เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ รับรางวัลแบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดจากผลการวิจัยของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (GPF Most Admired Brands) จากดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวมาจากการจัดโครงการวิจัย เพื่อศึกษาทัศนคติของสมาชิกต่อแบรนด์ต่างๆ ที่ร่วมจัดสวัสดิการกับ กบข. โดยได้ร่วมมือกับนิตยสาร BrandAge ในการวิเคราะห์ข้อมูล นอกจากนี้ การวิจัยดังกล่าวได้จัดทำในรูปแบบการสำรวจแบบออนไลน์ แบ่งเป็นประเภทสินค้าและบริการจำนวน 6 กลุ่ม ทำการวิจัยตั้งแต่วันที่ 15-30 ตุลาคม 2563 ซึ่ง เอไอเอ ประเทศไทย ได้รับคะแนนความไว้วางใจจากสมาชิกสูงสุด ในฐานะแบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุด (GPF Most Admired Brands) ในกลุ่มประกันชีวิต อย่างไรก็ดี พิธีประกาศผลและมอบรางวัลดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 4 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) อาคารอับดุลราฮิม

เอไอเอ ประเทศไทย เปิดตัวบริการออกกรมธรรม์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Policy เพื่อให้ลูกค้าเอไอเอได้รับกรมธรรม์ประกันภัยอย่างรวดเร็ว

กลุ่มบริษัทเอไอเอ (“เอไอเอ” หรือ “บริษัท” รหัสหลักทรัพย์: 1299) ประกาศแต่งตั้ง กฤษณ์ จันทโนทก ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 โดย กฤษณ์ จันทโนทก จะเข้ารับตำแหน่งต่อจาก อัลเจอร์ ฟัง ซึ่งได้รับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ฮ่องกง

คุณกฤษณ์ร่วมงานกับเอไอเอ ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2560 ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตัวแทนประกันชีวิต และมีผลงานโดดเด่นในด้านการพัฒนาตัวแทน โดยพัฒนาโครงการ AIA Financial Advisor (AIA FA 2.0) เพื่อมุ่งยกระดับตัวแทนประกันชีวิต สู่การเป็นที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตและการเงิน ให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมในโครงการ AIA FA โดยนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสื่อการเรียนการสอนทางไกล หรือ Distant Learning Platform (DLP) มาใช้ในศูนย์ FA Center ทั่วประเทศไทย เพื่อช่วยให้การเรียนการสอนเป็นมาตรฐานเดียวกัน และทำให้การส่งต่อข้อมูลข่าวสารไปยังผู้เข้าร่วมอบรมได้อย่างทั่วถึงกันทุกภูมิภาค ซึ่งโครงการ AIA FA ได้รับผลตอบรับที่ดีเยี่ยม และล่าสุดคุณกฤษณ์ ยังได้พัฒนาโครงการ AIA Life Advisor (AIA LA) เพื่อมุ่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้สามารถมีรายได้เสริมและมีอาชีพที่มั่นคง โดยเป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้น 2 เดือน ผ่านระบบดิจิทัล ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวได้ถูกออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยตัวแทนใหม่ให้ทำงานอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ รวมถึงเพื่อเสริมสร้างกำลังพลเพื่อการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืนในอนาคต

นอกจากนี้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คุณกฤษณ์ยังมีบทบาทสำคัญในการทำให้ เอไอเอ เป็นบริษัทประกันชีวิตรายแรกในประเทศไทยที่ได้ปรับรูปแบบการขายมาเป็นระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ (Digital Face to Face) ซึ่งสอดรับกับนโยบายของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อส่งเสริมให้ตัวแทนสามารถทำงานและสร้างผลงานได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถให้คำแนะนำและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าแก่ลูกค้าในช่วงวิกฤตโควิต-19  คุณกฤษณ์ ยังเป็นผู้นำที่สามารถพัฒนาตัวแทนให้ประสบความสำเร็จสามารถพิชิตคุณวุฒิสมาชิกล้านเหรียญโต๊ะกลม (MDRT) เป็นอันดับ 1 ของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง และเติบโตเพิ่มขึ้นมากกว่า 100%  แสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาขีพของตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ ประเทศไทย  

