December 08, 2023

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือสถาบัน NEA ติวเข้มผู้ประกอบการ 135 ราย ให้มีความพร้อมเป็นผู้ส่งออกและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก" ปี 2566 ระหว่างวันที่ 1-5 กันยายน 2566 ณ ห้องกัญญลักษณ์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ เต็มอิ่ม 5 วัน กับ 11 หัวข้อการฝึกอบรม เพื่อสร้างผู้ประกอบการให้มีความพร้อมเป็นผู้ส่งออกและเพิ่มขีดสามารถในการแข่งขันบนเวทีการค้าโลก 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก" เป็นโครงการหนึ่งที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 142 และได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากผู้ประกอบการ ซึ่งในปี 2566 สถาบัน NEA ได้ปรับปรุงหลักสูตรที่นอกจากจะให้ความรู้พื้นฐานแล้ว ยังเน้นการปฎิบัติและใช้งานในสถานการณ์จริงอีกด้วย โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้ประกอบการ โดยผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 135 ราย จะได้พบกับการพัฒนาองค์ความรู้ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ จนถึงสิ้นสุดกระบวนการ ประกอบด้วย การเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการส่งออกขั้นพื้นฐาน การทำแผนธุรกิจเพื่อการส่งออกฉบับใช้งานจริง การคำนวณต้นทุนเพื่อธุรกิจและการจัดการภาษีเพื่อธุรกิจส่งออก การวางแผนเพื่อการส่งออกยุคใหม่ การจัดการโลจิสติกส์เพื่อการส่งออก ขั้นตอนการส่งออกและพิธีการศุลกากร ความสำคัญของการปกป้องคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดทำสัญญาซื้อขายขั้นต้น การชำระเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศเบื้องต้น Data Analytics ขั้นพื้นฐาน เพื่อการค้ายุคใหม่ และการเตรียมตัวเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและเจรจาและเจรจาธุรกิจขั้นต้น

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ได้ที่ www.nea.ditp.go.th, Facebook : สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ และ DITP Service Center โทร.1169 กด 1 กด 1

นางภาวินี รวยรื่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA)

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy) หรือ NEA เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาผู้ประกอบการไทย ด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้และจัดฝึกอบรม/สัมมนา ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการไทยทุกระดับ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการไทยอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามนโยบายภาครัฐจาก Local to Global และกระจายองค์ความรู้ไปสู่ทุกภูมิภาคของประเทศ ตั้งแต่ระดับชุมชนซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศและเชื่อมต่อไปยังเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและเศรษฐกิจในระดับโลกอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการเรียนรู้ การปรับตัวและการวางแผนเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและการพลิกวิกฤตสู่โอกาสทางธุรกิจ อีกทั้งยังมุ่งเน้นการยกระดับบริการภาครัฐด้วยนโยบาย “Sharing Economy” หรือ “เศรษฐกิจแบ่งปัน” โดยใช้หลักแนวคิด การเผยแพร่ข้อมูลเชิงลึกร่วมกัน ทลายเส้นแบ่งประเภทธุรกิจ ขนาดธุรกิจ กลุ่มพื้นที่ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนทุกคนในประเทศไทยสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างทั่วถึงทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เปิดโอกาสให้ได้พบปะกับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและพากันเดินหน้าสู่การค้าระหว่างประเทศในระดับสากล

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และสถานการณ์การค้าโลกที่ผันผวนส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตในทุกมิติ สถาบัน NEA ต้องตั้งรับ ปรับตัว เปลี่ยนรูปแบบการอบรมให้สอดรับกับการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ ด้วยหลักสูตรการค้าแห่งโลกอนาคตที่จะพลิกโฉมการอบรมสัมมนารูปแบบเก่าไปอย่างสิ้นเชิง อาทิ การจัด

อบรมในรูปแบบ Virtual Training ที่ผู้เข้าอบรมสามารถทำกิจกรรม workshop เสมือนอยู่ในสถานที่แห่งเดียวกัน หรือการจัดอบรมในรูปแบบ Hybrid ที่รองรับผู้เข้าอบรมแบบ Onsite และผู้เข้าอบรมแบบ Online ในเวลาเดียวกัน เป็นต้น โดยวิกฤติโรคระบาดโควิด 19 ได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่า สถาบัน NEA สามารถตั้งรับ ปรับตัว ให้เข้ากับสภาวการณ์ต่าง ๆ ของโลกได้อย่างไร้รอยต่อ ที่แม้จะไม่ได้เจอกันแบบ Face to Face แต่คุณภาพ การอบรมกลับไม่ลดลงเลย

ตลอดปี 2565 ที่ผ่านมา สถาบัน NEA ดำเนินการจัดอบรมไปแล้วทั้งสิ้น 75 หลักสูตร 38 กิจกรรม สามารถพัฒนาความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการทั่วประเทศไปแล้วกว่า 47,789 ราย ในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ โดยในปี 2566 สถาบัน NEA ยังคงเดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบการไทยต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง หลักสูตรการฝึกอบรมกว่า 85 หลักสูตร 45 กิจกรรม อาทิ

· หลักสูตรบ่มเพาะความรู้ด้านการส่งออก เช่น โครงการพัฒนาผู้ส่งออกรุ่นใหม่ Young Exporter from Local to Global (YELG) เป็นหลักสูตรเพื่อผู้ประกอบการไทยทุกกลุ่มที่พร้อมจะก้าวสู่ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (SMEs) ผู้ประกอบการภาคเกษตร วิสาหกิจชุมชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ และเป็นการสนับสนุนให้สินค้าไทยบินไกลสู่ตลาดโลก เพื่อสร้างแรงบัลดาลใจ สร้างความพร้อม และเป็นการกระตุ้นความตื่นตัวให้ผู้ประกอบการยุคใหม่ ผลักดันให้เกิดการพัฒนาและสามารถต่อยอดสินค้าไทยสู่ตลาดโลกได้

· หลักสูตรการสร้างช่องทางตลาด เช่น โครงการครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ หลักสูตรที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจด้านการค้าออนไลน์ ให้มีความรู้ในการทำการตลาดและการค้าออนไลน์ยุคใหม่ ตลอดจนพัฒนาสินค้าและบริการของตนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อก้าวเข้าสู่การค้าระหว่างประเทศในระดับสากลอย่างยั่งยืน

· หลักสูตรการสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ส่งออกและเครือข่าย เช่น โครงการเจาะลึกตลาดต่างประเทศในยุคการค้าใหม่ หลักสูตรที่จะเสริมสร้างความรู้ โอกาสทางการตลาด และติดตามความเคลื่อนไหวสถานการณ์การค้าของตลาดเป้าหมายในต่างประเทศให้รู้ทันสถานการณ์การตลาดต่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

· หลักสูตรสร้างมูลค่าเพิ่มและธุรกิจกระแสใหม่ เช่น โครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจกระแสใหม่ (UpSkill & ReSkill) หลักสูตรที่จะยกระดับพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ MSMEs ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และบุคคลที่สนใจจะก้าวเข้าสู่เวทีการค้าระหว่างประเทศ ให้เข้ามามีบทบาทเป็นกลไกส่วนที่สำคัญในการขับเคลื่อนภาคการส่งออกของประเทศไทยในอนาคต

นอกจากนี้ยังมีโครงการอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO) โครงการ Salesman จังหวัด Go-Inter โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ส่งออกอัจฉริยะ : Smart Exporter รวมไปถึง โครงการพัฒนาหลักสูตรภายใต้การเรียนรู้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Academy) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ที่ผู้ประกอบการสามารถเรียน ได้ทุกที่ ทุกเวลา

ผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจสมัครเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ https://nea.ditp.go.th/ เว็บไซต์ www.facebook.com/nea.ditp และ LINE : @nea.ditp หรือ โทร : 1169 กด 1

 

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA)  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการตามนโยบาย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการจัดทำระบบการฝึกอบรมออนไลน์ (e-learning) เพื่อให้บริการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นศูนย์ความรู้อิเล็กทรอนิกส์และขยายโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ชวนผู้สนใจสมัครร่วมโครงการสร้าง SMEs ไทย สู่เวทีการค้าสากล ประจำปี 2565 หรือต้นกล้า ทู โกล ครั้งสุดท้ายของปีนี้ ตั้งเป้าพัฒนาศักยภาพ SMEs พร้อมพาขยายตลาดในไทยและต่างประเทศ

X

Right Click

No right click