×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 805

บริหารธุรกิจบัณฑิตนานาชาติ KMITL แข็งแกร่งใน Academic Network และบริหารธุรกิจที่มีนวัตกรรม

December 15, 2017 3201

KMITL BBA เน้นผลิตบัณฑิตเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำ (Leadership) และ นักบริหารธุรกิจมืออาชีพ(Professional)

ในอนาคตที่เก่งด้านการบริหารจัดการ (Management) เด่นด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และมีจริยธรรม ตามอัตลักษณ์ หรือคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ว่า “ ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน” เพื่อนำไปสู่การเจริญเติบโตความยั่งยืนขององค์การ 

“จากความสำเร็จในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตภาคภาษาไทยที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ยังเป็นวิทยาลัยการบริหารและจัดการ จนปัจจุบันมีสถานะเป็นคณะเทียบเท่าคณะอื่นๆ ในสถาบัน โดยแต่ละปีมียอดผู้สมัครศึกษาต่อที่คณะสูงมากกว่า 2,000 คนในแต่ละปี แต่รับเข้าศึกษาได้เพียงปีละไม่เกิน 150 คน จากประสบการณ์และคุณภาพของคณะดังกล่าว สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบันที่มีความต้องการก้าวไปสู่ความเป็นสถาบันระดับนานาชาติ (World Class University) ซึ่งปัจจุบันสถาบันได้ก้าวไปแตะในจุดนั้นเรียบร้อยแล้ว ทางคณะจึงเห็นความพร้อมของการเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตนานาชาติขึ้น และทันที่ที่เปิดหลักสูตรก็ได้รับการตอบรับด้วยดีเช่นกัน 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตนานาชาติ ได้ร่วมมือกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาต่างประเทศจำนวนมาก โดยฐานเดิมของสถาบันมีความร่วมมือมากกว่า 100 สถาบันทั่วโลก และเป็นโอกาสอันดีสำหรับการพัฒนาความร่วมมือของหลักสูตร ที่สามารถทำ
ข้อตกลงร่วมกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจได้ทันที ซึ่งถือเป็นการ Collaborate เพื่อเสริมจุดแข็งและช่องทาง ทำให้นักศึกษาที่จบออกไปเป็น World Citizen ในโลกธุรกิจสมัยใหม่” 

ดร. สรศักดิ์ แตงทอง ผู้ช่วยคณบดีส่วนงานวิเทศสัมพันธ์ การต่างประเทศ และประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตนานาชาติ คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ BBA International Program ฉายภาพให้เห็นถึง Academic Network ที่เข้มแข็งของสาขาบริหารธุรกิจ(นานาชาติ) ว่า “การสร้างความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเสริมจุดแข็งและเป็นช่องทางให้นักศึกษาที่จบออกไปเป็น World Citizen ในโลกธุรกิจสมัยใหม่ ที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม มีวิธีคิดแบบตรรกะ เชิงวิเคราะห์ มีความเข้าใจในวัฒนธรรมต่างชาติ ที่สามารถไปทำงานที่ใดก็ได้ในโลกนี้

นอกจากความเข้มแข็ง ความเข้มข้นทางวิชาการ และการเป็นนักบริหารที่รู้รอบในฐานะนักปฏิบัติ หลักสูตรได้ออกแบบมาให้มีความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ บริษัทชั้นนำของโลกที่นักศึกษาต้องเข้าร่วมสหกิจศึกษา หรือฝึกงานในชั้นปีที่สาม ทั้งนี้เพื่อการก้าวสู่โลกธุรกิจอย่างมั่นใจของนักศึกษาในหลักสูตรนี้แล้ว สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพทั่วโลก ความร่วมมือทางวิชาการมีหลากหลายรูปแบบ เช่น โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน (Scholarly Exchanges Program) การทำงานวิจัยร่วมของคณาจารย์ระหว่างสถาบัน (Joint Research) สร้างความร่วมมือโดยสร้างหลักสูตรร่วมกัน(Joint Program) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Student Exchanges Program) อื่นๆ โดยอาศัยโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกที่มีความร่วมมือกับสถาบันอยู่แล้ว หลักสูตรยังเน้นความร่วมมือไปที่มหาวิทยาลัยทั่วโลกที่มีหลักสูตรบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพ มาตรฐานสูง ซึ่งความมีคุณภาพ มาตรฐานสูงอาจมาจากปัจจัยหลายอย่าง ที่เป็นที่ยอมรับอาทิเช่น การที่สถาบันนั้นๆ เป็นสถาบันที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือการได้รับ International Accreditation ในการเรียนการสอนทางด้านบริหารธุรกิจขั้นสูงขึ้นไป เช่น AACSB, EQUIS หรือ AMBA ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับศาสตร์ทางด้านการบริหารธุรกิจ

