New News

"7 สุดยอด" กลุ่มธุรกิจองค์กรและบุคคล DRIVE AWARD 2017

คัดเลือกสุดยอดกลุ่มธุรกิจ องค์กร และบุคคล จาก 32 รายชื่อชั้นนำของประเทศ ที่มีผลงานอันโดดเด่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับมหภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควบคู่กับการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอันยังประโยชน์ต่อสาธารณชนได้เป็นอย่างดี โดยมุ่งหวังให้รางวัลนี้เป็นอีกหนึ่งบรรทัดฐานสำคัญและเป็นเครื่องการันตีความเป็นเลิศด้านการบริหารและธรรมาภิบาลดีเด่นให้กับกลุ่มธุรกิจหรือองค์กรระดับประเทศ

โดยรางวัลนี้ จัดขึ้นโดยสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีและคณพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ ครั้งแรกของประเทศไทยกับการประกาศรางวัล “DRIVE AWARD 2017:ไดรฟ์ อวอร์ด 2017” 

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย นายกสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีในการเป็นเสาหลักแห่งแผ่นดิน ด้านการศึกษาทางธุรกิจ หรือ The Pillar of the Kingdom in Business Education และเอกลักษณ์ของคณะฯ ในการมุ่งพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกธุรกิจแห่งนวัตกรรม และเนื่องในวาระฉลอง 100 ปีแห่งการประดิษฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและครบรอบ 35 ปี หลักสูตรเอ็มบีเอ  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เราจึงได้สร้างสรรค์รางวัล DRIVE AWARD 2017” (ไดรฟ์ อวอร์ด 2017) ขึ้น เพื่อมอบให้กับกลุ่มบุคคล ธุรกิจหรือองค์กรที่มีแนวคิดการบริหารงานที่โดดเด่น มีนวัตกรรมที่พร้อมขับเคลื่อน (DRIVE) องค์กร สู่การเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

สำหรับความยิ่งใหญ่ของการประกาศรางวัล DRIVE AWARD ในปีแรกนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกว่า 20 ท่าน จากทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนภาคเอกชนกว่า 20 หน่วยงาน ได้ร่วมกันสรรหาและคัดเลือกกลุ่มธุรกิจ องค์กร และบุคคลที่มีที่มีผลงานอันโดดเด่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับมหภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมกับการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ได้เป็นอย่างดีเป็นจำนวนทั้งสิ้น 32 รายชื่อ

ก่อนที่จะมาเฟ้นหากลุ่มธุรกิจ องค์กร และบุคคล ที่เป็น “ที่สุด” ใน 7 สาขารางวัล ประกอบด้วย ด้านบริหาร (Management) ด้านกลยุทธ์ (Strategic) ด้านการตลาด (Marketing) ด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource) ด้านการเงิน (Finance) รวมถึง ปราชญ์ชาวบ้าน และ วิสาหกิจชุมชน โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน ดังนี้

·        รางวัล DRIVE AWARD 2017 Management ผู้ที่จะได้รับรางวัล Excellence หนึ่งเดียวนั้น จะต้องมีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดี เน้นความยั่งยืน มีการวางกลยุทธ์ที่ชัดเจน มีแผนทางการเงิน การตลาดที่โดดเด่น ให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนวัฒนธรรมอีกทั้งยังสร้างสรรค์โครงการเพื่อสังคม และให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ควบคู่กับหลักเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาล ที่เน้นการส่งเสริมคุณธรรม การกำหนดแนวทางการดูแลผู้ถือหุ้นและดูแลคู่ค้า              โดยองค์กรที่ได้รับรางวัล DRIVE AWARD 2017 Management Excellence คือ บริษัท แอดวานซ์
อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

