Ad Top Header
ที่ผ่านมา คอลัมน์ MBA Gen ได้แนะนำให้รู้จักกับผู้บริหารรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จในฐานะ “ทายาทธุรกิจ” มากมาย ซึ่งแต่ละคนก็มีเส้นทางในการเข้าสู่ธุรกิจแตกต่างกันออกไป
ในเหล่าสถานศึกษาชั้นสูงที่เป็นหลักของสังคมไทยนับแต่อดีต หาใช่ว่าจะมีเพียงมหาวิทยาลัยที่เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อก้าวออกไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติ หากยังมีสถาบันการศึกษาที่ยืนหยัดมายาวนานบนรากฐานกว่าร้อยปี และเป็นสถาบันที่คอยบ่มเพาะ ”ผู้นำ” ให้กับสังคม และเป็นผู้นำที่จะเข้ามาดูแลและบริหารจัดการความสงบเรียบร้อยให้ประชาชนบังเกิดความมั่นใจในความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน เป็นที่พึ่งพิงและพึ่งพายามมีเหตุและเภทภัย เป็นหน่วยสร้างความสงบใจ…
หากพลิกดูหน้าประวัติศาสตร์ของดินแดนที่ชาวโลกต่างขนานนามให้ว่าเป็น ดินแดนอาทิตย์อุทัย แห่งนี้ จะพบว่า หนึ่งในวิถีการปฏิบัติตนที่ชาวญี่ปุ่นยึดถือและผูกพันเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของตนมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษอย่างแยกไม่ออก นั่นคือ วิถีแห่งนักรบ หรือ บูชิโด (The…
ในปัจจุบันดัชนีหลักที่ใช้วัดความสามารถการแข่งขันของประเทศก็คือโครงสร้างพื้นฐานในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม หรือ ICT (Information and Communication Technology) สถาบันที่จัดอันดับความสามารถการแข่งขันของประเทศไม่ว่าจะเป็น World Economic…
ศ.สมิท เปิดการบรรยายตอนนี้ว่า การสอนปรัชญาการเมืองอย่างจริงจังนั้น กล่าวกันว่า จะต้องเริ่มด้วย เพลโต ซึ่งท่านก็ได้ดำเนินการบรรยายมาในแนวนั้น บัดนี้...ถึงเวลาที่จะต้องก้าวต่อไป และจะว่าด้วยบุตรบุญธรรม หรือทางจิตวิญญาณของเพลโต…
สภาพแวดล้อมของโครงการที่แตกต่างกันมีความจำเป็นต้องใช้วิธีการบริหารโครงการที่แตกต่างกัน การบริหารโครงการในอดีตเน้นการบริหารจัดการโครงการในลักษณะ Waterfall (น้ำตก) หรือ Linear นั่นคือต้องมีการวางแผนทั้ง Scope, Time, และ…
เพลง “ปณิธาน ธ.ก.ส.” สะท้อนแนวคิดและวิธีปฏิบัติงานของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไว้อย่างชัดเจน ด้วยพลังของพนักงานกว่า 23,000 คน…
"Harvard University” มหาวิทยาลัยเก่าแก่ในฝันของใครหลายคน ที่กลายมาเป็นความจริงในชีวิต “เอมมี่-ธรานันท์ อัศวเทววิช” ว่าที่นักเรียน MBA ประจำ “Harvard…
ยื่นสมัครไปทั้งหมด 10 มหาวิทยาลัย ติด 5 มหาวิทยาลัย มีหลายแห่งเสนอทุนให้เปล่าเต็มจำนวนมาให้ แต่สุดท้าย “ปอ-ปิติภัทร ปฏิโภคสุทธิ์” …
จะ “คุ้มทุน” ไหมกับที่ทุ่มเงินลงเรียนไป? ไม่ใช่คำถามที่อยู่ในความสนใจของ “แพม-จิตรานุช อมรวัฒนา” เพราะความสัมพันธ์ที่จะได้รับกลับมา มัน “คุ้มค่า” เพียงพอในสายตา…

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries