแก้ปัญหาที่ใช้ภาคธุรกิจนำ เพื่อรับมือกับความท้าทายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งในการลดผลกระทบทางลบและเพิ่มผลกระทบทางบวกที่มีต่อผู้คนและโลกที่อาศัย

องค์กรธุรกิจ ที่นำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มาเป็นกรอบคลุมการดำเนินงาน ทั้งในการวางกลยุทธ์ การขับเคลื่อน การสื่อสารและการรายงานของกิจการ จะได้รับประโยชน์หลายประการ อาทิ ช่วยให้องค์กรสามารถระบุถึงโอกาสทางธุรกิจในอนาคต ช่วยให้องค์กรเพิ่มคุณค่าด้านความยั่งยืนของกิจการ ช่วยให้องค์กรกระชับความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทันต่อพัฒนาการทางนโยบาย ช่วยให้องค์กรมีเสถียรภาพในตลาดและสังคม ช่วยให้องค์กรมีภาษากลางและความมุ่งประสงค์ร่วมกัน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ผนวกแง่มุมทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และผลักดันให้เกิดการทำงานร่วมกันเพื่อผลสำเร็จแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกๆ มิติ ซึ่งจะสร้างผลได้ให้แก่กิจการ และก่อให้เกิดเป็น ผลกระทบที่คาดหวังสู่ชุมชนท้องถิ่นและสังคมโดยรวม 

 

เรื่อง : ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ
ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์

MAGAZINE

 

 

 New News

 

 

Editor Observation

 • Jun 02 , 2017

  “โลกสันนิวาสย่อมเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ” วลีนี้เป็นสัจธรรมที่ไม่มีใครเถียงได้ เพราะทุกอย่างย่อมมีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ทว่า “โลกสันนิวาส” สมัยนี้ ดูเหมือนจะเปลี่ยนเร็วกว่าสมัยพุทธกาลเป็นไหนๆ ด้วยพลังในการคำนวณและการจัดการกับข้อมูลจำนวนมากด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ของไมโครโปรเสดเซอร์ชิพและเครื่องไม้เครื่องมือทางด้านสื่อสารคมนาคมตลอดจนเทคโนโลยีการแปลงข่าวสารข้อมูลทั้งมวลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล มันช่วยทำให้ “ความรู้” ที่เคยอยู่ในมือของคนจำนวนน้อยแพร่สะพัดเร็วขึ้นและแพร่ไปในอาณาเขตที่กว้างขวางขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ

 • Apr 26 , 2017

  สิ่งมีชีวิตเกือบทั้งหมดบนโลกใบนี้ ดำเนินไปได้ด้วยพลังงานจากดวงอาทิตย์ พลังงานของดวงอาทิตย์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชีวิต ให้ชีวิตได้มีพละกำลังที่จะขับเคลื่อนดำเนินต่อไปและสืบสายพันธุ์ลูกหลานต่อไปได้เรื่อยๆ บนโลกใบนี้ (หรืออาจจะบนโลกใบอื่นด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้?) ตราบเท่าที่ “ดวงตะวันยังคงส่องแสง”

 • Apr 03 , 2017

  ยุทธจักร มีเดีย/เอ็นเตอร์เทนเมนต์มีจอมยุทธยอดฝีมืออยู่ไม่น้อย ที่ยังโลดแล่นอยู่ในวงการ และร่วมฝ่าคลื่นฝืนลมแห่งการเปลี่ยนแปลงอันรุนแรงอย่างกระแทกกระทั้น เพราะเนื่องมาแต่ Paradigm Shift ของเทคโนโลยีระดับโลกและพฤติกรรมการบริโภคสื่อของผู้คนอยู่ในขณะนี้

 

School Move

 • Mar 17 , 2017

  สถาบันแนะแนวการศึกษาคริมสัน ผู้นำที่ปรึกษาด้านการศึกษาระดับโลก เปิดสาขาใหม่ในกรุงเทพมหานครเพื่อผลักดันนักเรียนไทยและนักเรียนทุกคนทั่วโลก สามารถเข้าถึงเครือข่ายติวเตอร์ ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่คอยให้คำปรึกษากว่า 2,000 คนทั่วโลก

