Ad Top Header
หนึ่งในงานทอล์กของ ปี 2017 ที่ยอมรับว่า โดน ได้ และใช่ ทั้งในมิติของประเด็นและเงื่อนของเวลา งานหนึ่งคือ งาน…

Behavioral Finance

November 30, 2017
ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ เจนวิทยาโรจน์ CFA (Chartered Financial Analyst) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวถึงศาสตร์เรื่อง…
การปฏิวัติอุตสาหกรรม หรือ Industrial Revolution คือการเปลี่ยนแปลงกระบวนการและรูปแบบการผลิต โดยโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงภาคอุตสาหกรรมไปทั้งหมดสี่ยุคด้วยกัน โดยในยุคแรกเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมโดยนำเครื่องจักรมาทดแทนแรงงานคน นั่นคือ เครื่องจักรไอน้ำ ส่งผลต่อประสิทธิภาพและผลผลิตของกระบวนการผลิตสินค้า…
หลังการเปิดตัว กุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชี้แจงภารกิจปี 2561 ทันทีที่เข้ารับตำแหน่ง ประกาศภารกิจสำคัญ 3 ด้านที่ต้องเร่งดำเนินการ…

New Age of Thai

August 18, 2017
ปรากฎการณ์ที่มีทั้งความท้าทายและโอกาส เมื่อโลกของคนสูงวัยกำลังจะมา สัดส่วนประชากรโลกที่มีอายุมากกว่า 65 ปี จะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าในอีก 20 ปี…
ระบบการศึกษาแบบดั้งเดิมที่เรียนรู้ผ่านครู ตำรากับห้องเรียนถูกสร้างขึ้นมาเมื่อกว่า 500 ปีและยังคงเป็นรูปแบบหลักเพราะเป้าหมายคือการเพิ่มคุณวุฒิให้กับผู้เรียนด้วยการถ่ายทอดข้อมูลต่อๆ ไปจากผู้สอนสู่ผู้เรียนจากรุ่นสู่รุ่น จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนเราไปแล้วว่า การที่จะสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาด้านใด ก็เป็นเพราะบุคคลนั้นได้เรียนผ่านวิชาแกน วิชาบังคับ หรือวิชาเลือกอะไรมาบ้างตามหลักสูตรที่กำหนดตายตัวไว้ล่วงหน้าแล้วสถาบันใดไม่สามารถทำให้ผู้ควบคุมคุณภาพการศึกษารับรองโครงสร้างและเนื้อหาหลักสูตรอย่างที่ว่าได้ก็จะถือว่า…

ABAC It’s a must

August 03, 2017
ความรู้สึกอย่างหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำความเข้าใจถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่จะต้องปลูกฝังและฝังลึกให้อยู่ในจิตใจให้กับผู้เรียน คือ ในความเป็นโลกาภิวัตน์จะต้องเคารพและยอมรับความแตกต่าง ทั้งค่านิยม ความคิด ตลอดจนเรียนรู้ พร้อมเติบโต และท้ายสุดเพื่อเข้าใจความเป็น “ปัจเจกบุคคล” ABAC…
สิริเวลากว่า 75 ปี ที่ประเทศไทยได้ก่อตั้งหน่วยงานด้านอุตสาหกรรม ซึ่งพัฒนามาเป็นกระทรวงอุตสาหกรรมในเวลาต่อมา นัยว่าเพื่อเป็นหน่วยที่จะช่วยขับดันการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่จากอดีตเคยพึ่งพารายได้หลักจากเพียงภาคเกษตร และต้องการจะผันประเทศไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมเมื่อประมาณ 30-40 ปีที่ผ่านมา โดยไม่ไยดีว่าจะเป็นอุตสาหกรรมแบบ …
บทความนี้เกิดขึ้นจากศึกษาวิจัยโครงการแผนการขับเคลื่อนการท่องเที่ยววิถีไทยและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ผู้เขียนได้เข้าไปร่วมศึกษา รวมถึงจากประสบการณ์ที่ได้ไปอยู่ใน Academy for…
วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 เวลา 17:45 น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน …

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries