October 27, 2021

Vision 5.0

Leader in AEC Era

March 18, 2020
ในที่สุดการมาถึงของ AEC ได้สร้างการบบรจบพบกันของความร่วมมือการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของประชาคม AEC แม้ยังมีอีกหลายวาระของความร่วมมือที่ยังต้องจัดการในรายละเอียด

In my opinion

March 18, 2020
ประเทศไทยต้องการการปรับเปลี่ยนกระบวนความคิดใหม่ หรือ mindset ใหม่เพื่อที่จะก้าวข้ามไปสู่โหมดการสร้าง Innovation อย่างจริงจัง
X

Right Click

No right click