August 17, 2022

ไทยพาณิชย์ - depa - ไมโครซอฟท์ และ AIT ผนึกกำลังปั้นบุคลากรด้าน AI หนุน New S-Curve ให้เศรษฐกิจไทย

July 20, 2022 335

 

ครั้งแรกของการผนึกกำลังกันของสี่องค์กรชั้นนำ ไทยพาณิชย์, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa), ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เปิดตัวโครงการส่งเสริมทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ สำหรับบุคลากรและกำลังคนเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการจ้างงาน (Artificial Intelligence for Increasing Job Opportunity) เร่งสร้างคน AI เข้าภาคอุตสาหกรรม สนับสนุน New S-Curve ให้เศรษฐกิจไทย

นายวรวัจน์ สุวคนธ์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงาน SCB Academy ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า โครงการส่งเสริมทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ สำหรับบุคลากรและกำลังคนเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการจ้างงาน จัดทำขึ้นเพื่อสอดรับกับความต้องการแรงงานในโลกปัจจุบัน โดยพบว่า หลายองค์กรได้นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มาประยุกต์ใช้ในการทำงานในหลากหลายหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นการตลาด การขาย การค้นคว้าและวิจัย (R&D) การผลิต การบริการลูกค้า การบัญชีและการเงิน และอื่นๆ ซึ่งทั้งสี่องค์กรเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการนำระบบ AI ที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจและช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจได้ระยะยาว ทั้งนี้ SCB Academy ได้รับความไว้วางใจให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการออกแบบพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนรู้ทั้งในส่วนของเนื้อหา กรณีศึกษา วิธีการฝึกปฏิบัติ ตลอดจนบททดสอบ ในทุกๆ บทเรียน เพื่อให้มั่นใจว่าความรู้ เทคนิค ตลอดจนทักษะที่ได้รับการพัฒนาจะตอบโจทย์ตรงกับความต้องการของทั้งผู้เรียนและของตลาดแรงงานอย่างแท้จริง โดยคาดหวังว่าเมื่อแรงงานมีทักษะด้าน AI จะช่วยให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น และมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการบริโภคในประเทศ และการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังวิกฤต Covid 19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวว่า หนึ่งในภารกิจสำคัญของ depa คือ มุ่งส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งการพัฒนาทักษะด้าน AI เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลที่ต้องเร่งสร้างความพร้อมให้กับแรงงานไทย เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ โครงการนี้เป็นโครงการนำร่องของดีป้าในการพัฒนาทักษะด้าน AI เพื่อสร้างคนทำงานด้านไอทีให้เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมใหม่

“ปัจจุบันมีคนทำงานด้านไอที 25,000 งาน แต่พบว่าเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมเพียง 50% และจากผลสำรวจของ depa พบว่า สายงานด้านดิจิทัล อาทิ ดิจิทัล คอนเทนต์ และเทเลคอม มีความต้องการคนทำงานที่มีทักษะไอทีจำนวน 100,000 คนต่อปี แสดงว่า ประเทศยังขาดแคลนบุคลากรด้านนี้ และจากผลสำรวจยังพบว่า บุคลากรด้านไอทีที่มีอยู่ยังไม่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นโครงการส่งเสริมทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ฯ จึงจะมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถด้าน AI ที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน”

นางชนิกานต์ โปรณานันท์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและปฏิบัติการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเสริมว่า ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย พร้อมให้การสนับสนุนวิทยากรที่มีความรู้ การสนับสนุนด้านการเรียนและการสอบ Certification รวมไปถึงการร่วมสร้าง Learning community เพื่อแบ่งปันความรู้ และเข้าถึงโอกาสในการจ้างงานในอนาคต เพื่อให้เกิดทักษะใหม่ให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าใจ ประยุกต์ใช้ และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ด้วย AI เพื่อยกระดับและเพิ่มการเติบโตของสินค้าและบริการจากองค์กรไทยสู่เวทีนานาชาติ ซึ่งโครงการนี้สอดรับกับวิชั่นของบริษัทฯ ที่ตั้งเป้าอยากจะพัฒนาให้แรงงาน 10 ล้านคนในประเทศได้มีทักษะด้านดิจิทัล โดยปัจจุบันไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ดำเนินการพัฒนาทักษะดิจิทัลขั้นพื้นฐานไปได้แล้ว 3 ล้านคน แต่สุดท้ายแล้วสิ่งสำคัญที่สุด คือ การพัฒนาคนให้มีทักษะดิจิทัลขั้นสูง และใช้เอไอในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

“เรารู้สึกตื่นเต้นกับโครงการส่งเสริมทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ฯ นี้อย่างมาก เพราะจะเป็นคลื่นลูกแรกที่จะช่วยเพิ่มกำลังคนด้าน AI ไปสู่เป้าหมายของไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) เพราะเราต้องการสร้างนักนวัตกรจำนวนมากในประเทศเข้าไปเสริมในภาคอุตสาหกรรม เพื่อผลักดันให้เกิด New S-Curve ให้แก่เศรษฐกิจไทย”  

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ สำหรับบุคลากรและกำลังคนเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการจ้างงาน (Artificial Intelligence for Increasing Job Opportunity สามารถสแกน QR ด้านล่างเพื่อกรอกใบสมัคร

 

โครงการส่งเสริมทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ สำหรับบุคลากรและกำลังคน เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการจ้างงาน

