Ad Top Header

H.E. Veng Sakhon (ซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และการประมง ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) โดยร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกร และภาคเอกชน เพื่อให้เกษตรกรตระหนักถึงการควบคุมป้องกันโรค รวมถึงชี้แจงให้ผู้บริโภคไม่ตื่นตระหนกเนื่องจากโรคนี้ไม่ติดต่อสู่คน และเน้นย้ำเรื่องการบริโภคอาหารให้ถูกสุขลักษณะ ในงานนี้ รัฐมนตรีฯ ได้รับมอบสนับสนุนอุปกรณ์ด้านการควบคุมป้องกันโรค มูลค่าประมาณ 1.2 ล้านบาท จากนายปรีดา จุลวงษ์ (ขวา) รองประธานกรรมการ บริษัท ซี.พี. กัมพูชา จำกัด ทั้งนี้ ผศ.น.สพ.คัมภีร์ กอธีระกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านสุกรในอาเชียนและจีน ได้เข้าร่วมบรรยายพิเศษอีกด้วย ณ ห้องประชุมลำดวน กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง ประเทศกัมพูชา

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ และ บริษัท ซี.พี.เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น หรือ ซี.พี. เวียดนามคว้า 7 รางวัลระดับโลก Total Productive Maintenance : TPM 2018 สะท้อนภาพลักษณ์องค์กรที่ประสบความสำเร็จด้านการควบคุมและจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตองค์กร และมีระบบงานตามแนวคิด “การป้องกัน” ส่งผลให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน พร้อมเอื้อประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชน

 

นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกของซีพีเอฟ 4 แห่ง ได้แก่ โรงงานบางนา กม.21, โรงงานพิษณุโลก, โรงงานหนองแค และโรงงานปักธงชัย ผ่านการประเมินรางวัล TPM จากผู้เชี่ยวชาญ TPM Assessor ของสถาบัน JIPM (Japan Institute of Plant Maintenance) โดยวิธีการประเมิน 5 ด้าน คือ 1.ด้านการบริหารจัดการโรงงาน ที่มีการถ่ายทอดนโยบายไปสู่การปฏิบัติ (Policy Deployment) เริ่มต้นจากวิสัยทัศน์ไปจนถึงการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายการดำเนินงาน 2.ด้านระบบ ประเมินความน่าเชื่อถือ ความสมเหตุสมผลของระบบที่ถูกสร้างขึ้น ที่สามารถนำมาปฏิบัติและสร้างผลลัพธ์ที่ดีได้จริงเป็นไปตามแนวทางของ TPM 3.ด้านบุคลากร ประเมินทักษะความสามารถของพนักงานทุกระดับในการวิเคราะห์ ปรับปรุง (Kaizen) เพื่อกำจัดความสูญเสียผ่านโครงการต่างๆ โดยเฉพาะผู้ควบคุมเครื่องจักร (Operator) 4.ด้านผลลัพธ์ ประเมินผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับระบบและทักษะความสามารถของบุคลากร ทั้งความสมเหตุสมผลของตัวชี้วัด ความท้าทายของเป้าหมายและผลสำเร็จ 5.ด้านการมีส่วนร่วม ประเมินความมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เพื่อกำจัดความสูญเสียของพนักงานทุกคน ทุกระดับ ทุกหน่วยงาน

“กระบวนการประเมินทั้ง 5 ด้าน นอกจากจะส่งผลให้โรงงานมีประสิทธิภาพการผลิตที่ดี ลดการสูญเสีย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแล้ว ยังส่งผลถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและชุมชน อาทิ การลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต ส่งผลให้ลดการเกิดมลภาวะภายในชุมชน พร้อมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม” นายเรวัติ กล่าว

 

ขณะเดียวกัน โรงงานอาหารสำเร็จรูปสระบุรี ยังสามารถคว้ารางวัล Award for TPM Excellence, Category A ได้เป็นครั้งแรกอีกด้วย ทั้งนี้นอกจากประเทศไทยแล้วซีพีเอฟยังขับเคลื่อนให้สถานประกอบการของบริษัทในต่างประเทศมีการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง

 

