January 30, 2023

ผลการศึกษา "Digital Lives Decoded” ในหัวข้อโทรศัพท์มือถือกับการทำงาน เนื่องในวาระครบรอบ 25 ปีของเทเลนอร์เอเชีย สำรวจพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย มีการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อปรับตัวให้เข้ากับชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป จากวัฒนธรรมการทำงานใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นหลังการระบาดของโควิด -19 พบข้อมูลว่า ผู้คนในเอเชียหันมาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อยกระดับชีวิตการทำงาน ทำให้ประสิทธิภาพและทักษะการทำงานที่เพิ่มขึ้น และการเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ

ทั้งนี้ ผลการศึกษายังชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยเน้นย้ำถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับประเด็นความไว้วางใจและการควบคุมของหัวหน้างาน เนื่องด้วยรูปแบบการทำงานที่ผสมผสานระหว่างการทำงานในสำนักงานและการทำงานแบบออนไลน์ ซึ่งก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างพนักงานและผู้บังคับบัญชา การศึกษาดังกล่าวสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตบนมือถือ 8,000 รายใน 8 ประเทศ ในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ได้แก่ บังกลาเทศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม)

1. พนักงานหญิงและผู้บริหารระดับสูงเห็นว่า การทำงานผ่านมือถือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ดีขึ้น

ผู้หญิงจำนวนมากรายงานว่าการใช้โทรศัพท์มือถือทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดย 54% ของผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิง เมื่อเทียบกับผู้ชายที่ 46% ยังกล่าวด้วยว่าโทรศัพท์มือถือช่วยเชื่อมต่อพวกเขาเข้ากับโอกาสในโลกการทำงานและอาชีพที่ดีขึ้น ในบังกลาเทศ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และปากีสถาน ผู้หญิงเป็นผู้นำในการใช้มือถือเพื่อค้นหาวิธีการสร้างรายได้รูปแบบใหม่ๆ

ผู้บริหารระดับ C-suite ยังกล่าวว่าได้รับประโยชน์จากการใช้มือถือในที่ทำงาน เมื่อเทียบกับพนักงานในระดับอื่นๆ เกือบสองในสาม (61 %) ของผู้บริหารชุด C-suite กล่าวว่า โทรศัพท์มือถือช่วยพัฒนาอาชีพและทักษะอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับ 47% ของพนักงานระดับปฏิบัติการ พวกเขายังมีแนวโน้มที่จะเห็นผลิตภาพการทำงานที่สูงขึ้น โดย 60% ของผู้บริหารระดับ C-suite เมื่อเทียบกับ 52% ของผู้บริหารระดับปฏิบัติการ กล่าวว่าผลิตภาพการทำงานนั้นดีขึ้นกว่า 20% อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารระดับสูง C-suite (53 %) ส่งสัญญาณถึงความกังวลมากกว่าพนักงานระดับอื่นๆ (โดยเฉลี่ย 39 %) เกี่ยวกับทักษะของพวกเขาที่ก้าวไม่ทันกับสภาพแวดล้อมการทำงานที่เร่งรีบเช่นนี้

2. นโยบายและการปฏิบัติในที่ทำงานล้าหลัง

เกือบ 7 ใน 10 (69 %) ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าการเชื่อมต่อมือถือมีความสำคัญมากต่อความสำเร็จขององค์กร อย่างไรก็ดี ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนใกล้เคียงกัน (62 %) รู้สึกว่ายังมีช่องว่างที่จะนำประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีมือถือมาใช้พัฒนาได้ดีขึ้น

ผู้คนมองว่าการขาดทักษะและความรู้ (49 %) การไม่ยอมเปลี่ยนพฤติกรรม (31 %) และนโยบายสถานที่ทำงานที่ไม่เอื้ออำนวย (28 %) เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการใช้โทรศัพท์มือถือในที่ทำงาน

ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามได้ระบุถึงจุดที่นายจ้างสามารถนำเทคโนโลยีมือถือเข้ามาช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับพนักงานได้ กล่าวคือ กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ (62 %) และระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล (54 %)

3. ประเด็นความไว้วางใจกำลังเป็นปัญหามากขึ้น

ในขณะที่พนักงานในปัจจุบันเห็นคุณค่าของเทคโนโลยีมือถือที่มีต่อชีวิตการทำงาน (มีเพียง 5% เท่านั้นที่เชื่อว่าการใช้โทรศัพท์มือถือในการทำงานจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตนั้นลดลง) การกำหนดมาตรการป้องกันเพื่อสร้างความไว้วางใจนั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรที่มุ่งสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล สิ่งนี้จะทวีความสำคัญใน

