September 30, 2023

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร EXIM BANK ให้การต้อนรับนางสาวรัชฎา อสิสนธิสกุล รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมโครงการพิเศษ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ นางสาววลีพร ธนาธิคม ผู้ชำนาญการด้านรางวัลคุณภาพแห่งชาติ คณะผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และลูกค้า EXIM BANK ที่ร่วมออกร้านแสดงสินค้าในกิจกรรม Learning and Sharing with Winner Organizations จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการของ EXIM BANK ในฐานะองค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านลูกค้า (Thailand Quality Class Plus : Customer) ประจำปี 2565 ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566

ในโอกาสนี้ กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ได้ร่วมบรรยายหัวข้อ “ปรับโมเดลธุรกิจให้รุ่ง มุ่งโฟกัสที่ลูกค้า ฝ่าวิกฤต Digital Disruption” เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารจัดการองค์กรโดยมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ ภายใต้บทบาท Thailand Development Bank” ที่ “กล้า พัฒนาเพื่อคนไทย” ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศของไทย โดยใช้กลยุทธ์ 4P : People, Planet, Productivity, and Profit” ยึดหลัก People before Profit” ให้ความสำคัญกับ “คน” ซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนา ไม่ใช่แค่คนในองค์กรแต่หมายรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า รวมทั้งลูกค้า เพื่อสร้างการเติบโตในทุกด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ EXIM BANK ยังปรับโฉมองค์กรครั้งใหญ่ใน 3 มิติ ได้แก่ Business, HR และ Digital Transformation พร้อมประยุกต์ใช้กรอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “สินเชื่อสำหรับธุรกิจ” ในหลักสูตรเครือข่ายผู้บริหารองค์กร จัดโดยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อสำหรับธุรกิจ และแนวทางการบริหารจัดการสภาพคล่องและบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ โดย EXIM BANK พร้อมเติมความรู้ เติมโอกาส และเติมเงินทุน รวมทั้งเครื่องมือบริหารความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยส่งออกได้ (Go Global) และมุ่งสู่ธุรกิจสีเขียว (Go Green) เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในเวทีการค้าโลกยุคใหม่ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สีลม เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พบปะนายพอนมะนี สีสมพง ผู้อำนวยการฝ่ายและรักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารทุนและบริการต่างประเทศ ธนาคารพัฒนาลาว (Lao Development Bank : LDB) และนายวิเชฐ ตันติวานิช ที่ปรึกษาธุรกิจ LDB เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมธุรกิจการค้าการลงทุนชายแดนไทย-สปป.ลาว รวมทั้งการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศผ่านการออกสินเชื่อร่วมกัน ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เข้าพบนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง พร้อมทั้งนำเสนอยุทธศาสตร์และบทบาทของ EXIM BANK ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มุ่งสู่การเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย (Thailand Development Bank) สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่เพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจไทยให้เติบโตและแข่งขันได้ในระดับโลก ณ กระทรวงการคลัง เมื่อเร็วๆ นี้

นายชลัช รัตนบุญนิธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy : NEA) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด และบริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมพิธีสรุปผลโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO) ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้พัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศแก่นักศึกษาและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่สนใจจะเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีนายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานในพิธี ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566

Page 1 of 41
X

Right Click

No right click