นายชำนาญ หวังอัครางกูร รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสัตว์และพันธุ์สัตว์ ซี.พี.เวียดนาม เปิดเผยว่า โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกของบริษัท 2 แห่ง ได้แก่ โรงงานด่องนาย และโรงงานบิ่นเยือง ผ่านการประเมินรางวัล Award for TPM Excellence, Category A นับเป็นสถานประกอบการ 2 แห่งแรกของ ซี.พี.เวียดนาม ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

“การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมตามแนวทางและเป้าหมายของ TPM ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง จนถึงพนักงานหน้างานทุกระดับ และทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นว่าพนักงานทุกระดับของบริษัทมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันในเรื่อง 3 Zero คือ Zero Accident, Zero Defect และ Zero Breakdown ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูง มีความปลอดภัย และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า” นายชำนาญ กล่าว

 

ทั้งนี้ ในปี 2015-2016 ธุรกิจอาหารสัตว์บกซีพีเอฟ สามารถคว้ารางวัล Award for TPM Excellence, Category A รวม 11 รางวัล สำหรับรางวัล TPM 2018 สถาบัน JIPM จะจัดพิธีมอบรางวัลในวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ เกียวโต อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเฟอร์เรนท์ เซ็นเตอร์ ประเทศญี่ปุ่น

อีกหนึ่งกลยุทธ์สู่ครัวโลก  ซีพีเอฟจับมือไห่หลายกรุ๊ป ธุรกิจอาหารรายใหญ่ของไต้หวัน เปิดภัตตาคาร “ฮาร์เบอร์” สาขาที่ 10 ของโลก บนพื้นที่ 2,000 ตรม. ณ ชั้น 6 ไอคอนสยาม เสิร์ฟอาหารอินเตอร์เนชั่นแนลบุฟเฟ่ต์ หลังประสบความสำเร็จสูงสุดในไต้หวันและจีนที่ต้องจองล่วงหน้านับเดือนก่อนได้ลิ้มรส มองธุรกิจอาหารในไทยมีทิศทางเติบโตต่อเนื่องพร้อมเล็งขยายสาขาในหัวเมืองใหญ่ต่อไป

นายสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข ประธานคณะผู้บริหารธุรกิจอาหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่(ร่วม) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่าบริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับ ไห่หลายกรุ๊ป ประเทศไต้หวัน จัดตั้งบริษัทในเครือชื่อ บริษัท ซีพี ไห่หลาย ฮาร์เบอร์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 130 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจภัตตาคาร 

“การขยายธุรกิจภัตตาคารเป็นอีกหนึ่งในกลยุทธ์สู่ครัวโลกของซีพีเอฟ เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงอาหารคุณภาพในทุกระดับ ขณะที่ภัตตาคารฮาร์เบอร์เป็นภัตตาคารบุฟเฟ่ต์ที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคอย่างล้นหลามทั้งในไต้หวันและจีน เมื่อนำจุดเด่นทั้งหมดของฮาร์เบอร์มาผนวกกับไลฟ์สไตล์การนิยมบริโภคอาหารนอกบ้านของชาวไทย เชื่อว่าจะได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคชาวไทยเป็นอย่างดีด้วยเช่นกัน และนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จในธุรกิจภัตตาคารของซีพีเอฟ”  นายสุขวัฒน์กล่าว

ด้าน Mr. Liu Tzu-Ming ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ซีพี ไห่หลาย ฮาร์เบอร์ จำกัด ระบุว่า ธุรกิจร้านอาหารของประเทศไทยมีทิศทางการเติบโตที่ดีมาก เนื่องจากประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักเดินทางทั่วโลก มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ดังเช่นที่เพิ่งเปิดไอคอนสยาม อภิมหาโครงการศูนย์การค้าและแลนด์มาร์ค ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ใช้ทุนสร้างสูงสุดในประวัติการณ์จะรองรับและดึงดูดจำนวนนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้เป็นอย่างดี ขณะที่ซีพีเอฟเป็นผู้นำธุรกิจอาหารของไทยและของโลก มีความพร้อมในการเติบโตและสนับสนุนธุรกิจซึ่งกันและกัน  ไห่หลายกรุ๊ปยินดีมากที่ได้เข้ามาเป็นพันธมิตรทางการค้าในนาม “ซีพี-ไห่หลาย ฮาร์เบอร์” โดยตั้งเป้ายอดขายในปีแรกไว้ที่ 240 ล้านบาท และมีแผนขยายสาขาสู่หัวเมืองใหญ่หลายแห่งในประเทศไทย อาทิ พัทยา ภูเก็ต เป็นต้น

