MBA Talk

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ Innovation District

นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงธันวาคม 2559 7 เดือนแล้วที่ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร.บัณฑิตวิเคราะห์ให้ฟังเกี่ยวกับการแข่งขันของสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาว่า การแข่งขันในระดับชาติยังเป็นการแย่งชิงเค้กเป็นส่วนใหญ่ ในระดับอาเซียนก็มีการแข่งขันกันมาก ซึ่งวันนี้ไทยตามหลังมาเลเซีย สิงคโปร์ และกำลังจะใกล้เคียงกับอินโดนีเซียที่เป็นคู่แข่งเดิม ขณะที่เวียดนามก็กำลังขยับขึ้นมาเรื่อยๆ ส่วนในระดับนานาชาตินั้นมีการแข่งขันสูงมาก โดยมีทั้งการแย่งชิงนักเรียนชั้นหัวกะทิ การแข่งขันการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อให้สถานศึกษาได้รับยกย่องในระดับนานาชาติมากขึ้น 

 

“เราต้องยอมรับว่าโลกในอนาคตเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและคาดการณ์ยาก เราจึงต้องเตรียมนิสิตของเราให้ รู้ลึก รู้จริง แต่ในขณะเดียวกันเขาต้องรู้กว้างด้วย พร้อมที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเอง เพราะคนที่เรียนจบแล้วไม่ได้ทำงานตามที่เรียนมาเยอะนะ เรียนจบอักษรศาสตร์ไปพัฒนาศูนย์การค้า เรียนจบวิศวกรรมศาสตร์ไปเป็นผู้ว่าแบงก์ชาติ ยิ่งในโลกอนาคตมี disruptive เยอะแยะ และยังมีอีกหลายอย่างที่จะต้องตายต่อไป ด้านการศึกษายังไงก็ต้องปรับตัว เพราะฉะนั้น ‘เทคโนโลยีป่วนโลก หรือความคิดใหม่ๆ ป่วนธุรกิจ’ มันเกิดขึ้นอยู่แล้ว เราจึงต้องสร้างให้เขาพร้อมที่จะออกไปปรับตัว โดยเราจะปั้นนิสิตให้ คิดเป็น ทำเป็น สื่อสารได้ โดยในที่นี้ สื่อสารได้คือ สื่อสารเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้ และเรายังคงฝึกให้นิสิตทุกคณะ มีจิตสาธารณะ ออกไปช่วยสังคม ออกไปช่วยชุมชนให้ดีขึ้นต่อไป”

 

ปัจจุบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีนิสิตปริญญาตรีประมาณ 24,000 คน ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกประมาณ 14,000 คน มีคณาจารย์ประมาณ 2,800 คน บุคลากรประมาณ 5,600 คน โดยส่วนงานที่ ศ.ดร.บัณฑิตรับผิดชอบดูแลนั้นมี 19 คณะ 1 สำนักวิชา 3 วิทยาลัย 9 สถาบันวิจัย 6 วิสาหกิจ ฯลฯ 

 

เมื่อพิจารณาว่า ส่วนงานหรือคณะใดที่มีความโดดเด่นมากที่สุด กลับไม่มีภาพจำที่เด่นโดด

 

“ในส่วนของการที่เข้ามาเป็นอธิการบดี ตั้งแต่เป็นนิสิต มาเป็นอาจารย์ 20-30 ปี อาจารย์ของเรา รุ่นพี่รุ่นน้องของเราทำงานกันหนัก ถามว่าเราเก่งเรื่องอะไรขึ้นมาแบบ

โดดเด่นบ้าง ก็ไม่ค่อยชัด สังคมอาจจะบอกว่า คณะแพทย์เก่ง อักษรศาสตร์เก่ง วิศวกรรมเก่ง แต่ถามว่าจริงๆ แล้วโดดเด่นเรื่องอะไร เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติในเรื่องอะไร เมื่อมานั่งทบทวนดูในเรื่องการบริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ก็มีอิสระเยอะ ความงดงามของมหาวิทยาลัยคือความอิสระ และมีอิสระในเชิงความคิดด้วย เพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะไปตามอิสระที่ตัวเองมี เมื่อออกไปคนละทิศละทางจึงไม่ค่อยโดดเด่น” 

 

อธิการบดีตั้งข้อสังเกตและบอกเป้าหมายที่จะให้จุฬาฯ โดดเด่น โดยกำหนดยุทธศาสตร์ 4 เรื่อง

 

เรื่องที่ 1 เรื่องสังคมสูงวัย (Aging Society) 

เรื่องที่ 2 ด้านหุ่นยนต์ (Robotics) ด้านเทคโนโลยีต่างๆ และ Creative Economy 

เรื่องที่ 3 การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเน้นเรื่องอาหาร น้ำ และพลังงาน 

เรื่องที่ 4 บริเวณรอบๆ จุฬาฯ จะเป็น Smart Inclusive Community หรือสังคมอุดมปัญญา 

 

 

“อีก 5 ปี 10 ปีต้องมีการพูดถึงว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญด้านสังคมสูงวัย ไม่ใช่คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ หรือคณะใดคณะหนึ่ง เพราะเรื่อง Aging Society  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สัตว-แพทยศาสตร์ ทุกคณะต้องเกี่ยวข้อง โดยข้อดีของจุฬาฯ คือมีศาสตร์ค่อนข้างครบถ้วน ซึ่งปี 2559 เรา initiate สิ่งที่เข้ามารองรับสังคมอุดมปัญญาโดยสร้าง ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาฯ หรือ CU Innovation Hub ที่ชั้น 19 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา เพื่อการพัฒนาทางสังคม ถามว่า Co-working space ของประเทศไทยอยู่ตรงไหน ยังไม่มี เด็กที่มีไฟ มีไอเดียดีๆ มีพื้นที่ให้เขาไหม เพราะฉะนั้นสิ่งนี้จึงต้องสร้างขึ้นมา เราเรียกว่า Innovation District โดยผมอยากให้มีแพลตฟอร์มสำหรับคนที่อยากคิดอยากทำ ซึ่งมีแล้วที่สยามสแควร์ ที่อาคารจามจุรี 10 ที่ชั้น 19 เป็น CU Innovation Hub ก็มี Co-working space มีกิจกรรมตลอด และมี Incubator สำหรับเด็กที่สมัครเข้ามาด้วย”

 

เนื่องจาก ศ.ดร.บัณฑิตมีความคิดที่จะดึง “นักคิด” มารวมตัวกันในพื้นที่ Innovation District และในขณะนี้ก็มีบริษัทเอกชนหลายแห่งที่กำลังทำงานร่วมกัน เพื่อร่วมสร้างนวัตกรรมใหม่ที่มีประโยชน์และช่วยพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น ตลอดจนหวังว่าจะสร้างเทคโนโลยีเอง พึ่งพาเทคโนโลยีของต่างชาติน้อยลง โดยจะเปิดให้คนเก่งๆ ของไทยและของอาเซียนหรือชาติอื่นๆ เข้ามาใช้พื้นที่นี้เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนประเทศอีกทางหนึ่ง

 

ถามว่า ปี 2560 ครบรอบ 100 ปีของการก่อตั้งจุฬาฯ มหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย จะมีผลงาน กิจกรรม หรือความภาคภูมิใจใดปรากฏให้เห็นบ้าง ศ.ดร.บัณฑิตตอบว่า งานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็น prototype จะถูกนำออกสู่ตลาดผู้ใช้เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเห็นได้ชัด ส่วนกระบวนการเรียนการสอนจากที่เริ่มใช้ไอทีกันมาหลายปี ก็จะเห็น IT Base และ Active Learning Base เด่นชัดขึ้นเรื่อยๆ เรื่องการทำงานวิจัยใกล้ชิดสังคมก็จะเห็นจุฬาฯ มีบทบาทชัดเจนมากขึ้น และในแง่ของการเป็นที่พึ่งของสังคมในเรื่องความคิดความอ่าน จุฬาฯ ก็จะเป็นหัวหอกในการลุกขึ้นมาสร้างคอนเทนต์ให้ความรู้ ความกระจ่างแก่สังคมในประเด็นที่คนสับสน เช่นที่ทำรายการ Soเชี่ยว กระตุ้นต่อมคิดว่าเรื่องที่ได้ยินหรือแชร์ต่อกันมานั้น จริงหรือไม่ ซึ่งเผยแพร่แล้วทางช่องไทยพีบีเอส 

 

สุดท้าย ในแง่ของผู้เรียนที่คาดว่ามีจำนวนน้อยลงจากการที่มีอัตราการเกิดต่ำลง จุฬาฯ จะได้รับผลกระทบหรือไม่ ผู้นำของสถานศึกษาชั้นนำแสดงความคิดเห็นว่า

