มุมมองที่กว้าง ไกลและลึก รวมถึงการมี Sense ของการตระหนักรู้ว่าอนาคตขององค์กรควรจะต้องมุ่งหน้าหันทิศไปทางใด เป็นหนึ่งในคุณลักษณะที่สำคัญของผู้นำ
กล่าวได้ว่าตลอดปี 2562 เป็น ความเคลื่อนไหวใหญ่ หรือ Big Moves ก็ว่าได้ สำหรับคณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง…
ที่นี่สิ่งที่เราสอนไม่เพียงแต่ความเป็นเลิศทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการคิดแก้ปัญหาในแต่ละเรื่องของการบริหารธุรกิจเท่านั้น แต่สิ่งสำคัญที่ทาง SBC ต้องการเน้นเป็นพิเศษคือทักษะการใช้ชีวิต (Life Skills)
เปิดใจ ดร.ปฏิมา รุ่งเรือง กับบทบาท ผู้อำนวยการ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หรือ MBA ของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก (Southeast…
ในความเป็น “สถาบันการศึกษาในพื้นที่” อันดับต้นๆ ของคนทำงาน ที่ต้องการปรับวุฒิและยกระดับการศึกษา
ในภาวะของ VUCA world ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาททำให้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดความท้าทายใหม่อยู่ตลอดเวลา Disruptive Technology
ปัจจุบันเราอยู่ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาและก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ซึ่งหมายความว่า ธุรกิจที่ไม่ปรับตัวตอบรับกับเทคโนโลยี อาจสูญเสียความสามารถในการแข่งขันและโอกาสในการอยู่รอดต่อไป
ธุรกิจในยุคปัจจุบันแตกต่างจากที่เคยเป็นมาด้วยอานุภาพของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้น รูปแบบการใช้ชีวิตรูปแบบการทำธุรกิจใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อุทิศองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมไทยอีกครั้ง ต่อยอดการพัฒนาโครงการติดตั้งเซนเซอร์ตรวจวัดปริมาณ PM 2.5 ปีที่ 2 ร่วมกับ…
บทบาทหลักของสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีอย่างเช่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า ที่มีปรัชญาของสถาบันว่า “สร้างปัญญา เพื่อการเปลี่ยนแปลง” (Wisdom for Change)…
Page 1 of 16
X

Right Click

No right click