Innovation

นายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย และนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมด้วยนางสาวลิโอบา ดอนเนอร์ เจ้าหน้าที่ด้านนโยบายของประเทศไทย ฝ่ายแผนงานปกป้องสภาพภูมิอากาศระดับสากล…
เมื่อโลกกำลังขยับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ทั้งการก้าวสู่ยุคดิจิทัลเต็มตัว และแนวคิด Go Green เพื่อการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ส่งผลให้ผู้คนกำลังก้าวเข้าสู่วิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่ (Next Normal)…
X

Right Click

No right click