 

“ถ้าในทางการตลาด แบรนด์เราดี คุณภาพที่ผ่านมาเราก็อยู่ในระดับชั้นนำของประเทศไทย ผมยังถือว่าจุฬาเป็นที่ที่คะแนนสูงสุด เพราะฉะนั้นในเรื่องของคุณภาพ จุฬายังไม่ค่อยได้รับผลกระทบเรื่องจำนวนผู้เรียน ผมคิดว่ามหาวิทยาลัยใหม่ๆ จะเสียเปรียบเยอะ ยิ่งสังคมใกล้สังคมสูงวัยมากยิ่งขึ้นจำนวนคนเรียนลดลงอัตโนมัติอยู่แล้ว ถือเป็นโอกาสที่นิสิตจุฬาฯ จะมีคุณภาพมากขึ้น แม้ปริมาณลด แต่เน้นทำเรื่องที่สร้างสรรค์สังคม สร้างผลในเชิงบวกได้”

 

MAGAZINE

 

 

 New News

 • Jul 12 , 2017

  บีโอไอเผยภาคเอกชนเดินหน้าลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายรองรับประเทศไทย 4.0  ด้าน “นาชิ เทคโนโลยี” ขยายการลงทุนสู่การผลิตและซ่อมแซมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสำหรับภาคอุตสาหกรรม ตั้งเป้าลดการนำเข้าจากต่างประเทศมูลค่ากว่า 700 ล้านบาทต่อปี

   

 • Jul 10 , 2017

  สายงานการเงินและบัญชี นับว่าเป็นสายงานที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ และต้องบอกได้ว่าสายงานด้านนี้ถือว่าเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยไหน รวมทั้งมีฐานเงินเดือนที่สูง และสามารถเติบโตในสายงานได้เป็นอย่างดี

  แต่ถึงแม้จะมีบุคลากรด้านบัญชีและการเงินอยู่มาก ทว่าคุณสมบัติที่บริษัทต่างๆ ต้องการกลับมีไม่มากอย่างที่คิด  จากประสบการณ์ในการคัดสรรบุคลากรให้กับบริษัทชั้นนำต่างๆ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ขอแนะนำคุณสมบัติของ Talent  ด้านบัญชีการเงิน ควรจะมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. การศึกษา  ส่วนใหญ่จะเป็นสายงานตรง ด้านบัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์ และสำหรับบางส่วนงานที่เป็นระดับมันสมองขององค์กร จะเลือกคนที่จบปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม และปริญญาโทด้านการเงิน    ในหลายปีก่อน การศึกษาระดับปริญญาตรี ก็ถือว่าเพียงพอที่จะเป็นผู้บริหารระดับสูงในสายงานนี้ได้ถ้ามีคุณสมบัติครบถ้วน  แต่สำหรับปัจจุบัน การจบการศึกษาในระดับปริญญาโท มีความจำเป็นในการเป็นผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ที่มีพนักงานมากๆ ต้องการการบริหารจัดการที่มีความซับซ้อนขึ้น แต่สำหรับบริษัทข้ามชาติ จะยังพิจารณาจากความสามารถและประวัติการทำงานมากกว่าการศึกษา

  2. ประวัติการทำงานและผลงาน  Talent  ที่ดีในสายงานบัญชีการเงิน ไม่ควรเปลี่ยนงานบ่อยเกินไป หรือไม่เปลี่ยนงานเลย  ควรอยู่ในแต่ละที่เฉลี่ย 3-5 ปี และมีผลงานที่ชัดเจน หรือได้รับการประเมินผลที่ดีเยี่ยมในการทำงานที่ผ่านมา หากมีประสบการณ์ในการจัดทำระบบขนาดใหญ่ เช่น SAP จะยิ่งได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  3. บุคลิกภาพและทัศนคติ  การเป็นผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงินในปัจจุบัน โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติจะต้องการคนที่ ความหนักแน่นในการทำงาน, มีเป้าหมายในการทำงานเน้นผลลัพธ์, มีความท้าทาย, สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้  แต่ถ้าเป็นบริษัทชั้นนำที่มีขนาดใหญ่ในประเทศไทย มักต้องการคนที่มีวิสัยทัศน์, ความเป็นผู้ใหญ่,  มีความฉลาด และโดยรวมเกือบทุกบริษัทต้องการคนที่มีบุคลิกดี และมีทัศนคติในแง่บวก (Can Do Attitude)

