CSV

สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance) ติดอันดับ ESG…
สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดบริการใหม่ ผ่าน Sustainability Store ของสถาบันฯ ด้วยเครื่องมือ S-Value…
ความตื่นตัวในเรื่องของการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (CSR) มีปัจจัยจากแรงขับดันหลักในสองขั้ว คือ การทำตามกระแส ทั้งที่เกิดจากองค์กรข้างเคียงในอุตสาหกรรม จากคู่ค้าในห่วงโซ่ธุรกิจ และจากกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นขั้วของการทำ CSR…
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ที่ผ่านมาทาง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ…
สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศเปิดตัว Thaipat ESG Index รวมหุ้นเด่น 58 ตัว จากกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100…
การยอมรับการเกิดขึ้นและมีอยู่ของสภาวะโลกร้อนทำให้หลายประเทศทั่วโลกเกิดการตื่นตัวและให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่ม หลายเรื่องราวเพื่อสิ่งแวดล้อมได้เกิดขึ้นมาบนโลก มีหลายโครงการที่ยังคงเป็นเพียงแนวคิด หลายโครงการเกิดขึ้นเป็นรูปเป็นร่างและถูกนำไปใช้ในทางปฏิบัติแล้ว เช่นเดียวกับโครงการที่เรากำลังจะพูดถึงกันในฉบับนี้ โครงการเมืองสีเขียว มาสดาร์ ซิตี้ (Masdar City)…
สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดตัว Sustainability Store หรือ ร้านค้าความยั่งยืน โดยเสนอ 3…
เรื่องโดย พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้ก่อตั้ง และอดีตผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ ความยั่งยืน (Sustainability) ถูกจัดให้เป็นวาระของการพัฒนาในทุกระดับ โดยในระดับโลกมีการกำหนดเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน…
แม้ในบ้านเรา จะมีความเคลื่อนไหวของการประกอบวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise (SE) มานานระยะหนึ่งแล้ว แต่ก็ยังไม่ On ในระดับ…
การจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ในรูปของการให้ความช่วยเหลือพัฒนาชุมชน/สังคมที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการทางธุรกิจ จำพวก CSR-after-process สามารถพบเห็นได้ในทุกกิจการ และเป็นเรื่องที่องค์กรจำต้องดำเนินการไม่มากก็น้อย ภายใต้บทบาทของความเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมในฐานะนิติบุคคลหนึ่งๆ แต่บทบาทดังกล่าว…
Page 1 of 2

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries