January 22, 2021

ฟอร์ติเน็ต (Fortinet® NASDAQ: FTNT) ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบบูรณาการและอัตโนมัติประกาศเปิดตัวระบบปฏิบัติการรุ่นล่าสุด FortiOS 6.2

ฟอร์ติเน็ตประกาศแต่งตั้งบริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ เน็ทเวอร์คส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายประเภทเพิ่มมูลค่า (Value-Added Distributor: VAD) รายใหม่ เพื่อขยายธุรกิจโซลูชั่นด้านความปลอดภัยไซเบอร์ในตลาดประเทศไทย ข้อตกลงนี้อนุญาตให้เอ็กซ์คลูซีฟ เน็ทเวอร์คส์ ผู้มีความเชี่ยวชาญระดับโลกในการดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์และระบบคลาวด์ทรานสฟอร์เมชั่น ให้สามารถนำเสนอโซลูชั่นการจัดการภัยคุกคามขั้นสูงของฟอร์ติเน็ตให้กับลูกค้าระดับองค์กรในหลายๆ ธุรกิจในประเทศไทย ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชั่นแบบเบ็ดเสร็จ ตั้งแต่การให้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค การบริการ การสนับสนุนให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ และวิศวกรรมการติดตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมาเป็นต้นไป

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)