October 05, 2022

FWD ประกันชีวิต องค์กรที่สนับสนุนความหลากหลายและความเท่าเทียมอย่างต่อเนื่อง

เดือนมิถุนายนของทุกปี ไม่ใช่แค่เดือน Pride Month หรือ เดือนแห่งการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศของ LGBTQ+ ทั่วโลก 

ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับ UNDP ประเทศไทย และ มูลนิธิรักษ์ไทย ต่อยอด โครงการ #UNDPกรุงไทยรักเกาะเต่า สนับสนุนอุปกรณ์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อปรับภูมิทัศน์และเพิ่มความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว และร่วมทำซั้งปลากับกลุ่มประมงพื้นบ้าน เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำและฟื้นฟูทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเล

X

Right Click

No right click