ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมบูธ ซีพีเอฟ ในงาน “หอการค้าแฟร์” ขอนแก่น (TCC Fair 2019) ซึ่งจัดโดย หอการค้าไทย ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) โดยมี ดร.สมบัติ ธีระตระกูลชัย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และนายตันโจ เอี่ยมละออง ผู้จัดการทั่วไปเขตการขายภาคอีสาน 3 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ

ภายในงาน ซีพีเอฟได้นำผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล ไปจัดจำหน่ายในราคาพิเศษหลายรายการ ทั้ง ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปแช่เย็นและแช่แข็ง รวมถึงอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน ไก่ย่างเชสเตอร์ ห้าดาว กาแฟ "สตาร์คอฟฟี่" เป็นต้น ให้กับพี่น้องชาวขอนแก่นและชาวอีสานได้เลือกซื้อเลือกทานได้ ที่ บูธ ซีพีเอฟ C1 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) จ.ขอนแก่น ระหว่างเวลา 10.00 – 21.00 น. จนถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 นี้.

H.E. Veng Sakhon (ซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และการประมง ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) โดยร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกร และภาคเอกชน เพื่อให้เกษตรกรตระหนักถึงการควบคุมป้องกันโรค รวมถึงชี้แจงให้ผู้บริโภคไม่ตื่นตระหนกเนื่องจากโรคนี้ไม่ติดต่อสู่คน และเน้นย้ำเรื่องการบริโภคอาหารให้ถูกสุขลักษณะ ในงานนี้ รัฐมนตรีฯ ได้รับมอบสนับสนุนอุปกรณ์ด้านการควบคุมป้องกันโรค มูลค่าประมาณ 1.2 ล้านบาท จากนายปรีดา จุลวงษ์ (ขวา) รองประธานกรรมการ บริษัท ซี.พี. กัมพูชา จำกัด ทั้งนี้ ผศ.น.สพ.คัมภีร์ กอธีระกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านสุกรในอาเชียนและจีน ได้เข้าร่วมบรรยายพิเศษอีกด้วย ณ ห้องประชุมลำดวน กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง ประเทศกัมพูชา

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ และ บริษัท ซี.พี.เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น หรือ ซี.พี. เวียดนามคว้า 7 รางวัลระดับโลก Total Productive Maintenance : TPM 2018 สะท้อนภาพลักษณ์องค์กรที่ประสบความสำเร็จด้านการควบคุมและจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตองค์กร และมีระบบงานตามแนวคิด “การป้องกัน” ส่งผลให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน พร้อมเอื้อประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชน

 

นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกของซีพีเอฟ 4 แห่ง ได้แก่ โรงงานบางนา กม.21, โรงงานพิษณุโลก, โรงงานหนองแค และโรงงานปักธงชัย ผ่านการประเมินรางวัล TPM จากผู้เชี่ยวชาญ TPM Assessor ของสถาบัน JIPM (Japan Institute of Plant Maintenance) โดยวิธีการประเมิน 5 ด้าน คือ 1.ด้านการบริหารจัดการโรงงาน ที่มีการถ่ายทอดนโยบายไปสู่การปฏิบัติ (Policy Deployment) เริ่มต้นจากวิสัยทัศน์ไปจนถึงการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายการดำเนินงาน 2.ด้านระบบ ประเมินความน่าเชื่อถือ ความสมเหตุสมผลของระบบที่ถูกสร้างขึ้น ที่สามารถนำมาปฏิบัติและสร้างผลลัพธ์ที่ดีได้จริงเป็นไปตามแนวทางของ TPM 3.ด้านบุคลากร ประเมินทักษะความสามารถของพนักงานทุกระดับในการวิเคราะห์ ปรับปรุง (Kaizen) เพื่อกำจัดความสูญเสียผ่านโครงการต่างๆ โดยเฉพาะผู้ควบคุมเครื่องจักร (Operator) 4.ด้านผลลัพธ์ ประเมินผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับระบบและทักษะความสามารถของบุคลากร ทั้งความสมเหตุสมผลของตัวชี้วัด ความท้าทายของเป้าหมายและผลสำเร็จ 5.ด้านการมีส่วนร่วม ประเมินความมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เพื่อกำจัดความสูญเสียของพนักงานทุกคน ทุกระดับ ทุกหน่วยงาน

 

“กระบวนการประเมินทั้ง 5 ด้าน นอกจากจะส่งผลให้โรงงานมีประสิทธิภาพการผลิตที่ดี ลดการสูญเสีย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแล้ว ยังส่งผลถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชน อาทิ การลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต ส่งผลให้ลดการเกิดมลภาวะภายในชุมชน พร้อมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม” นายเรวัติ กล่าว

 

ขณะเดียวกัน โรงงานอาหารสำเร็จรูปสระบุรี ยังสามารถคว้ารางวัล Award for TPM Excellence, Category A ได้เป็นครั้งแรกอีกด้วย ทั้งนี้นอกจากประเทศไทยแล้วซีพีเอฟยังขับเคลื่อนให้สถานประกอบการของบริษัทในต่างประเทศมีการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง

 

นายชำนาญ หวังอัครางกูร รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสัตว์และพันธุ์สัตว์ ซี.พี.เวียดนาม เปิดเผยว่า โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกของบริษัท 2 แห่ง ได้แก่ โรงงานด่องนาย และโรงงานบิ่นเยือง ผ่านการประเมินรางวัล Award for TPM Excellence, Category A นับเป็นสถานประกอบการ 2 แห่งแรกของ ซี.พี.เวียดนาม ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

“การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมตามแนวทางและเป้าหมายของ TPM ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง จนถึงพนักงานหน้างานทุกระดับ และทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นว่าพนักงานทุกระดับของบริษัทมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันในเรื่อง 3 Zero คือ Zero Accident, Zero Defect และ Zero Breakdown ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูง มีความปลอดภัย และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า” นายชำนาญ กล่าว

 

ทั้งนี้ ในปี 2015-2016 ธุรกิจอาหารสัตว์บกซีพีเอฟ สามารถคว้ารางวัล Award for TPM Excellence, Category A รวม 11 รางวัล สำหรับรางวัล TPM 2018 สถาบัน JIPM จะจัดพิธีมอบรางวัลในวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ เกียวโต อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเฟอร์เรนท์ เซ็นเตอร์ ประเทศญี่ปุ่น

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โดยชมรม CPF Running Club เผยผลการจัดงาน เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล Run For Charity 2018 ตลอดปี 2561 รวมทั้งหมด 11 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมวิ่ง 2.3 หมื่นคน และยอดเงินบริจาค มูลค่ารวม 7.1 ล้านบาท พร้อมสานต่อปีที่ 3 ชวนนักวิ่งใจอนุรักษ์ร่วมประเดิมสนามแรก กับ CPF RUN FOR CHARITY 2019 “One Home One Health วันนี้... ก้าวเพื่อบ้านของเรา” ณ เขาพระยาเดินธง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562

 

 

นายวิโรจน์ คัมภีระ ประธานชมรม ซีพีเอฟ รันนิ่ง คลับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมล่าสุดส่งท้ายปี 2561 “ซีพีเอฟ ตอบแทนคุณแผ่นดิน เดิน-วิ่ง ถิ่นครูบา” ครั้งที่ 2 โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน พร้อมนักวิ่งราว 1,500 คน ร่วมวิ่งการกุศลครั้งนี้ เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรม จำนวน 167,396 บาท มอบให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน สำหรับใช้พัฒนาชุมชนและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส พร้อมนำรายได้อีก 41,000 บาท จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มอบให้กับโรงเรียนวัดป่าแดด จ.ลำพูน ใช้ส่งเสริมความรู้ ความสามารถให้แก่เยาวชนไทย นอกเหนือจากนั้นการวิ่งในครั้งนี้ยังได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการนำใบตองมาใช้ทำเป็นภาชนะอาหารสำหรับแจกให้นักวิ่ง เพื่อลดการใช้โฟมและพลาสติกอีกด้วย

