December 12, 2018

Observation

ผมเป็นเด็กที่เติบโตขึ้นมา และได้รับการศึกษา ในยุคพุทธทศวรรษ 2510 เป็นต้นมา หรือถ้าเทียบเป็นทศวรรษแบบฝรั่งก็ต้องถือว่าเป็นเด็กที่เกิดในยุค 60s แต่เจริญเติบโต เริ่มมีความรู้สึกนึกคิด ตลอดจนเข้าสู่…
จุดพลิกผัน: ทั่วโลกมีการเดินทางด้วยรถยนต์ที่ใช้ร่วมกัน มากกว่ารถยนต์ส่วนบุคคล ภายในปี 2025: 67 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสำรวจคาดว่าจุดพลิกผันดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายในปีนั้น ความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับปรากฏการณ์ดังกล่าวก็คือ เทคโนโลยีที่ช่วยเสริมความสามารถของหน่วยย่อย (Technology-Enable…
จุดพลิกผัน: 10 เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลก (GDP) ถูกจัดเก็บไว้บนเทคโนโลยีบล็อกเชน ภายในปี 2025: 58 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสำรวจคาดว่าจุดพลิกผันดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายในปีนั้น บิตคอยน์และเงินดิจิทัล…
จุดพลิกผัน: หุ่นยนต์เภสัชกรตัวแรกในสหรัฐอเมริกา ภายในปี 2025: 86 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสำรวจคาดว่าจุดพลิกผัน ดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายในปีนั้น วิทยาการหุ่นยนต์เริ่มมีอิทธิพลต่องานหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการผลิต การเกษตร…
จุดพลิกผัน: งานตรวจสอบภายในของบริษัท (Audits) จะทำโดย AI ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2025:…
จุดพลิกผัน: มีเครื่องจักรปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (artificial intelligence) เครื่องแรก ดำรงตำแหน่งอยู่ในคณะกรรมการบริษัทด้วย (เคียงข้างกับมนุษย์) ภายในปี…
จุดพลิกผัน: มีจำนวนรถยนต์แบบไร้คนขับโลดแล่นบนท้องถนนของสหรัฐฯ ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2025: 79 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสำรวจคาดว่าจุดพลิกผันดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายในปีนั้น บริษัทขนาดใหญ่หลายแห่ง…
จุดพลิกผัน: มีรัฐบาลแห่งแรก ที่จะประกาศเลิกการสำรวจสำมะโนประชากรแบบเดิม โดยเปลี่ยนมาใช้จากแหล่งข้อมูลแบบบิ๊กดาต้าแทน (Big-Data Sources) ภายในปี 2025: 85 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสำรวจคาดว่าจุดพลิกผันดังกล่าวจะเกิดภายในปีนั้น…
จุดพลิกผัน: เกิดเมืองแห่งแรก เป็นเมืองขนาดที่มีผู้อยู่อาศัยกว่า 50,000 คน ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีไฟจราจร ภายในปี 2025: 64 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสำรวจที่คาดว่าจุดพลิกผันดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายในปีนั้น…
จุดพลิกผัน: มีความคับคั่งของจราจรทางอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงบ้านเรือนผู้คน ที่เป็นการเชื่อมต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ในบ้านเรือนเหล่านั้น (ที่ไม่ใช่เป็นไปเพื่อความบันเทิงหรือการสื่อสาร) ถึงกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ (ของปริมาณจราจรทางอินเทอร์เน็ตที่เข้าสู่บ้านเรือนทั้งหมด) ภายในปี…
Page 1 of 3