ตามที่บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “BKI”) ได้มีการจัดตั้งบริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BKIH เพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยได้ประกาศทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) แลกเปลี่ยนหุ้นจาก BKI เป็น BKIH ในอัตรา 1 หุ้นสามัญของ BKI ต่อ 1 หุ้นสามัญของ BKIH ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 5 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมานั้น ล่าสุดผู้ถือหุ้นของ BKI ได้ทำการตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการแล้วกว่า 97.72%ดังนั้น หลังจากกระบวนการแลกเปลี่ยนหุ้นตามแผนการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงด้วยดี BKIH จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเริ่มทำการซื้อขายในวันที่ 18 มิถุนายน 2567 โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า BKIH ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน โดยมีจำนวนหุ้นจดทะเบียน 106,471,000 หุ้น จำนวนหุ้นชำระแล้ว 104,045,168 หุ้น ราคาพาร์ 10 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ หุ้น BKI จะถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในวันเดียวกันที่หุ้นของ BKIH เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

BKIH พร้อมดำเนินธุรกิจตามทิศทางเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมต่อสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน มุ่งสร้างผลประกอบการที่ดี ผ่านการลงทุนในธุรกิจหลักด้านการประกันภัยและธุรกิจอื่นที่หลากหลายและมีศักยภาพ ขยายการลงทุนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยยังคงยึดมั่นดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล สร้างประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อต่อยอดสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนร่วมกัน

สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมกับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานการประชุม Association of Insurers and Reinsurers of Developing Countries: AIRDC (AIRDC 2024) ครั้งที่ 23 ซึ่งในปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานดังกล่าว ระหว่างวันที่ 6 - 9 ตุลาคม 2024 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ โดยมีนายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะรองประธาน AIRDC ประจำปี 2022 - 2024 เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานในครั้งนี้

สำหรับงานประชุม AIRDC 2024 จัดขึ้นภายใต้ธีม “Creating Opportunity Amid Challenges & Turmoil (CO-ACT)” สร้างโอกาสท่ามกลางความท้าทายในสถานการณ์โลกปัจจุบัน โดยมีหัวข้อการประชุมและสัมมนาที่น่าสนใจ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้ม ความเคลื่อนไหว และประเด็นสำคัญต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมประกันภัย อาทิ Insurance Transformation, Next Wave of Insurance, Multi Model of Agricultural Insurance, Natural Disaster Risk Management for Uncertain Future, Loyalty Management in the High-Tech,  AI-Driven Insurance Era, Create Deep Learning Solutions of Penetration and Protection Gap for this Century, Engaging & Enlightening Experiences with IFRS17 และ ESG Insights: Navigating Sustainable Insurance Practices โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมแชร์ประสบการณ์ในการประชุมสัมมนาดังกล่าว

ทั้งนี้ AIRDC เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ประกอบด้วยบริษัทประกันภัย บริษัทประกันภัยต่อ และกลุ่มประกันภัยอื่น ๆ ที่รวมตัวกันเพื่อพัฒนาและขยายความร่วมมือระหว่างกันในด้านการประกันภัยและการประกันภัยต่อ โดยได้มีการริเริ่มร่างธรรมนูญการจัดตั้ง AIRDC ขึ้นที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ในปี 1977 และต่อมาได้มีการก่อตั้งอย่างเป็นทางการที่กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา ในปี 1980

ซึ่งการประชุม AIRDC นั้น จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของตลาดประกันภัยในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา พร้อมส่งเสริมความร่วมมือของอุตสาหกรรมประกันภัยระหว่างภูมิภาค และได้มีการจัดการประชุมมาแล้ว 22 ครั้ง ในรอบ 43 ปี โดยการประชุม AIRDC ครั้งที่ผ่านมาจัดขึ้นที่เมืองอักกรา ประเทศกานา เมื่อเดือนกันยายน 2022 และครั้งที่ 23 นี้จะจัดขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรก

คณะกรรมการอำนวยการจัดงานขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ตัวแทน นายหน้า ผู้บริหารบริษัทประกันภัย ประกันชีวิต และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.airdcthailand2024.com สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณกมนตรี เกียรติ์นีรนาท โทร. 0 2108 8399 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี จัดโครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับอู่ในสัญญาสำหรับงานซ่อมรถไฟฟ้า รุ่นที่ 1 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของอู่ในสัญญาของบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่สินไหมทดแทนยานยนต์ เพื่อรองรับงานซ่อมรถยนต์ไฟฟ้าจากแนวโน้มการเติบโตทางการตลาดของรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 และจะจัดโครงการฝึกอบรม รุ่นที่ 2 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567

ผลการดำเนินงานของกรุงเทพประกันภัย ไตรมาส 1 ของปี 2567 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 8,084.2 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 11.5 มีกำไรสุทธิ 689.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22.0 พร้อมเดินหน้าแผนการปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เผยถึงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ของปี 2567 (ม.ค.-มี.ค.) มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 8,084.2 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5 มีผลกำไรสุทธิจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้ว 313.0 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 32.7

บริษัทฯ มีกำไรจากการลงทุนสุทธิ 465.0 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 379.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.7 และมีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 778.0 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.9 และมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 88.3 ล้านบาท โดยเมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 689.7 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 22.0 และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 6.48 บาท

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ กำลังอยู่ระหว่างกระบวนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) แลกเปลี่ยนหุ้น BKI เป็นหุ้น BKIH ในช่วงระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 5 มิถุนายน 2567 ตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการ เพื่อนำบริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BKIH เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงอาจทำให้มีข้อจำกัดของช่วงเวลาในการจ่ายเงินปันผล ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 จึงมีมติงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2567 และเมื่อพ้นระยะเวลาที่เป็นข้อจำกัดดังกล่าว บริษัทฯ จะพิจารณานำไปรวมเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และ/หรือ เงินปันผลประจำปี ตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลโดยรวมทั้งปีจะยังคงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

กรุงเทพประกันภัย พร้อมเติบโตต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลาย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ ครอบคลุมทุกความต้องการ สอดคล้องกับความเสี่ยงต่าง ๆ ในปัจจุบัน ยกระดับนวัตกรรมการบริการที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย พร้อมขยายโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ ด้วยความแข็งแกร่งด้านเงินทุน เงินกองทุน และสินทรัพย์ที่มั่นคง ควบคู่กับการใส่ใจดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น เเละผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ ตามปรัชญาการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลที่ยึดมั่นมายาวนานกว่า 77 ปี

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมออกบูทงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 24 Money Expo 2024 ภายใต้แนวคิด Digital Finance for All  การเงินดิจิทัลเพื่อทุกคน  โดยมีนางสาวลสา โสภณพนิช (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นางสาวปวีณา จูชวน (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ให้การต้อนรับนางสาวภริตา วิริยะรังสฤษฎ์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานการจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo โดยมีผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นางสาวพจณี คงคาลัย (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ให้เกียรติร่วมเปิดบูทกรุงเทพประกันภัยอย่างเป็นทางการ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดโปรโมชันสุดพิเศษสำหรับผู้ที่ทำประกันภัยภายในงาน ทั้งประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยคอนโด ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันภัยโรคมะเร็ง  ประกันภัยสุขภาพ ฯลฯ พร้อมรับส่วนลดเบี้ยประกันภัยสุดคุ้ม และของสมนาคุณมากมายที่จัดเตรียมมาสำหรับงานนี้โดยเฉพาะ โดยลูกค้าและประชาชนที่สนใจปรึกษาด้านการประกันภัยได้เข้ามาขอคำปรึกษาที่บูทกรุงเทพประกันภัย K3 อาคารชาเลนเจอร์ 2-3  อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

Page 2 of 5
X

Right Click

No right click