February 16, 2019

B-School

ในสภาพแวดล้อมปัจจุบันของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย การให้ความสำคัญในเรื่องของนวัตกรรม (Innovation) เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นที่จะทำให้การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศมีความเข้มแข็ง
สรุปและจำแนกคุณลักษณะของบัณฑิต MBA ที่พึงปรารถนาได้ดังนี้ 1. ควรเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมและมีธรรมาภิบาล (Ethics and Good Governance)
เมื่อกล่าวถึงการพัฒนานักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษ“ โดยเฉพาะมหาบัณฑิตบริหารธุรกิจ (MBA) ทถือเป็นหัวใจที่สำคัญในการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาธุรกิจในยุคใหม่
ผู้นำองค์กรรุ่นใหม่ที่จะตอบโจทย์ให้กับ "เวลาที่ประเทศต้องเปลี่ยนแปลง" เพื่อขับเคลื่อนและยกขีดความสามารถประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรม เป้าหมายที่เน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีต้องเป็นผู้นำที่สามารถพาองค์กรเข้าสู่โลกที่ไม่หยุดนิ่ง และสามารถปรับตัวแข่งขันตามกระแสของเศรษฐกิจโลก
เป็นที่ทราบกันดีว่าสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
มหาบัณฑิตบริหารธุรกิจ ที่พึงประสงค์และพึงปรารถนาควรมีลักษณะเช่นไร และหลักสูตร MBA ที่พึงสอดคล้องกับการสร้างบัณฑิตควรเป็นอย่างไร
การศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจหรือ MBA จะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของคนในยุค 4.0
หากเอ่ยชื่อ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใครหลายคนอาจไม่คุ้นหูเท่าเอ่ยชื่อ “พณิชยการพระนคร” สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในการผลิตนักการบัญชีผู้เชี่ยวชาญเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศมาแล้วอย่างยาวนานในประวัติศาสตร์การศึกษาด้านบัญชีของไทย ซึ่งในปัจจุบันได้เปลี่ยนสถานะหลอมรวมเป็นหนึ่งใน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรียบร้อยแล้ว
เริ่มจากการจัดตั้งเป็นคณะการบริหารจัดการ ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหลัก อย่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จนมาในวันนี้ได้รับการยกระดับให้เป็น วิทยาลัยการบริหารและการจัดการ สถาบันแห่งนี้จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ชัดเจนในการเป็นหน่วยงานวิชาการที่มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตผู้ทรงความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการ ป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ทำให้หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหรือ MBA ไปจนถึงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต…
Page 5 of 6

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries