December 08, 2023

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินหน้าโครงการ “Partner to Grow…เติบโต เคียงข้าง อย่างยั่งยืน” นำศักยภาพขององค์กร ร่วมพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของคู่ค้าในการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ ล่าสุด จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพคู่ค้า SMEs ด้านการจัดซื้อสินค้าอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง ESG เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุน และระบบโลจิสติกส์ ตอบสนองความท้าทายด้านเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

นางสาวธิดารัตน์ เดชายนต์บัญชา ผู้บริหารสูงสุด สายงานจัดซื้อกลาง กล่าวว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการ พัฒนาและสร้างโอกาสใหม่ๆ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันระหว่างบริษัท พันธมิตรทางการค้า และเกษตรกรในห่วงโซ่อุปทาน ภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลกที่ยั่งยืน” เดินหน้าพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าในด้านต่างๆ ยกระดับกระบวนการจัดหาที่รับผิดชอบได้มาตรฐานสากล ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับกิจการที่ดี (Environmental & Economic, Social and Governance) ด้วยการดำเนินโครงการ “Partner to Grow…เติบโต เคียงข้าง อย่างยั่งยืน” ซึ่งเน้นช่วยกลุ่ม SMEs เป็นลำดับแรก ภายใต้โครงการ SMEs PLUS  นำศักยภาพขององค์กรมาช่วยปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ รวมถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Value Chain Optimization for SMEs เพื่อนำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การจัดหาวัตถุดิบตลอดห่วงโซ่คุณค่าจากผู้เชี่ยวชาญของซีพีเอฟ ช่วยผู้ประกอบการ SMEs มีกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในสถานการณ์การค้าที่มีการแข่งขันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

“โครงการ Partner to Grow เป็นแนวทางที่จะช่วยยกระดับขีดความสามารถของคู่ค้าของซีพีเอฟในทุกด้าน รวมถึงการอบรมวันนี้ที่จะช่วยให้คู่ค้าสามารถบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อผลิตและจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพในต้นทุนที่แข่งขันได้  ซึ่งต่อยอดจากโครงการ CPF x BBL เคียงข้างคู่ค้า เติบโตอย่างยั่งยืน” ที่บริษัทฯ ร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพช่วยคู่ค้าธุรกิจมีโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำมากขึ้น ช่วยเพิ่มแต้มต่อในการทำธุรกิจของ ผู้ประกอบการ SMEs และสามารถเติบโตก้าวสู่ระดับสากลได้อย่างเข้มแข็ง” นางสาวธิดารัตน์กล่าว

 

ซีพีเอฟตั้งเป้าหมายว่าในปีนี้ จะมีคู่ค้า SMEs กว่า 500 รายเข้าร่วมโครงการ SMEs PLUS ประกอบด้วย 1)ร่วมกับสำนักวิศวกรรม จัดทำโครงการ CPF SMEx ต้นทุนต่ำ นำรักษ์โลก สนับสนุนให้ SMEs ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการทรัพยากรเพื่อลดต้นทุนการผลิต  2)ร่วมกับสำนักระบบมาตรฐานสากล และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าคาร์บอนต่ำ  3)จัดโดยสำนักจัดซื้อกลางซีพีเอฟ จัดสัมมาเชิงปฏิบัตการด้านการบริหารจัดการลดต้นทุนการผลิตตลอดห่วงโซ่คุณค่า 4)ร่วมกับสำนักกฏหมาย การส่งเสริมการปฏิบัติที่ดีต่อแรงงานตามมาตรฐานสากล  5)ร่วมกับสำนักประกันคุณภาพกลาง ถ่ายทอดความเชี่ยวชาญในการลดการสูญเสียสินค้า เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs มีความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ เติบโตอย่างยั่งยืนสามารถตอบรับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

 

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้คู่ค้าดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โปร่งใส ตรวจสอบย้อนกลับได้ ช่วยสนับสนุนซีพีเอฟบรรลุเป้าหมายการจัดหาอย่างรับผิดชอบต่อโลก (Sustainable Sourcing) ตามหลัก ESG เพิ่มความเชื่อมั่นว่าต้นทางของผลิตภัณฑ์อาหารของซีพีเอฟมาจากแหล่งที่ปราศจากการบุกรุกทำลายป่า มีการปฏิบัติที่ดีต่อแรงงาน ตลอดจนมีส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารที่ช่วยบรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกอน ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลกที่ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

X

Right Click

No right click