October 20, 2021
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 805

MBA ต่อยอดความสำเร็จ ถอดบริบทจากทุกสิ่งที่เห็น

December 15, 2017 2333

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในปัจจุบัน ทำให้สถาบันการศึกษาทุกแห่ง ล้วนแล้วแต่ต้องพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่ เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค Thailand 4.0 รวมถึงโลกยุคดิจิทัลด้วย

รศ.กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์ ประธานบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง (KMITL) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม ทำให้ลาดกระบังต้องปรับตัวเช่นเดียวกัน ด้วยการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะ Thailand 4.0 ที่มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาคธุรกิจเอกชน และภาครัฐปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ที่มีเป้าหมายให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง “ทั้งนี้ การเรียนการสอนจะให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกัน สามารถมองอุตสาหกรรมได้ทะลุ ซึ่งหลักสูตร MBA ของลาดกระบัง จะสอนให้นักศึกษาทันโลก มีความแข็งแกร่ง ปรับตัวให้อยู่รอด และเข้าได้กับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น” 

 

จากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ยุค 4.0 ได้ส่งผลให้ลาดกระบังฯ เปลี่ยนแปลงหลักสูตร ปรับตัวรองรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ซึ่งจะเน้นการตลาดดิจิทัล เพื่อรองรับสังคมดิจิทัล รวมถึงรองรับการเป็นผู้ประกอบการหรือ Startup ด้วย ถ้าเราไม่ปรับตัว ประเทศเพื่อนบ้านอาจจะแซงเราได้ ซึ่งการเรียนการสอนเนื้อหาวิชาการจะผสมผสานหลักสูตรใหม่ๆ เข้าไป เพื่อตอบโจทย์ในสังคมดิจิทัลมากขึ้น ที่ผ่านมา หลักสูตร MBA ของ KMITL สามารถผลิตมหาบัณฑิต MBA ได้อย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง ทั้งในภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ เห็นได้จากนักศึกษาหลายคนได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนที่ลาดกระบัง ไปประยุกต์ในที่ทำงาน จนได้ผลงานออกมาดี และได้รับการปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น หลายคนเริ่มต้นการเป็นผู้ประกอบการและประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มหลักสูตรใหม่ โฟกัสให้ตรงกับความต้องการของตลาด ซึ่งได้เปิดหลักสูตรสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ Startup  ควบคู่การสร้างธุรกิจ SME เพื่อรองรับคนรุ่นใหม่ที่มีความต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจโดยนำแนวคิดแบบ Virtual Office มาใช้ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยใช้การสื่อสารออนไลน์ระหว่างกันในกลุ่มผู้ร่วมงานซึ่งทำให้พนักงานแต่ละคนสามารถทำงานได้ในทุกสถานที่ทุกเวลา

 

รศ.กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง (KMITL) 

 

การปรับตัวของหลักสูตร MBA อาจจะใช้ Google Classroom มาใช้ในการเรียนการสอนด้วย ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ของ สจล. ได้บุกเบิกนำมาใช้สักระยะหนึ่งแล้ว  รวมทั้งเน้นการศึกษานอกห้องเรียน เช่น การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้เห็นแก่นสาระของ “ธุรกิจเมืองนอก” และ “ธุรกิจบ้านนอก” ให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงแนวทางธุรกิจแบบสากลมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจไทยพัฒนาด้วยความคิดสร้างสรรค์ภายใต้เอกลักษณ์ไทยที่งดงาม ไฮไลต์ที่สำคัญของลาดกระบังฯ คือการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นงานกลุ่มมากกว่างานเดี่ยว เพราะการทำงานนั้น จะเป็นการทำงานร่วมกับผู้อื่น สถาบันฯ จึงต้องการให้นักศึกษาเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นให้มากที่สุดและพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์ ทั้งนี้ จะมีข้อดี คือช่วยเปิดมุมมองที่กว้างขึ้น มีกรณีศึกษา มีโจทย์จากการดูงานทั้งในและต่างประเทศให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการนำทฤษฎีการบริหารธุรกิจมาใช้งานจริงและเห็นผลสัมฤทธิ์ของวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม หัวใจสำคัญที่แตกต่างของหลักสูตร MBA คือ ผู้ที่นำเสนอวิทยานิพนธ์จะถูกสนับสนุนให้ไปนำเสนองานในการประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศซึ่งนอกจากจะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้โลกที่กว้างขึ้นแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ สร้างบุคลิกภาพที่สง่างามสมกับความเป็นผู้นำ

 

“หลายคนที่มาเรียนนี่ เมื่อเรียนจบออกไป มีการปรับเปลี่ยนแนวการทำงานไปในทิศทางที่ดีขึ้น นักศึกษาที่มาเรียนนั้น ส่วนใหญ่จะมีทั้งศิษย์เก่า เพื่อนศิษย์เก่า และศิษย์ใหม่ที่สนใจมาเรียนที่นี่ ซึ่งมีทั้งที่ทำงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมระยอง เพราะมั่นใจในหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาเข้มข้น โฟกัสการเรียนการสอนไปยังหลักวิชาการบวกการวิเคราะห์ประยุกต์ใช้งานจริง ทำให้นักศึกษาที่มาเรียนได้พัฒนาตนเอง เสริมสร้างความสามารถ และได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้น” 

 

นอกจากนี้ นักศึกษาที่เลือกมาเรียนที่ลาดกระบังจะได้สภาพแวดล้อมด้านเพื่อนร่วมชั้นที่ดี เพราะนักศึกษาที่มาเรียนส่วนใหญ่มากกว่า 90% ตั้งใจมาเรียน เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ดีขึ้น พร้อมกันนี้ นักศึกษาสามารถถอดบริบทจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกธุรกิจปัจจุบัน เพราะโลกธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บางทฤษฎีที่เรียนมาจะล้าสมัยภายใน 5 ปี แต่ถ้านักศึกษาสามารถถอดบริบทโลกธุรกิจที่ตนได้ประสบออกมาเป็นแนวทางการดำเนินงานภายใต้สภาวการณ์ที่บังเกิด ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบไหน นักศึกษาก็จะสามารถปรับตัวได้ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้ดี ขณะเดียวกัน นักศึกษาจำนวนไม่น้อย ที่เลือกทำธุรกิจขณะที่เรียนควบคู่ไปด้วย จนประสบความสำเร็จอย่างมาก อาทิ มีนักศึกษาที่เป็นแอร์โฮสเตทมาเรียนการบริหารธุรกิจ ได้ทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำหอมแห้ง ขายสินค้าผ่านช่องทาง Online ควบคู่กับงานประจำ มีรายได้มากกว่างานประจำด้วยจนสามารถนำผลิตภัณฑ์ของตนก้าวสู่ตลาดสากลในที่สุด

เรื่องและภาพ : กองบรรณาธิการ 

 

Last modified on Wednesday, 04 December 2019 05:49
X

Right Click

No right click