บริษัท ซีพี ไห่หลาย ฮาร์เบอร์ จำกัด เริ่มต้นดำเนินธุรกิจภัตตาคารแห่งแรกในประเทศไทย โดยนำแบรนด์บุฟเฟ่ต์นานาชาติอันดับหนึ่งของประเทศไต้หวัน “ฮาร์เบอร์” เข้ามาให้คนไทยได้สัมผัสถึงรสชาติและบริการที่เป็นเอกลักษณ์  ในพื้นที่ร่วม 2,000 ตารางเมตร บนชั้น 6 ไอคอนสยาม สามารถรองรับลูกค้าได้ถึงรอบละ 450 ที่นั่ง หรือราว 1,000 ที่นั่งต่อวัน จัดเป็นภัตตาคารบุฟเฟ่ต์ที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 

“ฮาร์เบอร์” ได้รับการยอมรับจากชาวไต้หวันว่าเป็นภัตตาคารอาหารบุฟเฟ่ต์ที่ดีที่สุดของไต้หวัน (the best  buffet in Taiwan! ) ให้บริการเต็มทุกรอบ กระทั่งมีคำกล่าวว่าต้องจองล่วงหน้านับเดือนจึงจะได้ลิ้มรส โดยมีจุดเด่นคือ อาหารสดใหม่จากท้องทะเล การรังสรรค์ 200 รายการอาหารจากทั่วโลก เป็นที่สุดของอาหารฝั่งตะวันออกและตะวันตก ไม่ว่าจะเป็น อาหารไต้หวัน อาหารญี่ปุ่น อาหารจีน อาหารไทย อาหารอินเดีย อาหารตะวันตก อาหารอาเซียน และเทปันยากิ รวมถึง สุดยอดของหวานจากยุโรปและญี่ปุ่น ที่พร้อมให้ทุกคนลิ้มลอง ที่นี่จึงสามารถรองรับความอิ่มอร่อยของลูกค้าได้อย่างครบครัน การเดินทางหนึ่งครั้งใน “ฮาร์เบอร์” จึงเปรียบเหมือนการเดินทางรอบโลกแห่งอาหาร ที่จะตราตรึงอยู่ในใจของทุกคนที่มาเยือน

สำหรับไห่หลายกรุ๊ป ประเทศไต้หวัน เริ่มต้นด้วยธุรกิจโรงแรม และฝ่ายจัดเลี้ยงของโรงแรมได้เปิดภัตตาคาร “ฮาร์เบอร์” ขึ้นเป็นสาขาแรกที่ชั้น 43 โรงแรมแกรนด์ไห่หลาย  ภัตตาคารฮาร์เบอร์ได้รับการตอบรับอย่างดีมาก จึงแยกฝ่ายจัดเลี้ยงของโรงแรมออกมาตั้งเป็น บริษัท ไห่หลาย ฟู้ดส์ จำกัด และต่อมาในปี 2011 จึงขยายภัตตาคารฮาร์เบอร์ สาขา 2 ณ ศูนย์การค้าฮั่นเฉิน อารีน่า ซึ่งนับเป็นร้านอาหารบุฟเฟต์ระดับห้าดาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไต้หวัน ต่อมาภัตตาคารฮาร์เบอร์ขยายตัวเปิดให้บริการในประเทศจีนที่มณฑลซีอานและมณฑลเซี่ยงไฮ้ด้วยโดยได้รับการต้อนรับอย่างดีมากจากประชาชนชาวจีน ปัจจุบันไห่หลาย ฟู้ดส์ ดำเนินกิจการภัตตาคาร “ฮาร์เบอร์” รวม 9 สาขา เป็นสาขาในไต้หวันจำนวน 7 สาขาและอีก 2 สาขาอยู่ในประเทศจีน โดยสาขาไอคอนสยามในประเทศไทยนี้นับเป็นสาขาที่ 10 ของโลก

บริษัท เชสเตอร์ ฟู้ดส์ จำกัด ขยายไลน์ธุรกิจ ส่งเครื่องดื่มชานมไข่มุกสูตรไต้หวัน "Crown Bubble" อร่อยระดับมงลง มาให้สาวกชานมไข่มุกชาวไทยได้อร่อยสดชื่นโดยไม่ต้องลงทุนบินไกล กับชานมต้นตำรับที่ใช้วัตถุดิบชั้นดีจากไต้หวัน ที่สาขาแรก ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นจูรี่ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพฯ พร้อมมีโปรโมชั่น ซื้อแก้วที่ 2 ลดไปเลย 50% รีบหน่อย! วันนี้-31 มีนาคม 2562 นี้ เท่านั้น

