MBA Talk

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ Innovation District

นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงธันวาคม 2559 7 เดือนแล้วที่ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร.บัณฑิตวิเคราะห์ให้ฟังเกี่ยวกับการแข่งขันของสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาว่า การแข่งขันในระดับชาติยังเป็นการแย่งชิงเค้กเป็นส่วนใหญ่ ในระดับอาเซียนก็มีการแข่งขันกันมาก ซึ่งวันนี้ไทยตามหลังมาเลเซีย สิงคโปร์ และกำลังจะใกล้เคียงกับอินโดนีเซียที่เป็นคู่แข่งเดิม ขณะที่เวียดนามก็กำลังขยับขึ้นมาเรื่อยๆ ส่วนในระดับนานาชาตินั้นมีการแข่งขันสูงมาก โดยมีทั้งการแย่งชิงนักเรียนชั้นหัวกะทิ การแข่งขันการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อให้สถานศึกษาได้รับยกย่องในระดับนานาชาติมากขึ้น 

 

“เราต้องยอมรับว่าโลกในอนาคตเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและคาดการณ์ยาก เราจึงต้องเตรียมนิสิตของเราให้ รู้ลึก รู้จริง แต่ในขณะเดียวกันเขาต้องรู้กว้างด้วย พร้อมที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเอง เพราะคนที่เรียนจบแล้วไม่ได้ทำงานตามที่เรียนมาเยอะนะ เรียนจบอักษรศาสตร์ไปพัฒนาศูนย์การค้า เรียนจบวิศวกรรมศาสตร์ไปเป็นผู้ว่าแบงก์ชาติ ยิ่งในโลกอนาคตมี disruptive เยอะแยะ และยังมีอีกหลายอย่างที่จะต้องตายต่อไป ด้านการศึกษายังไงก็ต้องปรับตัว เพราะฉะนั้น ‘เทคโนโลยีป่วนโลก หรือความคิดใหม่ๆ ป่วนธุรกิจ’ มันเกิดขึ้นอยู่แล้ว เราจึงต้องสร้างให้เขาพร้อมที่จะออกไปปรับตัว โดยเราจะปั้นนิสิตให้ คิดเป็น ทำเป็น สื่อสารได้ โดยในที่นี้ สื่อสารได้คือ สื่อสารเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้ และเรายังคงฝึกให้นิสิตทุกคณะ มีจิตสาธารณะ ออกไปช่วยสังคม ออกไปช่วยชุมชนให้ดีขึ้นต่อไป”

 

ปัจจุบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีนิสิตปริญญาตรีประมาณ 24,000 คน ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกประมาณ 14,000 คน มีคณาจารย์ประมาณ 2,800 คน บุคลากรประมาณ 5,600 คน โดยส่วนงานที่ ศ.ดร.บัณฑิตรับผิดชอบดูแลนั้นมี 19 คณะ 1 สำนักวิชา 3 วิทยาลัย 9 สถาบันวิจัย 6 วิสาหกิจ ฯลฯ 

 

เมื่อพิจารณาว่า ส่วนงานหรือคณะใดที่มีความโดดเด่นมากที่สุด กลับไม่มีภาพจำที่เด่นโดด

 

“ในส่วนของการที่เข้ามาเป็นอธิการบดี ตั้งแต่เป็นนิสิต มาเป็นอาจารย์ 20-30 ปี อาจารย์ของเรา รุ่นพี่รุ่นน้องของเราทำงานกันหนัก ถามว่าเราเก่งเรื่องอะไรขึ้นมาแบบ

โดดเด่นบ้าง ก็ไม่ค่อยชัด สังคมอาจจะบอกว่า คณะแพทย์เก่ง อักษรศาสตร์เก่ง วิศวกรรมเก่ง แต่ถามว่าจริงๆ แล้วโดดเด่นเรื่องอะไร เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติในเรื่องอะไร เมื่อมานั่งทบทวนดูในเรื่องการบริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ก็มีอิสระเยอะ ความงดงามของมหาวิทยาลัยคือความอิสระ และมีอิสระในเชิงความคิดด้วย เพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะไปตามอิสระที่ตัวเองมี เมื่อออกไปคนละทิศละทางจึงไม่ค่อยโดดเด่น” 

 

อธิการบดีตั้งข้อสังเกตและบอกเป้าหมายที่จะให้จุฬาฯ โดดเด่น โดยกำหนดยุทธศาสตร์ 4 เรื่อง