 • Feb 14 , 2017

  สมาคมแลกเปลี่ยนบุคคลากรไทย-จีน ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน หรือ China Campus Network (CCN), สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน, สมาคมการค้าวิสาหกิจจีน-ไทย, ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ, สำนักข่าวซินหัวประจำกรุงเทพฯ, สถานีวิทยุซีอาร์ไอประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และโรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์ ร่วมจัดการแข่งขันภาษาจีน Friendship Cup ครั้งที่ 9 พร้อมผนึกกำลังในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน องค์กรธุรกิจไทย-จีน สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน  และสถาบันการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาบุคลากรไทยตอบสนองตลาดแรงงานและองค์กรไทย-จีนในปัจจุบัน

 • Feb 02 , 2017

                วิสดอม เอ็นเตอร์ไพร์ส จับมือ Rugby School  แห่งสหราชอาณาจักรหนึ่งในโรงเรียนเอกชนชั้นนำที่มีชื่อเสียงและได้รับความเชื่อถือมากว่า 450 ปี เตรียมเปิดโรงเรียนนานาชาติ Rugby School Thailand   ชูจุดแข็งด้วยหลักสูตรพัฒนาการศึกษาแบบองค์รวม ด้วยงบลงทุนกว่า 1,500 ล้านบาท ตอบโจทย์การศึกษาทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ CLMV

Management

 • Jun 16 , 2017

  ภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนา “Fin Tech : Cashless World Payment” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเห็นช่องทางการรับเงินโฉมใหม่ ขยายโอกาสทางธุรกิจและกลุ่มลูกค้าใหม่ด้วยระบบชำระเงินรูปแบบใหม่ และเพื่อสร้างรายได้เพิ่มด้วยเทคโนโลยีการชำระเงิน ณ ห้องประชุมชั้น 6 เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

 • Jun 08 , 2017

  ผมเกิดมาในยุคสงครามเย็นที่สหรัฐอเมริกากำลังแผ่ขยายแสนยานุภาพอย่างถึงขีดสุด สมัยนั้น ทหารอเมริกัน ที่เราเรียกกันทั่วไปว่า “ทหาร จีไอ” พบได้ทั่วไปในบ้านเรา ตาคลี สัตหีบ อุบลราชธานี อุดรธานี โคราช นครพนม พัทยา... เพชรบุรีตัดใหม่ และพัฒน์พงศ์

 • Jun 02 , 2017

  จากรายงานเรื่อง Global Competitiveness Index ของ World Economics Forum ในปี 2016-2017 มีการจัดอันดับทั้งสิ้น 138 ประเทศ พบว่า ความสามารถในการแข่งขันไทยอยู่ในอันดับที่ 34 ซึ่งตกลงมาจากการจัดอันดับในปี 2015-2016 ซี่งอยู่ในอันดับที่ 13 

 

Cool Case

 • Jun 21 , 2017

  ดร.มัทนา สานติวัตร กรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการตลาดสร้างสรรค์ธุรกิจ รุ่นที่ 8 Creative Entrepreneurial Marketing Project (CEMP) ของภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

 • May 24 , 2017

  ในโลกที่เทคโนโลยีกำลังพลิกโฉมความคิดคนเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ นาทีต่อนาที ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดจากการต่อยอดการใช้งานของสิ่งที่เรารู้จักดีอยู่แล้ว เช่น ไฟส่องสว่าง อย่างนวัตกรรม “ไฟพื้นถนน เตือนคนเล่นมือถือ” 

 • Feb 14 , 2017

  อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดเวทีบรรยายพิเศษว่าด้วยแนวโน้มนวัตกรรมห้องสมุดและแนวคิดการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สร้างสรรค์ และตัวอย่างโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับรางวัลระดับโลก ในงานประชุม สหปาฐกถาประจำปี TK Forum 2017 “Better Library and Learning Space: Trends and Ideas” ได้รับเกียรติจาก 3 วิทยากร จาก 3 ประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาห้องสมุด เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่และเป็นแรงบันดาลใจในการปรับใช้พัฒนาต่อไปตามแนวคิด Learning in Digital Age ที่ประกาศเป็นแนวทางในปีนี้