·        รางวัล DRIVE AWARD 2017 Strategy พิจารณาจาก 2 แนวทางสำคัญ คือ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่ต้องมีแนวทางการวางกลยุทธ์ที่เด่นชัด ภาพลักษณ์ของการเป็นผู้นำทางอุตสาหกรรม การเน้นย้ำความยั่งยืน การสร้างและสรรหาบุคลากรเพื่อรองรับกลยุทธ์ การส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาความต่อเนื่องในการออกสินค้าตัวใหม่ รวมถึงการมีการสื่อสารกลยุทธ์ธุรกิจในองค์กรที่ชัดเจนและแนวทางด้านธรรมาภิบาล ที่พิจารณาจากโครงการเพื่อสังคม แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสนับสนุนวัฒนธรรม การสร้างเสริมคุณธรรม ตลอดจนการดูแลผู้ถือหุ้นและคู่ค้า ซึ่งองค์กรที่ได้รับรางวัล DRIVE AWARD 2017 Strategy Excellence คือ บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน)

·        รางวัล DRIVE AWARD 2017 Marketing จะสะท้อนให้เห็นถึงแง่มุมทางการตลาด ทั้งในเรื่องของการสร้างการรับรู้ตราสินค้า พิจารณาถึงการเติบโตของยอดขาย การสร้างความต่อเนื่องและความแปลกใหม่ของแคมเปญทางการตลาด และการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางธุรกิจ รวมถึงแง่มุมในเชิง ธรรมาภิบาล ที่พิจารณาจากโครงการเพื่อสังคม แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสนับสนุนวัฒนธรรม การสร้างเสริมคุณธรรม ตลอดจนการดูแลผู้ถือหุ้นและคู่ค้า โดยองค์กรที่ได้รับรางวัล DRIVE AWARD 2017 Marketing Excellence คือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

·        รางวัล DRIVE AWARD 2017 Human Resource เน้นย้ำถึงความเป็นเลิศทางด้านการบริหารงาน ไม่ว่าจะเป็นอัตราการหมุนเวียนของพนักงาน อัตราการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมพนักงาน การให้สวัสดิการ ให้ทุน การสร้างสรรค์แนวทางสร้างความพึงพอใจของพนักงานต่อองค์กรการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับโครงการเพื่อสังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์กรที่ได้รับรางวัล DRIVE AWARD 2017 Human Resource Excellence คือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

·        รางวัล DRIVE AWARD 2017  Finance พิจารณาจากผลการดำเนินงานด้านการเงินในปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ควบคู่กับหลักเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาล ที่พิจารณาจากโครงการเพื่อสังคม แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสนับสนุนวัฒนธรรม การสร้างเสริมคุณธรรม ตลอดจนการดูแลผู้ถือหุ้นและคู่ค้า โดย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สามารถคว้ารางวัล DRIVE AWARD 2017 Finance Excellence

·        รางวัล DRIVE AWARD 2017 วิสาหกิจชุมชน จะมอบให้กับวิสาหกิจชุมชนที่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับ เป็นกลุ่มที่สร้างแรงขับเคลื่อนต่อชุมชนและสังคมภายนอก พร้อมทั้งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ โดย วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน               เป็นองค์กรที่ได้รับรางวัล DRIVE AWARD 2017 วิสาหกิจชุมชน Excellence  

·        รางวัล DRIVE AWARD 2017 ปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลที่มีความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์องค์ความรู้ การสร้างแรงขับเคลื่อน สู่ผลงานที่ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลระดับจังหวัดหรือระดับประเทศ และผู้ที่ได้รับรางวัล DRIVE AWARD 2017 ปราชญ์ชาวบ้าน Excellence คือ
คุณธีรเมศร์ ขจรพัฒนภิรมย์

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “7 กลุ่มธุรกิจ องค์กร และบุคคล ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “DRIVE AWARD 2017” ในครั้งนี้ ถือเป็นผู้ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารและธรรมาภิบาลดีเด่น สามารถเป็นแนวทางและแรงบันดาลใจให้กับบุคคลและองค์กรอื่นๆ ในการร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยทั้งในด้านสังคมและธุรกิจ เพื่อนำพาประเทศไปสู่ทิศทางใหม่ ของการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน อันจะนำมาซึ่งการความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกได้อย่างแน่นอน”

MAGAZINE

 

 

 New News

 • Jul 12 , 2017

  บีโอไอเผยภาคเอกชนเดินหน้าลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายรองรับประเทศไทย 4.0  ด้าน “นาชิ เทคโนโลยี” ขยายการลงทุนสู่การผลิตและซ่อมแซมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสำหรับภาคอุตสาหกรรม ตั้งเป้าลดการนำเข้าจากต่างประเทศมูลค่ากว่า 700 ล้านบาทต่อปี

   

 • Jul 10 , 2017

  สายงานการเงินและบัญชี นับว่าเป็นสายงานที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ และต้องบอกได้ว่าสายงานด้านนี้ถือว่าเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยไหน รวมทั้งมีฐานเงินเดือนที่สูง และสามารถเติบโตในสายงานได้เป็นอย่างดี

  แต่ถึงแม้จะมีบุคลากรด้านบัญชีและการเงินอยู่มาก ทว่าคุณสมบัติที่บริษัทต่างๆ ต้องการกลับมีไม่มากอย่างที่คิด  จากประสบการณ์ในการคัดสรรบุคลากรให้กับบริษัทชั้นนำต่างๆ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ขอแนะนำคุณสมบัติของ Talent  ด้านบัญชีการเงิน ควรจะมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. การศึกษา  ส่วนใหญ่จะเป็นสายงานตรง ด้านบัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์ และสำหรับบางส่วนงานที่เป็นระดับมันสมองขององค์กร จะเลือกคนที่จบปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม และปริญญาโทด้านการเงิน    ในหลายปีก่อน การศึกษาระดับปริญญาตรี ก็ถือว่าเพียงพอที่จะเป็นผู้บริหารระดับสูงในสายงานนี้ได้ถ้ามีคุณสมบัติครบถ้วน  แต่สำหรับปัจจุบัน การจบการศึกษาในระดับปริญญาโท มีความจำเป็นในการเป็นผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ที่มีพนักงานมากๆ ต้องการการบริหารจัดการที่มีความซับซ้อนขึ้น แต่สำหรับบริษัทข้ามชาติ จะยังพิจารณาจากความสามารถและประวัติการทำงานมากกว่าการศึกษา

  2. ประวัติการทำงานและผลงาน  Talent  ที่ดีในสายงานบัญชีการเงิน ไม่ควรเปลี่ยนงานบ่อยเกินไป หรือไม่เปลี่ยนงานเลย  ควรอยู่ในแต่ละที่เฉลี่ย 3-5 ปี และมีผลงานที่ชัดเจน หรือได้รับการประเมินผลที่ดีเยี่ยมในการทำงานที่ผ่านมา หากมีประสบการณ์ในการจัดทำระบบขนาดใหญ่ เช่น SAP จะยิ่งได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  3. บุคลิกภาพและทัศนคติ  การเป็นผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงินในปัจจุบัน โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติจะต้องการคนที่ ความหนักแน่นในการทำงาน, มีเป้าหมายในการทำงานเน้นผลลัพธ์, มีความท้าทาย, สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้  แต่ถ้าเป็นบริษัทชั้นนำที่มีขนาดใหญ่ในประเทศไทย มักต้องการคนที่มีวิสัยทัศน์, ความเป็นผู้ใหญ่,  มีความฉลาด และโดยรวมเกือบทุกบริษัทต้องการคนที่มีบุคลิกดี และมีทัศนคติในแง่บวก (Can Do Attitude)

  4. ภาษาอังกฤษ เป็นเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้รายได้ของผู้ที่ทำงานในสายบัญชีและการเงิน มีความแตกต่างกันมาก ทั้งที่มีลักษณะเนื้องานเหมือนกัน เพราะปัจจุบันการติดต่อสื่อสาร กับบริษัทข้ามชาติมีจำนวนมากขึ้น จึงทำให้ทักษะทางด้านภาษา ที่ 2 หรือ 3 นั้นเป็นสิ่งสำคัญ และยิ่งสามารถ พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี รับรองมีโอกาสเติบโตในสายงานนี้อย่างแน่นอน