 

 

CPF RUN FOR CHARITY เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี 2560 ตามแนวคิดที่จะส่งเสริมให้พนักงานซีพีเอฟทั่วประเทศ และคนในชุมชนรอบสถานประกอบการ หันมาออกกำลังกาย ใส่ใจสุขภาพ เป็นการส่งเสริมให้พนักงานและคนในชุมชนได้มีกิจกรรมร่วมกัน อีกทั้งยังกระตุ้นให้ทุกคนตระหนักถึงการช่วยเหลือสังคมด้วยการทำความดี สร้างคุณประโยชน์ตอบแทนสังคม โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะถูกนำไปสมทบทุนแก่ มูลนิธิ โรงพยาบาล โรงเรียน และเหล่ากาชาด ในแต่ละจังหวัดที่จัดกิจกรรม

 

 

ในปี 2562 ชมรม CPF Running Club ยังคงสานต่อแนวคิดที่ให้คนไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ พร้อมทำความดีตอบแทนคุณสังคม โดยการจัดเดิน-วิ่ง การกุศล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ประเดิมสนามแรกกับ CPF RUN FOR CHARITY 2019 “One Home One Health วันนี้... ก้าวเพื่อบ้านของเรา” โดยใช้เส้นทางป่าเขาพระยาเดินธง ในโครงการ ‘ซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง' ที่ ซีพีเอฟ ร่วมมือกับ กรมป่าไม้, องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ริเริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2559 ฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม จำนวน 5,971 ไร่ ให้กลับมาเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ ตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2559 – 2563) โดยการเลือกเส้นทางป่าเขาพระยาเดินธงในครั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้คนไทยหันมาใส่ใจอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ คืนความอุดมสมบูรณ์แก่ป่าต้นน้ำ อีกทั้งยังได้ในเรื่องของสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอีกด้วย

ผู้ที่สนใจร่วมสัมผัสธรรมชาติและชื่นชมทัศนียภาพอันสวยงามของป่าเขาพระยาเดินธง ในกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล ปี 3 CPF RUN FOR CHARITY 2019 “One Home One Health วันนี้... ก้าวเพื่อบ้านของเรา” ในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 ณ เขาพระยาเดินธง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี สามารถสมัครและติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ เว็บไซต์ : https://cpfrunningclub.com/tkf/

นางสาวกฤสุภางค์ อนันตวนิช ผู้แทน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เข้ารับรางวัล แผนงานการตลาดยอดเยี่ยม Bronze Award ประเภทองค์กรที่ประกอบธุรกิจ อาหารและร้านอาหาร (Food) จากนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ในงาน MAT Award 2018 ครั้งที่ 10 จัดโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (Marketing Association of Thailand) จากแคมเปญ “ไส้กรอกซีพีเพื่อนซี้แบมแบม” หลังประสบความสำเร็จทั้งในแง่การสื่อสารและยอดขาย ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค เมื่อเร็วๆ นี้

แคมเปญ ไส้กรอกซีพีเพื่อนซี้แบมแบม โดยมีนายกันต์พิมุกต์ ภูวกุล หรือ แบมแบม ศิลปินวง GOT7 เป็นพรีเซ็นเตอร์ จัดกิจกรรมล่าสุด “แฟนมีตติ้ง แบมแบม” ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมมากถึงกว่าหมื่นคนและมียอดจำหน่ายที่เกินความคาดหมาย นับเป็นกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จ ตอกย้ำความเป็นเจ้าตลาดของไส้กรอกซีพีได้เป็นอย่างดี

X

Right Click

No right click