 

เรื่องที่ 1 เรื่องสังคมสูงวัย (Aging Society) 

เรื่องที่ 2 ด้านหุ่นยนต์ (Robotics) ด้านเทคโนโลยีต่างๆ และ Creative Economy 

เรื่องที่ 3 การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเน้นเรื่องอาหาร น้ำ และพลังงาน 

เรื่องที่ 4 บริเวณรอบๆ จุฬาฯ จะเป็น Smart Inclusive Community หรือสังคมอุดมปัญญา 

 

 

“อีก 5 ปี 10 ปีต้องมีการพูดถึงว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญด้านสังคมสูงวัย ไม่ใช่คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ หรือคณะใดคณะหนึ่ง เพราะเรื่อง Aging Society  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สัตว-แพทยศาสตร์ ทุกคณะต้องเกี่ยวข้อง โดยข้อดีของจุฬาฯ คือมีศาสตร์ค่อนข้างครบถ้วน ซึ่งปี 2559 เรา initiate สิ่งที่เข้ามารองรับสังคมอุดมปัญญาโดยสร้าง ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาฯ หรือ CU Innovation Hub ที่ชั้น 19 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา เพื่อการพัฒนาทางสังคม ถามว่า Co-working space ของประเทศไทยอยู่ตรงไหน ยังไม่มี เด็กที่มีไฟ มีไอเดียดีๆ มีพื้นที่ให้เขาไหม เพราะฉะนั้นสิ่งนี้จึงต้องสร้างขึ้นมา เราเรียกว่า Innovation District โดยผมอยากให้มีแพลตฟอร์มสำหรับคนที่อยากคิดอยากทำ ซึ่งมีแล้วที่สยามสแควร์ ที่อาคารจามจุรี 10 ที่ชั้น 19 เป็น CU Innovation Hub ก็มี Co-working space มีกิจกรรมตลอด และมี Incubator สำหรับเด็กที่สมัครเข้ามาด้วย”

 

เนื่องจาก ศ.ดร.บัณฑิตมีความคิดที่จะดึง “นักคิด” มารวมตัวกันในพื้นที่ Innovation District และในขณะนี้ก็มีบริษัทเอกชนหลายแห่งที่กำลังทำงานร่วมกัน เพื่อร่วมสร้างนวัตกรรมใหม่ที่มีประโยชน์และช่วยพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น ตลอดจนหวังว่าจะสร้างเทคโนโลยีเอง พึ่งพาเทคโนโลยีของต่างชาติน้อยลง โดยจะเปิดให้คนเก่งๆ ของไทยและของอาเซียนหรือชาติอื่นๆ เข้ามาใช้พื้นที่นี้เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนประเทศอีกทางหนึ่ง

 

ถามว่า ปี 2560 ครบรอบ 100 ปีของการก่อตั้งจุฬาฯ มหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย จะมีผลงาน กิจกรรม หรือความภาคภูมิใจใดปรากฏให้เห็นบ้าง ศ.ดร.บัณฑิตตอบว่า งานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็น prototype จะถูกนำออกสู่ตลาดผู้ใช้เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเห็นได้ชัด ส่วนกระบวนการเรียนการสอนจากที่เริ่มใช้ไอทีกันมาหลายปี ก็จะเห็น IT Base และ Active Learning Base เด่นชัดขึ้นเรื่อยๆ เรื่องการทำงานวิจัยใกล้ชิดสังคมก็จะเห็นจุฬาฯ มีบทบาทชัดเจนมากขึ้น และในแง่ของการเป็นที่พึ่งของสังคมในเรื่องความคิดความอ่าน จุฬาฯ ก็จะเป็นหัวหอกในการลุกขึ้นมาสร้างคอนเทนต์ให้ความรู้ ความกระจ่างแก่สังคมในประเด็นที่คนสับสน เช่นที่ทำรายการ Soเชี่ยว กระตุ้นต่อมคิดว่าเรื่องที่ได้ยินหรือแชร์ต่อกันมานั้น จริงหรือไม่ ซึ่งเผยแพร่แล้วทางช่องไทยพีบีเอส 

 

สุดท้าย ในแง่ของผู้เรียนที่คาดว่ามีจำนวนน้อยลงจากการที่มีอัตราการเกิดต่ำลง จุฬาฯ จะได้รับผลกระทบหรือไม่ ผู้นำของสถานศึกษาชั้นนำแสดงความคิดเห็นว่า