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โดยชมรม CPF Running Club เผยผลการจัดงาน เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล Run For Charity 2018 ตลอดปี 2561 รวมทั้งหมด 11 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมวิ่ง 2.3 หมื่นคน และยอดเงินบริจาค มูลค่ารวม 7.1 ล้านบาท พร้อมสานต่อปีที่ 3 ชวนนักวิ่งใจอนุรักษ์ร่วมประเดิมสนามแรก กับ CPF RUN FOR CHARITY 2019 “One Home One Health วันนี้... ก้าวเพื่อบ้านของเรา” ณ เขาพระยาเดินธง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562

 

 

นายวิโรจน์ คัมภีระ ประธานชมรม ซีพีเอฟ รันนิ่ง คลับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมล่าสุดส่งท้ายปี 2561 “ซีพีเอฟ ตอบแทนคุณแผ่นดิน เดิน-วิ่ง ถิ่นครูบา” ครั้งที่ 2 โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน พร้อมนักวิ่งราว 1,500 คน ร่วมวิ่งการกุศลครั้งนี้ เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรม จำนวน 167,396 บาท มอบให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน สำหรับใช้พัฒนาชุมชนและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส พร้อมนำรายได้อีก 41,000 บาท จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มอบให้กับโรงเรียนวัดป่าแดด จ.ลำพูน ใช้ส่งเสริมความรู้ ความสามารถให้แก่เยาวชนไทย นอกเหนือจากนั้นการวิ่งในครั้งนี้ยังได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการนำใบตองมาใช้ทำเป็นภาชนะอาหารสำหรับแจกให้นักวิ่ง เพื่อลดการใช้โฟมและพลาสติกอีกด้วย

 

 

CPF RUN FOR CHARITY เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี 2560 ตามแนวคิดที่จะส่งเสริมให้พนักงานซีพีเอฟทั่วประเทศ และคนในชุมชนรอบสถานประกอบการ หันมาออกกำลังกาย ใส่ใจสุขภาพ เป็นการส่งเสริมให้พนักงานและคนในชุมชนได้มีกิจกรรมร่วมกัน อีกทั้งยังกระตุ้นให้ทุกคนตระหนักถึงการช่วยเหลือสังคมด้วยการทำความดี สร้างคุณประโยชน์ตอบแทนสังคม โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะถูกนำไปสมทบทุนแก่ มูลนิธิ โรงพยาบาล โรงเรียน และเหล่ากาชาด ในแต่ละจังหวัดที่จัดกิจกรรม

 

 

ในปี 2562 ชมรม CPF Running Club ยังคงสานต่อแนวคิดที่ให้คนไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ พร้อมทำความดีตอบแทนคุณสังคม โดยการจัดเดิน-วิ่ง การกุศล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ประเดิมสนามแรกกับ CPF RUN FOR CHARITY 2019 “One Home One Health วันนี้... ก้าวเพื่อบ้านของเรา” โดยใช้เส้นทางป่าเขาพระยาเดินธง ในโครงการ ‘ซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง' ที่ ซีพีเอฟ ร่วมมือกับ กรมป่าไม้, องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ริเริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2559 ฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม จำนวน 5,971 ไร่ ให้กลับมาเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ ตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2559 – 2563) โดยการเลือกเส้นทางป่าเขาพระยาเดินธงในครั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้คนไทยหันมาใส่ใจอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ คืนความอุดมสมบูรณ์แก่ป่าต้นน้ำ อีกทั้งยังได้ในเรื่องของสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอีกด้วย

ผู้ที่สนใจร่วมสัมผัสธรรมชาติและชื่นชมทัศนียภาพอันสวยงามของป่าเขาพระยาเดินธง ในกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล ปี 3 CPF RUN FOR CHARITY 2019 “One Home One Health วันนี้... ก้าวเพื่อบ้านของเรา” ในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 ณ เขาพระยาเดินธง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี สามารถสมัครและติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ เว็บไซต์ : https://cpfrunningclub.com/tkf/

Page 1 of 3

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries