December 07, 2021

เมื่อเร็วๆ นี้ คณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้สรุปผลการดำเนินงานโครงการออกแบบกระบวนซัพพลายเชน ซึ่งครอบคลุมธุรกิจต่างๆ ของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน)

เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (GSC - Graduate School of Commerce) ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากสถาบัน ABEST 21 ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อเร็วๆ นี้ National Taipei University of Technology (NTUT) ได้จัดพิธีเปิดหลักสูตร Executive MBA (EMBA) รุ่นที่ 7 ภายใต้ความร่วมมือกับ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี ผศ.ดร.วรพจน์ อังกสิทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและภาคีความร่วมมือ และ Dean of College of Management, Taipei Tech ตลอดจนคณาจารย์และศิษย์เก่าหลักสูตร EMBA ทุกรุ่น เข้าร่วมงาน 

ในช่วง 3-5 ปีนับจากนี้ เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) อาจจะยังไม่ได้รับการตอบรับอย่างแพร่หลายในแง่ของการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ ในไทย เทียบเท่ากับต่างประเทศที่วันนี้เดินหน้าไปแล้วหลายช่วงตัว

การบริหารจัดการ หลักสูตรและการศึกษาในยุคสมัยที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรายวัน รายชั่วโมง แม้กระทั่งเป็นรายนาทีอย่างในยุคนี้นั้น บทบาทผู้บริหารที่ก้าวเข้ามารับมือ ถือได้ว่ากำลังเผชิญกับความเหนือกว่าคำว่า “ความท้าทาย”

X

Right Click

No right click