อนาคต เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนมากระบุว่า พวกเขาคาดว่าการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อการทำงานจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 6-12 เดือนข้างหน้า ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย (60 %) และการขาดความไว้วางใจในเทคโนโลยี (40 %) เป็นประเด็นหลักที่ผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าทำให้พวกเขาไม่สามารถใช้เทคโนโลยีมือถือเพื่อประโยชน์ที่มากขึ้นในที่ทำงาน

4. สิงคโปร์คาใจมากที่สุด กับประโยชน์ของโทรศัพท์มือถือในที่ทำงาน

ผู้ตอบแบบสอบถามในสิงคโปร์มีความค้างคาใจมากที่สุดเกี่ยวกับประโยชน์ของโทรศัพท์มือถือต่อชีวิตการทำงาน โดยมีเพียง 35 % (เทียบกับค่าเฉลี่ยในภูมิภาคที่ 55 %) ที่ระบุว่าโทรศัพท์มือถือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตนมากกว่า 20 % ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามในสิงคโปร์ 69 % (เทียบกับค่าเฉลี่ยในภูมิภาคที่ 90 %) รู้สึกว่าโทรศัพท์มือถือมีส่วนช่วยในการพัฒนาทักษะของพวกเขาในที่ทำงาน ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทั่วทั้งภูมิภาคยังคงเชื่อว่าการใช้โทรศัพท์มือถือในการทำงานนั้นช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต แต่ในสิงคโปร์มีผู้ตอบแบบสอบถามเพียง 2 ใน 10 เท่านั้นที่รู้สึกว่าโทรศัพท์มือถือช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างมีนัยสำคัญ รั้งท้ายในบรรดาประเทศที่ได้รับการสำรวจ อีกทั้งผู้ตอบแบบสอบถามชาวสิงคโปร์จำนวน 11% ยังกล่าวด้วยว่าโทรศัพท์มือถือนั้นส่งผลให้คุณภาพชีวิตของพวกเขาลดลงอย่างมาก

นายเยอเก้น โรสทริป หัวเรือใหญ่ แห่งเทเลนอร์เอเชีย กล่าวว่า “การวิจัยของเราชี้ให้เห็นว่าการเชื่อมต่อผ่านมือถือนั้นเป็นตัวกลางที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความก้าวหน้า ความยืดหยุ่น และโอกาสทางเศรษฐกิจ แต่เรายังคงเห็นช่องว่างในการใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าวระหว่างประชากรในเมืองและชนบท บริษัทขนาดใหญ่และเอสเอ็มอี ระหว่างอุตสาหกรรมต่างๆ หรือแม้แต่ผู้บริหารและพนักงานใต้บังคับบัญชา นอกจากนี้ ผู้คนยังมีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับทักษะและความสามารถของตน ในการก้าวให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ขณะที่ประเด็นเรื่องความไว้วางใจในการทำงาน ยังส่งผลให้ผู้คนไม่สามารถบรรลุศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ จากการใช้งานโทรศัพท์มือถือในโลกการทำงาน ในยามที่ผู้คนใช้เวลาในการทำงานบนโลกออนไลน์มากขึ้น ผลสำรวจของเราก็ช่วยชี้ให้เห็นถึงเครื่องมือและองค์ความรู้ที่เหมาะสมในการลดช่องว่างเหล่านี้และยกระดับคุณภาพชีวิตการทำงานในโลกดิจิทัล

สำหรับผลสำรวจในประเทศไทย พบว่า

· ผู้หญิง (61%) จำนวนมากกว่าผู้ชาย (39%) รู้สึกว่าโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์พกพา มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอาชีพและทักษะการทำงาน (ค่าเฉลี่ยของภูมิภาคที่ 54% สำหรับผู้หญิงและ 52% สำหรับผู้ชาย)

· ผู้บริหารระดับ C-suite ในประเทศไทย (44%) มีแนวโน้มน้อยที่สุดที่จะรายงานประโยชน์จากเทคโนโลยีมือถือในการช่วยพัฒนาทักษะและอาชีพ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของผู้บริหารระดับ C-suite ในภูมิภาค (61%)

· ผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทยมีความกังวลน้อยที่สุด (25%) เกี่ยวกับการก้าวให้ทันกับทักษะเทคโนโลยีมือถือ เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยโดยรวมที่ 42%

· ผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทยมองว่าบริษัทของตนใช้ศักยภาพของโทรศัพท์มือถือและเทคโนโลยีอย่างเต็มที่มากที่สุด (87%) เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยที่ 76%

· คนไทยมีความกังวลน้อยที่สุดว่าความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยนั้นเป็นอุปสรรคต่อการใช้งานเทคโนโลยีมือถืออย่างเต็มศักยภาพ (40%) เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยที่ (60%) ซึ่งเป็นผลมาจากการขาดทักษะและความรู้ การไม่ยอมเปลี่ยนพฤติกรรม และนโยบายสถานที่ทำงานที่ไม่เอื้ออำนวย

· ผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทย (55%) เป็นกลุ่มที่มองโลกในแง่บวกมากที่สุดเกี่ยวกับการสร้างแหล่งรายได้ใหม่จากโทรศัพท์มือถือ เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยที่ 52%

สำหรับผู้สนใจ สามารถ รับชมวิดีโอ ผลการศึกษา "Digital Lives Decoded” ในหัวข้อ โทรศัพท์มือถือกับการทำงาน ได้ที่  https://www.telenor.com/stories/include/telenor-asia-digital-lives-decoded-work/

“ถ้าจะเขย่าโลก เพื่อไปให้ถึงฝัน ก่อนที่เราไปจะโฟกัสเรื่องใหม่ๆ อย่างเรื่อง Metaverse, Bitcoin, หรือ Defi ผมอยากให้เรามองย้อนกลับไปว่าที่ผ่านมา เราได้นำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์และขับเคลื่อนธุรกิจได้เต็มที่แล้วหรือยัง ทั้ง IOT, Big Data, AI หรือ Machine Learning สิ่งที่คุณลงทุนไปเหล่านี้ มันตอบโจทย์ธุรกิจคุณหรือเปล่า” กล่าวโดย คุณปฐม อินทโรดม กรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย

หากจะพูดถึงผู้นำทัพแห่งวงการไอทีในประเทศไทย หลายๆ คนน่าจะคุ้นหูกับบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้คร่ำหวอดในสายไอทีและดิจิทัลมายาวนานหลายสิบปี เจ้าของแนวคิด “Think Big” คิดใหญ่ เพื่อเปลี่ยนโลก รายการ open talk EP. 21 นี้ พร้อมชวนคุณเจาะลึกถึงมุมมอง ภาพรวม และอนาคตของประเทศไทยกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กับคุณปฐม อินทโรดม กรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ซึ่งมีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจ ที่คุณต้องไม่พลาดใน EP. นี้

  • กลยุทธ์ดิจิทัลที่สำคัญและพร้อมเขย่าโลก เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ประเทศไทย
  • Use case ของผู้ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างจริงจัง โอกาส และความท้าทายของเทคโนโลยี
  • ความสามารถของคนไทยในยุคดิจิทัล และทักษะสำคัญที่ควรมุ่งเน้นเพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจ
  • ในภาพใหญ่ของประเทศ คนไทยสามารถพัฒนาเทคโนในด้านไหน มีความพร้อม โอกาส และอุปสรรคอะไรบ้าง
  • บริษัทต่างๆ ของประเทศไทยในอนาคต การก้าวไปสู่ความเป็น Start-Up เราต้องเตรียมตัวและพัฒนาต่อยังไง
  • Crowdfunding และ Defi เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต

คุณปฐม ยังฝากทิ้งท้ายว่า “เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงโลกได้อย่างแน่นอน อยู่ที่เราว่าจะเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นหรือแย่ลง ซึ่งผลกระทบย่อมมีอยู่เสมอ หน้าที่ของคนไทย คือ ต้องช่วยกันลดช่องว่าง และปรับตัวเข้าสู่ดิจิทัลจริงจังมากขึ้น เพื่อสร้างโอกาสให้ประเทศ ท้ายที่สุดนี้ ผมอยากเห็นคนไทย มีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ แล้วเอาเทคโนโลยีมาต่อยอด อย่าหยุดเรียนรู้ แล้วเราจะอยู่รอดในอนาคต”

รับชมบทสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ได้ที่

 

ทุกวันนี้ Digital Disruption ได้สร้างคลื่นยักษ์แห่งความเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจ ซึ่งแนวคลื่นได้เข้ากระทบกับหลากสาขาอาชีพ “วิชาชีพบัญชี”

Page 1 of 11
X

Right Click

No right click