December 08, 2022

ตอบโจทย์การเพิ่มศักยภาพวิศวกรนักบริหารจัดการ และวิศวกรเจ้าของธุรกิจ และเป็นการใช้เวลาในการศึกษาอย่างคุ้มค่า

“COVID-19” ชนวนของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี หรือที่เรียกว่า Technology Disruption

คณะการบริหารและจัดการภายใต้การบริหารของ ผศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ซึ่งสอดรับกับการครบรอบ 60 ปีของสจล.

Page 3 of 4
X

Right Click

No right click