สิ่งที่เราตั้งเป้าหมายสุดท้ายเพื่อผลิตนักศึกษา BBA International program คือ การเป็น World Citizen ที่นอกเหนือจากการทำงานที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ที่มีการใช้ภาษาอังกฤษ ผู้จบจากหลักสูตรนี้สามารถเข้าใจบริบทโลก เชื่อมโยงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี ทั้งสภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม วัฒนธรรม การเมือง ที่เชื่อมต่อธุรกิจ นักศึกษาที่จบไปสามารถมีวิธีคิดเชิงตรรกะที่ดี โดยเฉพาะด้านความคิดเชิงวิเคราะห์ที่โดดเด่น และสำคัญสำหรับสิ่งที่จะตอบโจทย์ความเป็นนานาชาติ หรือความเป็นพลเมืองโลก คือ ต้องมีความเข้าใจในวัฒนธรรมข้ามชาติ ชื่อเสียงที่สั่งสมมาอย่างยาวนานของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็น 1 ใน 10 ของสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ และเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับโลกจากการจัดอันดับหลายสถาบันในเวทีระดับโลก

นอกเหนือจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มีความโดดเด่นมาตั้งแต่แรกเริ่มเมื่อมีการก่อตั้งสถาบัน มาถึงปัจจุบันแม้จะมีการแตกไลน์สาขาวิชาต่างๆ ออกมามากมาย รวมถึงทางด้านบริหารธุรกิจ ทุกคณะยังอิงไปที่ความแข็งแกร่งของสถาบัน หรือ Core Competence คือด้านวิศวกรรม อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คณะการบริหารและการจัดการจึงมีกระบวนการเรียนการสอนที่อิงกับมาตรฐานดังกล่าวด้วย

 

ดร. สรศักดิ์ แตงทอง คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปัจจุบันคณะการบริหารและจัดการ จึงเป็นเรือธงอีกคณะหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สถาบันร่วมไปกับคณะต่างๆ เพราะข้อเท็จจริงที่ว่า ไม่ว่าคุณจบคณะอะไรก็ตาม หากคุณเข้าไปอยู่ในภาคธุรกิจแล้ว เมื่อคุณอยากจะสำเร็จในการทำงาน คุณต้องเข้าใจเรื่องการบริหารธุรกิจ ดังนั้น ในข้อเท็จจริงนอกจากเราตั้งใจผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพโดยตรงสำหรับคณะเราเองแล้ว เรายังเป็นคณะที่นักศึกษาต่างคณะนิยมชมชอบมาเรียนคณะเราจำนวนมากเพื่อเติมเต็มความรู้และความพร้อมของพวกเขาต่อการพร้อมสู่โลกการทำงานในทางธุรกิจอีกด้วย 

นอกจากความรู้ด้านการบริหารธุรกิจแล้ว คณะยังตระหนักถึงทักษะด้านการจัดการ (Management Skills) เป็นที่ทราบกันดีว่า การคิดในเชิงบริหารธุรกิจอาจไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง 100 % เหมือนกับตัวเลข จึงต้องคิดจากความน่าจะเป็นของข้อมูล และประเมินจากกรณีแวดล้อมประกอบ คือประมวลจาก Context และ Circumstance ความรู้เช่นนี้จำเป็นมาก