 

“ถ้าในทางการตลาด แบรนด์เราดี คุณภาพที่ผ่านมาเราก็อยู่ในระดับชั้นนำของประเทศไทย ผมยังถือว่าจุฬาเป็นที่ที่คะแนนสูงสุด เพราะฉะนั้นในเรื่องของคุณภาพ จุฬายังไม่ค่อยได้รับผลกระทบเรื่องจำนวนผู้เรียน ผมคิดว่ามหาวิทยาลัยใหม่ๆ จะเสียเปรียบเยอะ ยิ่งสังคมใกล้สังคมสูงวัยมากยิ่งขึ้นจำนวนคนเรียนลดลงอัตโนมัติอยู่แล้ว ถือเป็นโอกาสที่นิสิตจุฬาฯ จะมีคุณภาพมากขึ้น แม้ปริมาณลด แต่เน้นทำเรื่องที่สร้างสรรค์สังคม สร้างผลในเชิงบวกได้”

 

MAGAZINE

 

 

 New News

 • May 24 , 2017

  บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย นายศุภชัย จงศุภวิศาลกิจ (ที่ 3 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานประกันกลุ่มและสถาบัน ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560 เพื่อหารายได้สมทบโครงการกองทุนทนายอาสาเพื่อประชาชนทางกฎหมาย ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทางกฎหมาย โดยไม่คิดค่าตอบแทน ณ โรงแรมซีเอส ปาร์ค

 • May 22 , 2017

  กล้องถ่ายภาพด่วน Instax ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและ อินสแตกซ์ในตัวเดียวกัน ในรูปแบบใหม่สี่เหลี่ยมจัตุรัส (Square) เจาะกลุ่มผู้รักแก็ดเจ็ตและรักการถ่ายภาพ ตั้งเป้ายอดขายภายในสิ้นปี มากกว่า 5,000 ตัว

 • May 19 , 2017

  บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ "ดีแทค” มุ่งสู่การเป็นแบรนด์ดิจิทัลอันดับ 1 ในประเทศไทย ด้วยการสร้างปรากฏการณ์ดิจิทัลอย่างครบวงจร

 

 

Editor Observation

 • Apr 26 , 2017

  สิ่งมีชีวิตเกือบทั้งหมดบนโลกใบนี้ ดำเนินไปได้ด้วยพลังงานจากดวงอาทิตย์ พลังงานของดวงอาทิตย์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชีวิต ให้ชีวิตได้มีพละกำลังที่จะขับเคลื่อนดำเนินต่อไปและสืบสายพันธุ์ลูกหลานต่อไปได้เรื่อยๆ บนโลกใบนี้ (หรืออาจจะบนโลกใบอื่นด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้?) ตราบเท่าที่ “ดวงตะวันยังคงส่องแสง”

 • Apr 03 , 2017

  ยุทธจักร มีเดีย/เอ็นเตอร์เทนเมนต์มีจอมยุทธยอดฝีมืออยู่ไม่น้อย ที่ยังโลดแล่นอยู่ในวงการ และร่วมฝ่าคลื่นฝืนลมแห่งการเปลี่ยนแปลงอันรุนแรงอย่างกระแทกกระทั้น เพราะเนื่องมาแต่ Paradigm Shift ของเทคโนโลยีระดับโลกและพฤติกรรมการบริโภคสื่อของผู้คนอยู่ในขณะนี้

 • Dec 28 , 2016

  แม้ขณะนี้ นโยบาย "อัตราดอกเบี้ยติดลบ" ยังมาไม่ถึงเมืองไทย ก็ใช่ว่าผู้ฝากเงินอย่างพวกเราจะนิ่งนอนใจได้

 

School Move

 • Mar 17 , 2017

  สถาบันแนะแนวการศึกษาคริมสัน ผู้นำที่ปรึกษาด้านการศึกษาระดับโลก เปิดสาขาใหม่ในกรุงเทพมหานครเพื่อผลักดันนักเรียนไทยและนักเรียนทุกคนทั่วโลก สามารถเข้าถึงเครือข่ายติวเตอร์ ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่คอยให้คำปรึกษากว่า 2,000 คนทั่วโลก