  5. อายุ ปัจจุบันการพิจารณาอายุของผู้สมัครเป็นสิ่งที่องค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญโดยการพิจารณาคัดเลือกคน เกณฑ์อายุที่เป็นที่ต้องการในตลาด ได้แก่

  อายุ  28 – 32  ปี -           ระดับ Manager

  อายุ  32 – 37 ปี -           ระดับ Senior Manager

  อายุ 38 – 42 ปี  -           ระดับ Director

  อายุ 42 – 45 ปี  -           ระดับ C level , Top Management

  นับว่าสายงานบัญชีและการเงิน เป็นสายงานที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะหากคุณกำลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษา การเตรียมความพร้อมถือเป็นสิ่งที่สำคัญ และยิ่งคุณมีการพัฒนาตัวเอง เสริมทักษะทางด้านสายงาน ทั้ง Soft skill และ Hard skill ก็จะยิ่งทำให้คุณโดดเด่นในสายงานนี้แน่นอน และด้วยตลาดแรงงานยังคงมีความต้องการแรงงานในสายอาชีพนี้อยู่รับรองไม่มีตกงานแน่นอน

 • Jul 09 , 2017

  พลิกโฉมสำนักงานบัญชีไทยสู่ Digital Accounting Firm สร้างความเชื่อมั่นข้อมูลทางบัญชีและการเงินด้วยนวัตกรรม ในยุค Thailand 4.0

 

 

Editor Observation

 • Jun 02 , 2017

  “โลกสันนิวาสย่อมเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ” วลีนี้เป็นสัจธรรมที่ไม่มีใครเถียงได้ เพราะทุกอย่างย่อมมีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ทว่า “โลกสันนิวาส” สมัยนี้ ดูเหมือนจะเปลี่ยนเร็วกว่าสมัยพุทธกาลเป็นไหนๆ ด้วยพลังในการคำนวณและการจัดการกับข้อมูลจำนวนมากด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ของไมโครโปรเสดเซอร์ชิพและเครื่องไม้เครื่องมือทางด้านสื่อสารคมนาคมตลอดจนเทคโนโลยีการแปลงข่าวสารข้อมูลทั้งมวลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล มันช่วยทำให้ “ความรู้” ที่เคยอยู่ในมือของคนจำนวนน้อยแพร่สะพัดเร็วขึ้นและแพร่ไปในอาณาเขตที่กว้างขวางขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ

 • Apr 26 , 2017

  สิ่งมีชีวิตเกือบทั้งหมดบนโลกใบนี้ ดำเนินไปได้ด้วยพลังงานจากดวงอาทิตย์ พลังงานของดวงอาทิตย์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชีวิต ให้ชีวิตได้มีพละกำลังที่จะขับเคลื่อนดำเนินต่อไปและสืบสายพันธุ์ลูกหลานต่อไปได้เรื่อยๆ บนโลกใบนี้ (หรืออาจจะบนโลกใบอื่นด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้?) ตราบเท่าที่ “ดวงตะวันยังคงส่องแสง”

 • Apr 03 , 2017

  ยุทธจักร มีเดีย/เอ็นเตอร์เทนเมนต์มีจอมยุทธยอดฝีมืออยู่ไม่น้อย ที่ยังโลดแล่นอยู่ในวงการ และร่วมฝ่าคลื่นฝืนลมแห่งการเปลี่ยนแปลงอันรุนแรงอย่างกระแทกกระทั้น เพราะเนื่องมาแต่ Paradigm Shift ของเทคโนโลยีระดับโลกและพฤติกรรมการบริโภคสื่อของผู้คนอยู่ในขณะนี้

 

School Move

 • Mar 17 , 2017

  สถาบันแนะแนวการศึกษาคริมสัน ผู้นำที่ปรึกษาด้านการศึกษาระดับโลก เปิดสาขาใหม่ในกรุงเทพมหานครเพื่อผลักดันนักเรียนไทยและนักเรียนทุกคนทั่วโลก สามารถเข้าถึงเครือข่ายติวเตอร์ ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่คอยให้คำปรึกษากว่า 2,000 คนทั่วโลก