เพราะในบางครั้งผู้บริหารต้องดูแนวโน้มประกอบการตัดสินใจในทางการบริหารธุรกิจ และทักษะด้านการจัดการ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราตอบโจทย์สำหรับนักศึกษาของหลักสูตรเรา ข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมาก ข้อมูลแบบไหนจำเป็นต่อการตัดสินใจ เราสอนนักศึกษาที่จบจากที่นี่จึงต้องได้รับการสอนให้มีความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ และการจัดการ และฝึกฝนให้มีทักษะด้านการคิด การตัดสินใจ จากความคิดริเริ่ม (Initiate) นำไปปฏิบัติ (Implement) และการตัดสินใจได้ภายใต้ฐานข้อมูลที่เหมาะสม ไม่ใช่มีแต่ความรู้แต่นำมาใช้งานไม่ได้ เรียกได้ว่าเมื่อเรียนจบออกไปต้องมีความเป็นทั้ง Art + Science ที่มี Combination ที่ดีเยี่ยม” 

ในเวลานี้ คณะการบริหารและจัดการ อยู่ในช่วงของการทำหลักสูตร และวางยุทธศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องวิสัยทัศน์ของสถาบันฯ ที่ต้องการเป็น The Best Top 10 ASEAN University

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตนานาชาติที่เปิดสอนในปัจจุบัน เน้นสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความเป็นนานาชาติและความแข็งแกร่งทางด้านวิชาการของสถาบัน อันได้แก่

1. หลักสูตร Innovation and Entrepreneurship เน้นการสร้างผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรม หรือ Start Up

2. หลักสูตร Industrial Business Management เป็นหลักสูตรที่เน้นการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งต้องใช้คณาจารย์ที่มาจากคณะอื่น เพราะอิงจุดแข็งแกร่งของสถาบัน เป็น Inter Faculty เพราะในหลักสูตรนอกจากการเรียนฟังชั่นทางการบริหารแล้ว ยังเน้นเนื้อหาไปที่การบริหารการผลิต การปฏิบัติการ จึงมีอาจารย์หลากหลายคณะมาช่วยในการสอน เช่น จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นต้น เนื้อหาดังกล่าว อาทิเช่น Lean Manufacturing, Six Sigma การเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement) หรือเรื่องของการบริหารงานคุณภาพ (Management of Quality)

3. หลักสูตร International Business Management
เป็นสาขาที่ชัดเจนในตัวเอง เพราะเป็นหลักสูตรนานาชาติที่ต้องตอบโจทย์แนวโน้มธุรกิจในปัจจุบัน ในยุคโลกไร้พรมแดน (Borderless) การเปิด 3 สาขาในหลักสูตรนี้ ตอบรับทั้งในเรื่องยุทธศาสตร์แผนการเป็นผู้นำในอาเซียนของสถาบันฯ และสอดคล้องกับ Core Competency ของสถาบันฯ และที่สำคัญคือสอดคล้องกับแนวโน้มของโลก (Globalization) คือทุกคนต้องเป็น
World Citizen ดังกล่าวมาแล้ว ที่มีความเข้าใจในบริบทโลกเป็นอย่างดี

ดร. สรศักดิ์ ย้ำว่าหลักสูตรบริหารธุรกิจนานาชาติทั้งสามสาขานี้ จะเห็นว่าเกี่ยวข้องกับความเป็น Core Competency ของสถาบันฯ และตอบโจทย์แนวโน้มคนรุ่นใหม่ (New Generation) โดยเฉพาะสาขาด้าน Innovation and Entrepreneurship ที่สร้างความเป็นผู้ประกอบการใหม่ Start Up ที่มี Innovation และ เราเชื่อว่าหลักสูตรเรามีความโดดเด่นเฉพาะตัว และตอบโจทย์ยุคโลก 4.0 ได้อย่างแน่นอน

Last modified on Wednesday, 04 December 2019 05:48
X

Right Click

No right click