October 06, 2022
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 805

GIA เครื่องมือลดงบ (องค์กร) เพิ่มผลกระทบ (สังคม)

December 08, 2017 8938

การจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ในรูปของการให้ความช่วยเหลือพัฒนาชุมชน/สังคมที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการทางธุรกิจ จำพวก CSR-after-process สามารถพบเห็นได้ในทุกกิจการ และเป็นเรื่องที่องค์กรจำต้องดำเนินการไม่มากก็น้อย ภายใต้บทบาทของความเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมในฐานะนิติบุคคลหนึ่งๆ 

 

แต่บทบาทดังกล่าว องค์กรต้องมีการดำเนินการภายใต้เงื่อนไขของงบประมาณและทรัพยากรที่มิได้มีอย่างไร้ขีดจำกัด การพิจารณาและประเมินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม CSR ที่ดำเนินอยู่ และที่วางแผนจะดำเนินการในอนาคต มีความจำเป็นต่อองค์กร เพื่อสร้างให้เกิดผลกระทบสูงในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด

 

ข้อเท็จจริงอีกประการหนึ่ง คือ ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม มีการเปลี่ยนแปลงไปตามภาวการณ์ การที่องค์กรยังคงดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม CSR เดิม เพียงเพราะเหตุผลว่า ได้ทำต่อเนื่องมานานแล้ว หรือเพราะมีความเกรงใจเจ้าของงานเดิม จนไม่กล้ายกเลิก หรือไม่ทบทวนให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและสภาพการณ์ตามความเป็นจริงในปัจจุบัน จึงไม่มีความสมเหตุสมผล และไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีต่อองค์กรในทิศทางที่ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

องค์กร จึงควรต้องมีการประเมินโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ที่สร้างผลกระทบสูง เพื่อช่วยให้กิจการสามารถเห็นแนวทางที่จะลด/เลิก หรือ ยุบ/ควบรวม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม CSR ที่มีอยู่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเกิดประสิทธิผลต่อการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ ก่อนที่จะริเริ่มหรือจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม CSR ใหม่ๆ โดยที่ยังมิได้แก้ไขหรือปรับรื้อทบทวนสิ่งที่มีอยู่เดิม เพื่อให้เกิดเป็นผลิตภาพ (Productivity) ที่องค์กรควรจะได้รับ ด้วยการประหยัดงบประมาณเดิม แทนการจัดสรรงบประมาณใหม่ วิธีการประเมินโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในรูปของการให้ความช่วยเหลือพัฒนาชุมชน/สังคมที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการทางธุรกิจ จำพวก CSR-after-process ด้วยเครื่องมือ Greater Impact Assessment (GIA) ประกอบด้วยกระบวนการใน 4 ขั้นตอน ได้แก่ การทบทวนรูปแบบการให้ความช่วยเหลือที่ดำเนินอยู่ (Review Existing Corporate Philanthropy) การประมวลแผนงานความช่วยเหลือที่ดำเนินอยู่ (Compile an Existing Grant Portfolio) การคัดกรองโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมที่สร้างผลกระทบสูง (Narrow Portfolio for Greater Impact) และการรวบรวมจัดทำแผนงานความช่วยเหลือใหม่ (Aggregate a New Grant Portfolio) ซึ่งแสดงได้ ดังแผนภาพ

 

 

ในขั้นตอนที่หนึ่ง การทบทวนรูปแบบการให้ความช่วยเหลือที่ดำเนินอยู่ มีรายละเอียดงานประกอบด้วย การสัมภาษณ์เจ้าของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน การประเมินการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน เท่าที่สามารถรวบรวมข้อมูลได้ โดยพิจารณาจากผลกระทบที่ได้รับ การประมวลและหารือถึงข้อค้นพบจากการประเมิน ร่วมกับคณะทำงานขององค์กร

 

ในขั้นตอนที่สอง การประมวลแผนงานความช่วยเหลือที่ดำเนินอยู่ มีรายละเอียดงาน ประกอบด้วยการหารือกับผู้บริหารระดับสูงเพื่อรับทราบถึงมุมมองและทิศทางความช่วยเหลือที่ดำเนินอยู่ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน กับมุมมองและทิศทางความช่วยเหลือตามที่ได้รับข้อมูลจากการหารือกับผู้บริหารระดับสูง และการจัดทำเป็นแผนงานความช่วยเหลือที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน

 

ในขั้นตอนที่สาม การคัดกรองโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมที่สร้างผลกระทบสูง มีรายละเอียดงาน ประกอบด้วย การนำรายการโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมในแผนงานความช่วยเหลือที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน มาพิจารณาโดยใช้เกณฑ์คัดกรองหลัก และการใช้เกณฑ์คัดกรองเสริมเพื่อระบุโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมที่สร้างผลกระทบสูงเพิ่มเติม (ถ้าจำเป็น) 

 

ในขั้นตอนที่สี่ การรวบรวมจัดทำแผนงานความช่วยเหลือใหม่ มีรายละเอียดงาน ประกอบด้วยการจัดทำแผนงานความช่วยเหลือใหม่ ที่ประกอบด้วยโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม CSR ที่สร้างผลกระทบสูง การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสนอแนะแนวทางการลด/เลิก หรือ ยุบ/ควบรวม และเพื่อทวนสอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม CSR ที่สร้างผลกระทบสูง 

 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินกระบวนการข้างต้น คือ แนวทางในการลด/เลิก/ยุบ/ควบรวม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม CSR ปัจจุบัน และชุดโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม CSR ที่ปรับปรุงใหม่ ให้มีผลกระทบสูง

 

เครื่องมือ GIA นี้ ได้ถูกนำไปใช้ในรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ซึ่งเผยให้เห็นว่ามีโครงการ/กิจกรรมที่สามารถยุบ/ควบ/รวมกันได้มูลค่ากว่า 260 ล้านบาท และสามารถระบุโครงการ/กิจกรรม CSR ที่สร้างผลกระทบสูงได้จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม จากแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม CSR ที่นำมาพิจารณาทั้งหมด 41 โครงการ/กิจกรรม 

                    

 

 

X

Right Click

No right click