 • Feb 14 , 2017

  สมาคมแลกเปลี่ยนบุคคลากรไทย-จีน ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน หรือ China Campus Network (CCN), สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน, สมาคมการค้าวิสาหกิจจีน-ไทย, ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพฯ, สำนักข่าวซินหัวประจำกรุงเทพฯ, สถานีวิทยุซีอาร์ไอประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และโรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์ ร่วมจัดการแข่งขันภาษาจีน Friendship Cup ครั้งที่ 9 พร้อมผนึกกำลังในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยจีน องค์กรธุรกิจไทย-จีน สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน  และสถาบันการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาบุคลากรไทยตอบสนองตลาดแรงงานและองค์กรไทย-จีนในปัจจุบัน

 • Feb 02 , 2017

                วิสดอม เอ็นเตอร์ไพร์ส จับมือ Rugby School  แห่งสหราชอาณาจักรหนึ่งในโรงเรียนเอกชนชั้นนำที่มีชื่อเสียงและได้รับความเชื่อถือมากว่า 450 ปี เตรียมเปิดโรงเรียนนานาชาติ Rugby School Thailand   ชูจุดแข็งด้วยหลักสูตรพัฒนาการศึกษาแบบองค์รวม ด้วยงบลงทุนกว่า 1,500 ล้านบาท ตอบโจทย์การศึกษาทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ CLMV

Management

 • Jul 06 , 2017

  ครึ่งปีแรก ( 2560 ) ต่างชาติลงทุนไทยแล้ว 136 ราย มีเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 3,743 ล้านบาท จ้างงานคนไทยเกือบ 3,078 คน

 • Jun 16 , 2017

  ภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนา “Fin Tech : Cashless World Payment” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเห็นช่องทางการรับเงินโฉมใหม่ ขยายโอกาสทางธุรกิจและกลุ่มลูกค้าใหม่ด้วยระบบชำระเงินรูปแบบใหม่ และเพื่อสร้างรายได้เพิ่มด้วยเทคโนโลยีการชำระเงิน ณ ห้องประชุมชั้น 6 เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

 • Jun 08 , 2017

  ผมเกิดมาในยุคสงครามเย็นที่สหรัฐอเมริกากำลังแผ่ขยายแสนยานุภาพอย่างถึงขีดสุด สมัยนั้น ทหารอเมริกัน ที่เราเรียกกันทั่วไปว่า “ทหาร จีไอ” พบได้ทั่วไปในบ้านเรา ตาคลี สัตหีบ อุบลราชธานี อุดรธานี โคราช นครพนม พัทยา... เพชรบุรีตัดใหม่ และพัฒน์พงศ์

 

Cool Case

 • Jun 21 , 2017

  ดร.มัทนา สานติวัตร กรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการตลาดสร้างสรรค์ธุรกิจ รุ่นที่ 8 Creative Entrepreneurial Marketing Project (CEMP) ของภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

 • May 24 , 2017

  ในโลกที่เทคโนโลยีกำลังพลิกโฉมความคิดคนเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ นาทีต่อนาที ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดจากการต่อยอดการใช้งานของสิ่งที่เรารู้จักดีอยู่แล้ว เช่น ไฟส่องสว่าง อย่างนวัตกรรม “ไฟพื้นถนน เตือนคนเล่นมือถือ” 

 • Feb 14 , 2017

  อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดเวทีบรรยายพิเศษว่าด้วยแนวโน้มนวัตกรรมห้องสมุดและแนวคิดการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สร้างสรรค์ และตัวอย่างโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับรางวัลระดับโลก ในงานประชุม สหปาฐกถาประจำปี TK Forum 2017 “Better Library and Learning Space: Trends and Ideas” ได้รับเกียรติจาก 3 วิทยากร จาก 3 ประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาห้องสมุด เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่และเป็นแรงบันดาลใจในการปรับใช้พัฒนาต่อไปตามแนวคิด Learning in Digital Age ที่ประกาศเป็นแนวทางในปีนี้