February 26, 2020

โลกของเราประกอบไปด้วยก๊าซหลากหลายชนิด อาทิ ก๊าซไนโตรเจน ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักมีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 78 รองลงมา คือ ก๊าซออกซิเจนประมาณร้อยละ 20 ขณะที่อีกร้อยละ 2 ที่เหลือปะปนไปด้วยก๊าซชนิดอื่น

โลกของเราประกอบไปด้วยก๊าซหลากหลายชนิด อาทิ ก๊าซไนโตรเจน ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักมีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 78 รองลงมา คือ ก๊าซออกซิเจนประมาณร้อยละ 20 ขณะที่อีกร้อยละ 2 ที่เหลือปะปนไปด้วยก๊าซชนิดอื่น

X

Right Click

No right click