  4. ภาษาอังกฤษ เป็นเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้รายได้ของผู้ที่ทำงานในสายบัญชีและการเงิน มีความแตกต่างกันมาก ทั้งที่มีลักษณะเนื้องานเหมือนกัน เพราะปัจจุบันการติดต่อสื่อสาร กับบริษัทข้ามชาติมีจำนวนมากขึ้น จึงทำให้ทักษะทางด้านภาษา ที่ 2 หรือ 3 นั้นเป็นสิ่งสำคัญ และยิ่งสามารถ พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี รับรองมีโอกาสเติบโตในสายงานนี้อย่างแน่นอน

  5. อายุ ปัจจุบันการพิจารณาอายุของผู้สมัครเป็นสิ่งที่องค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญโดยการพิจารณาคัดเลือกคน เกณฑ์อายุที่เป็นที่ต้องการในตลาด ได้แก่

  อายุ  28 – 32  ปี -           ระดับ Manager

  อายุ  32 – 37 ปี -           ระดับ Senior Manager

  อายุ 38 – 42 ปี  -           ระดับ Director

  อายุ 42 – 45 ปี  -           ระดับ C level , Top Management

  นับว่าสายงานบัญชีและการเงิน เป็นสายงานที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะหากคุณกำลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษา การเตรียมความพร้อมถือเป็นสิ่งที่สำคัญ และยิ่งคุณมีการพัฒนาตัวเอง เสริมทักษะทางด้านสายงาน ทั้ง Soft skill และ Hard skill ก็จะยิ่งทำให้คุณโดดเด่นในสายงานนี้แน่นอน และด้วยตลาดแรงงานยังคงมีความต้องการแรงงานในสายอาชีพนี้อยู่รับรองไม่มีตกงานแน่นอน

 • Jul 09 , 2017

  พลิกโฉมสำนักงานบัญชีไทยสู่ Digital Accounting Firm สร้างความเชื่อมั่นข้อมูลทางบัญชีและการเงินด้วยนวัตกรรม ในยุค Thailand 4.0

 

 

Editor Observation

 • Jun 02 , 2017

  “โลกสันนิวาสย่อมเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ” วลีนี้เป็นสัจธรรมที่ไม่มีใครเถียงได้ เพราะทุกอย่างย่อมมีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ทว่า “โลกสันนิวาส” สมัยนี้ ดูเหมือนจะเปลี่ยนเร็วกว่าสมัยพุทธกาลเป็นไหนๆ ด้วยพลังในการคำนวณและการจัดการกับข้อมูลจำนวนมากด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ของไมโครโปรเสดเซอร์ชิพและเครื่องไม้เครื่องมือทางด้านสื่อสารคมนาคมตลอดจนเทคโนโลยีการแปลงข่าวสารข้อมูลทั้งมวลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล มันช่วยทำให้ “ความรู้” ที่เคยอยู่ในมือของคนจำนวนน้อยแพร่สะพัดเร็วขึ้นและแพร่ไปในอาณาเขตที่กว้างขวางขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ

 • Apr 26 , 2017

  สิ่งมีชีวิตเกือบทั้งหมดบนโลกใบนี้ ดำเนินไปได้ด้วยพลังงานจากดวงอาทิตย์ พลังงานของดวงอาทิตย์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชีวิต ให้ชีวิตได้มีพละกำลังที่จะขับเคลื่อนดำเนินต่อไปและสืบสายพันธุ์ลูกหลานต่อไปได้เรื่อยๆ บนโลกใบนี้ (หรืออาจจะบนโลกใบอื่นด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้?) ตราบเท่าที่ “ดวงตะวันยังคงส่องแสง”

 • Apr 03 , 2017

  ยุทธจักร มีเดีย/เอ็นเตอร์เทนเมนต์มีจอมยุทธยอดฝีมืออยู่ไม่น้อย ที่ยังโลดแล่นอยู่ในวงการ และร่วมฝ่าคลื่นฝืนลมแห่งการเปลี่ยนแปลงอันรุนแรงอย่างกระแทกกระทั้น เพราะเนื่องมาแต่ Paradigm Shift ของเทคโนโลยีระดับโลกและพฤติกรรมการบริโภคสื่อของผู้คนอยู่ในขณะนี้

 