บิล ไลส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำภูมิภาค และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารช่องทางการขาย กลุ่มบริษัทเอไอเอ กล่าวว่า “คุณกฤษณ์เป็นผู้นำที่สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม โดยระหว่างที่อยู่ในบทบาทประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตัวแทนประกันชีวิต คุณกฤษณ์ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็นผู้นำที่มีส่วนร่วมและมุ่งเน้นถึงผลลัพธ์ พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งกับพลังตัวแทน เพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้กับธุรกิจของเราในประเทศไทย ในโอกาสนี้ ผมขอแสดงความยินดีกับบทบาทหน้าที่ใหม่ที่คุณกฤษณ์ได้รับ ซึ่งผมเชื่อมั่นว่าคุณกฤษณ์จะสามารถนำพาเอไอเอ ประเทศไทย ก้าวสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ต่อไป”  

กฤษณ์ จันทโนทก เผยว่า “ผมรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้ ผมเชื่อมั่นในศักยภาพของบุคคลากรของเอไอเอ ประเทศไทย รวมถึงพลังตัวแทนที่มีความแข็งแกร่ง ซึ่งเราจะทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างความสำเร็จให้กับเอไอเอ ประเทศไทย สามารถครองความเป็นผู้นำในธุรกิจประกันชีวิตอย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งมอบการบริการที่สร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเรา เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้ามีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญาของเอไอเอ ‘Healthier, Longer, Better Lives’

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทเอไอเอ ได้ประกาศแต่งตั้งคุณอัลเจอร์ ฟัง ไปดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ฮ่องกง และประกาศแต่งตั้งคุณณัฐพิสิษฐ์ ครุฑครองชัย (เคเค) ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ ประเทศไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564  คุณเคเค ร่วมงานกับกลุ่มบริษัทเอไอเอ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 และปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดที่เอไอเอ ฮ่องกง โดยคุณเคเคได้เริ่มงานกับกลุ่มบริษัท เอไอเอ (Group Office) ในส่วนงานเทคโนโลยีและกลยุทธ์ ก่อนย้ายมาร่วมงานกับ เอไอเอ ฮ่องกงในปี พ.ศ. 2555

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (กลาง) รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายนิพนธ์ บุญญามณี (ที่ 3 จากขวา) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo และนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา (ขวาสุด)  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดบูธเอไอเอ ร่วมกับ นางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ นางชุลีพร ยูปานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายเอไอเอ ไวทัลลิตี้ (ที่ 2 จากซ้าย) และนางสาวน้ำฝน ทวียศศักดิ์ (ซ้ายสุด) ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร เอไอเอ ประเทศไทย ในงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 10 (Money Expo Hat Yai 2020)

โดย เอไอเอ ประเทศไทย ได้ยกขบวนผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและประกันสุขภาพหลากหลายประเภท ที่พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ เน้นส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนคุ้มครองชีวิตและการเงิน เตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด เน้นชูแบบประกันโรคร้ายแรง พร้อมทั้งแบบประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) นอกจากนี้ ภายในบูธเอไอเอ ยังมีกิจกรรมเพื่อสุขภาพ อาทิ ตรวจสุขภาพฟรี 3 รายการ รับคำปรึกษาจากนักโภชนาการฟรี รวมถึงโปรโมชั่นดีๆ พร้อมของที่ระลึกสุดพิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อประกันภายในงาน สามารถพบกับแบบประกันที่พร้อมตอบโจทย์ทุกช่วงชีวิต ตรงกับทุกความต้องการและไลฟ์สไตล์ พร้อมรับคำแนะนำจากที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตและการเงินมืออาชีพ ได้ที่ บูธเอไอเอ ในงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2563 ณ หาดใหญ่ฮอลล์ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่

เชื่อมโอกาสการลงทุนผ่านเครือข่ายทั่วโลก ขึ้นแท่น บลจ. ขนาดใหญ่อันดับ 3 ด้วยมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร 8.47 แสนล้านบาท

Page 2 of 4
X

Right Click

No right click