(Artificial Intelligence for Increasing Job Opportunity)

 

หลักสูตร AI on Cloud

ผู้ดำเนินการหลัก คือ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล depa และ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

พันธมิตรที่เข้าร่วม คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดย SCB Academy และ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

 1. ผู้เข้าร่วมจะต้องเป็น
  • นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือ
  • นักศึกษาที่ใกล้จบการศึกษาหรือ
  • นักศึกษาที่จบแล้ว ไม่เกิน 2 ปีและยังไม่มีงานทำ
 2. ผู้เข้าร่วมต้องมี Background ด้าน IT

กลุ่มเป้าหมาย

 1. จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือนักศึกษาที่ใกล้จบการศึกษาหรือนักศึกษาที่จบแล้ว ไม่เกิน 2 ปีและยังไม่มีงานทำ ไม่น้อยกว่า 200 ราย
 2. จำนวนผู้ที่ผ่านการพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ ต้องได้รับโอกาสในการจ้างงานหรือฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 20 ราย

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

การพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ AI โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ซึ่งหลักสูตรนี้ “เน้นการปฎิบัติจริง และนำไปใช้ได้จริง”

 1. เพื่อนำมาสร้างโมเดลหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนระบบคลาวด์ที่สามารถทำงานและประมวลผลได้ใกล้เคียงกับมนุษย์ มีความฉลาด สามารถวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
 2. แนะนำการวางแผนและตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ให้กับผู้ใช้งานได้

หลักสูตรนี้ จะนำเสนอเทคนิคและอัลกอริทึมพื้นฐานด้าน AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งโมเดลการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักรที่สำคัญ และตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคนิคและโมเดลต่างๆ กับการนำไปใช้ทางภาคธุรกิจจริง

 

รายละเอียดหลักสูตร AI on Cloud

 1. Fundamental of AI & Cloud Computing in Practice
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Artificial Intelligence และ Machine Learning
 • หลักของการเป็นและใช้ AI
 • การใช้ Cloud Computing and AI on Cloud
 1. Machine Learning
 • โมเดลของ Machine Learning
 • ระบบอัตโนมัติของ Machine Learning
 • เมตริกการประเมินแบบจำลองการเรียนรู้ของ Machine Learning
 • ตัวอย่าง และ Application ของกรณีศึกษา
 1. Computer Vision
 • การจำแนกรูปภาพ
 • การตรวจจับวัตถุ
 • การจดจำใบหน้า
 • การจดจำแบบฟอร์ม
 • ตัวอย่าง และ Application ของกรณีศึกษา
 1. Natural Language Processing (NLP)
 • คำพูดเป็นข้อความ (การรู้จำเสียง)
 • ข้อความเป็นความเร็ว (การสังเคราะห์เสียง)
 • การแปลภาษา
 • ตัวอย่าง และ Application ของกรณีศึกษา
 1. Conversational AI
 • การสนทนาของ AI และ Chatbot
 • ตัวอย่าง และ Application ของกรณีศึกษา

 

รูปแบบหลักสูตร

 1. VDO on Demand + แบบทดสอบ (Mini-Quiz) จำนวน 10 ชม. (ผู้เข้าอบรมต้องเรียนตามระยะเวลาที่กำหนด) -> Webinar + Workshop (แยกหรืออาจจะพร้อมกัน) แยก 3 ชม. รวม 6 ชม. ต่อครั้ง จำนวน 2 ครั้ง -> Boot Camp จำนวน 3 ชม. ต่อครั้ง จำนวน 2 ครั้ง = รวม 10+9 ชม. ต่อ ครั้ง ต่อ รุ่น
 2. การจัด Job Fair เป็น Offline หากเกิดปัญหาการระบาดโควิด-19 จะใช้แผนที่ 2 จะจัดเป็นแบบ online Job Fair

 

เกณฑ์ในการประเมิน

 1. ความเข้าใจหลักการและความรู้ด้าน AI
 2. ทักษะการสร้างโมเดลบนระบบคลาวด์
 3. ความสามารถในการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ AI ในการแก้ปัญหาจำลองทางภาคธุรกิจ
 4. ทักษะการประเมินผลและเปรียบเทียบความสามารถของโมเดลแบบต่างๆ และเลือกใช้โมเดลที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์

 

วิธีการวัดผล

 1. Mini-Quiz (1 ครั้งต่อหัวข้อ)
 2. Post-test (1 ครั้ง)
 3. Skill Assessment (1 หัวข้อ)

     หากคะแนน 70%+ for Certificate of Completion

 

สิทธิประโยชน์

 1. ผู้ที่ผ่านการพัฒนาทักษะ จะได้รับ AI Professional Certificate จาก depa และ AIT
 2. ผู้ที่ผ่านการอบรม จะได้สิทธิ์สอบ Microsoft Certification ด้าน Azure มูลค่า US 55 เหรียญ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และเป็นไปตามความสมัครใจ
 3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรม Job Fair

มูลค่าของการพัฒนากำลังคน 9,875 บาทต่อคน

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมหลักสูตร AI on Cloud คือ ผู้เข้าร่วมไม่เสียค่าใช้จ่าย

เริ่มเปิดรับสมัคร  สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกรกฎาคม 2565 ผ่านช่องทาง Facebook  เว็บไซต์ของ AIT

 

X

Right Click

No right click