School Move

 • Mar 17 , 2017

  สถาบันแนะแนวการศึกษาคริมสัน ผู้นำที่ปรึกษาด้านการศึกษาระดับโลก เปิดสาขาใหม่ในกรุงเทพมหานครเพื่อผลักดันนักเรียนไทยและนักเรียนทุกคนทั่วโลก สามารถเข้าถึงเครือข่ายติวเตอร์ ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่คอยให้คำปรึกษากว่า 2,000 คนทั่วโลก

 • Feb 14 , 2017

  สมาคมแลกเปลี่ยนบุคคลากรไทย-จีน ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน หรือ China Campus Network (CCN), สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน, สมาคมการค้าวิสาหกิจจีน-ไทย, ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ, สำนักข่าวซินหัวประจำกรุงเทพฯ, สถานีวิทยุซีอาร์ไอประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และโรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์ ร่วมจัดการแข่งขันภาษาจีน Friendship Cup ครั้งที่ 9 พร้อมผนึกกำลังในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน องค์กรธุรกิจไทย-จีน สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน  และสถาบันการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาบุคลากรไทยตอบสนองตลาดแรงงานและองค์กรไทย-จีนในปัจจุบัน

 • Feb 02 , 2017

                วิสดอม เอ็นเตอร์ไพร์ส จับมือ Rugby School  แห่งสหราชอาณาจักรหนึ่งในโรงเรียนเอกชนชั้นนำที่มีชื่อเสียงและได้รับความเชื่อถือมากว่า 450 ปี เตรียมเปิดโรงเรียนนานาชาติ Rugby School Thailand   ชูจุดแข็งด้วยหลักสูตรพัฒนาการศึกษาแบบองค์รวม ด้วยงบลงทุนกว่า 1,500 ล้านบาท ตอบโจทย์การศึกษาทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ CLMV

Management

 • Jul 06 , 2017

  ครึ่งปีแรก ( 2560 ) ต่างชาติลงทุนไทยแล้ว 136 ราย มีเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 3,743 ล้านบาท จ้างงานคนไทยเกือบ 3,078 คน

 • Jun 16 , 2017

  ภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนา “Fin Tech : Cashless World Payment” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเห็นช่องทางการรับเงินโฉมใหม่ ขยายโอกาสทางธุรกิจและกลุ่มลูกค้าใหม่ด้วยระบบชำระเงินรูปแบบใหม่ และเพื่อสร้างรายได้เพิ่มด้วยเทคโนโลยีการชำระเงิน ณ ห้องประชุมชั้น 6 เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

 • Jun 08 , 2017

  ผมเกิดมาในยุคสงครามเย็นที่สหรัฐอเมริกากำลังแผ่ขยายแสนยานุภาพอย่างถึงขีดสุด สมัยนั้น ทหารอเมริกัน ที่เราเรียกกันทั่วไปว่า “ทหาร จีไอ” พบได้ทั่วไปในบ้านเรา ตาคลี สัตหีบ อุบลราชธานี อุดรธานี โคราช นครพนม พัทยา... เพชรบุรีตัดใหม่ และพัฒน์พงศ์

 

Cool Case

 • Jun 21 , 2017

  ดร.มัทนา สานติวัตร กรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการตลาดสร้างสรรค์ธุรกิจ รุ่นที่ 8 Creative Entrepreneurial Marketing Project (CEMP) ของภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

 • May 24 , 2017

  ในโลกที่เทคโนโลยีกำลังพลิกโฉมความคิดคนเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ นาทีต่อนาที ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดจากการต่อยอดการใช้งานของสิ่งที่เรารู้จักดีอยู่แล้ว เช่น ไฟส่องสว่าง อย่างนวัตกรรม “ไฟพื้นถนน เตือนคนเล่นมือถือ” 

 • Feb 14 , 2017

  อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดเวทีบรรยายพิเศษว่าด้วยแนวโน้มนวัตกรรมห้องสมุดและแนวคิดการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สร้างสรรค์ และตัวอย่างโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับรางวัลระดับโลก ในงานประชุม สหปาฐกถาประจำปี TK Forum 2017 “Better Library and Learning Space: Trends and Ideas” ได้รับเกียรติจาก 3 วิทยากร จาก 3 ประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาห้องสมุด เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่และเป็นแรงบันดาลใจในการปรับใช้พัฒนาต่อไปตามแนวคิด Learning in Digital Age ที่ประกาศเป็นแนวทางในปีนี้