 • Feb 14 , 2017

  สมาคมแลกเปลี่ยนบุคคลากรไทย-จีน ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน หรือ China Campus Network (CCN), สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน, สมาคมการค้าวิสาหกิจจีน-ไทย, ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ, สำนักข่าวซินหัวประจำกรุงเทพฯ, สถานีวิทยุซีอาร์ไอประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และโรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์ ร่วมจัดการแข่งขันภาษาจีน Friendship Cup ครั้งที่ 9 พร้อมผนึกกำลังในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน องค์กรธุรกิจไทย-จีน สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน  และสถาบันการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาบุคลากรไทยตอบสนองตลาดแรงงานและองค์กรไทย-จีนในปัจจุบัน

 • Feb 02 , 2017

                วิสดอม เอ็นเตอร์ไพร์ส จับมือ Rugby School  แห่งสหราชอาณาจักรหนึ่งในโรงเรียนเอกชนชั้นนำที่มีชื่อเสียงและได้รับความเชื่อถือมากว่า 450 ปี เตรียมเปิดโรงเรียนนานาชาติ Rugby School Thailand   ชูจุดแข็งด้วยหลักสูตรพัฒนาการศึกษาแบบองค์รวม ด้วยงบลงทุนกว่า 1,500 ล้านบาท ตอบโจทย์การศึกษาทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ CLMV

Management

 • May 02 , 2017

  การใช้ความเชี่ยวชาญของคนหมู่มากย่อมได้ไอเดียและแนวทางการแก้ปัญหาที่หลากหลายกว่ากลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่ง การใช้สาธารณชนหรือบุคคลทั่วไปในการแก้ไขปัญหาหรือร่วมกันพัฒนาสินค้าร่วมกับองค์กรเรียกว่า Crowdsourcing การใช้ Crowdsourcing จะแตกต่างจาก Outsourcing เนื่องจากการ Outsource คือ การที่องค์กรจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาสินค้ามาพัฒนาระบบไอทีหรือแก้ปัญหาให้องค์กร แต่ Crowdsourcing คือ การเปิดให้บุคคลอื่นๆ ภายนอกองค์กร (ไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือไม่ใช่)

 • Apr 24 , 2017

  เทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงมีมามากว่า 100 ปี มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุคโทรทัศน์ขาวดำ การใช้สัญญาณอนาล็อก และมีการพัฒนามาสู่ Digital TV และ Digital Radio ในปัจจุบัน นอกจากนี้สื่อที่มีคนบริโภคมากที่สุดยังคงเป็นโทรทัศน์และวิทยุ “ดังนั้นสามารถพูดได้ว่าอุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ มีความสำคัญต่อชีวิตของคนทั่วไปเป็นอย่างมาก”  แนวโน้มของการพัฒนาอุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ มีดังต่อไปนี้

 • Apr 16 , 2017
  การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีบริการที่สร้างความมั่นใจให้กับคุณ คือMEA Better Care Serviceที่ช่วยเติมเต็มบริการหลังเครื่องดื่มให้กับลูกค้าของเรา ได้ดีเยี่ยม 
 

Cool Case

 • May 24 , 2017

  ในโลกที่เทคโนโลยีกำลังพลิกโฉมความคิดคนเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ นาทีต่อนาที ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดจากการต่อยอดการใช้งานของสิ่งที่เรารู้จักดีอยู่แล้ว เช่น ไฟส่องสว่าง อย่างนวัตกรรม “ไฟพื้นถนน เตือนคนเล่นมือถือ” 

 • Feb 14 , 2017

  อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดเวทีบรรยายพิเศษว่าด้วยแนวโน้มนวัตกรรมห้องสมุดและแนวคิดการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สร้างสรรค์ และตัวอย่างโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับรางวัลระดับโลก ในงานประชุม สหปาฐกถาประจำปี TK Forum 2017 “Better Library and Learning Space: Trends and Ideas” ได้รับเกียรติจาก 3 วิทยากร จาก 3 ประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาห้องสมุด เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่และเป็นแรงบันดาลใจในการปรับใช้พัฒนาต่อไปตามแนวคิด Learning in Digital Age ที่ประกาศเป็นแนวทางในปีนี้

 • Jan 09 , 2017

  The Internship ใน MBA บทความนี้เป็นคนละเรื่องกับ The Internship (2013) ภาพยนตร์ดังของฮอลลีวูดที่นำแสดงโดย วินซ์ วอห์น (Vince Vaughn) และ จาเร็ด สเติร์น (Jared Stern) ที่มีพล็อตเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ของบริษัทยักษ์ใหญ่ไอทีโลก คือ บริษัท Google