December 08, 2023

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) ประสานพลังความร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. นำความเป็นเลิศของทั้งสองสถาบันสร้างความเข้มแข็งให้กับ Tech Ecosystem ของประเทศไทย ผ่านการสนับสนุนด้านการศึกษา งานวิจัย การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงการแบ่งปันความรู้และโอกาสให้กับนักศึกษา ชุมชน และสังคม เพื่อต่อยอดการเติบโตของทั้งสองสถาบัน พร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยสู่โลกอนาคตอย่างยั่งยืนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

ดร. วศิน อุดมรัชตวนิชย์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ด้วยตลาดแรงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ Tech Talent มีความต้องการสูง ขณะที่โอกาสในการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติงานจริงเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของนักศึกษาให้พร้อมสำหรับตลาดแรงงาน กรุงศรี และบริษัทในเครือ ได้แก่ กรุงศรี ฟินโนเวต กรุงศรี นิมเบิล กรุงศรี คอนซูมเมอร์ และกรุงศรี ออโต้ จึงพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ทั้งด้านความรู้ และประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รวมถึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาต่อยอดความรู้ความสามารถ และได้ลงมือทำงานในสภาพแวดล้อมจริง แก้ไขปัญหาไปกับทีมงาน ซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ที่จะสร้างให้บัณฑิตแข็งแกร่งขึ้น นอกจากนี้ กรุงศรี ยังพร้อมส่งเสริมงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยี เพื่อนำไปต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายในการสร้าง Tech Ecosystem ที่เอื้อต่อการพัฒนาธุรกิจและประเทศต่อไป”

ด้าน รศ.ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า  “การร่วมมือกับกรุงศรี ในครั้งนี้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ สจล. ในการเป็นผู้นำนวัตกรรมระดับโลก หรือ The World Master Of Innovation และด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม วิจัย สจล. พร้อมเดินหน้าร่วมสร้างเครือข่ายการทำงานทั้งในระดับประเทศและระดับโลก เพื่อผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคู่จริยธรรม และรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีของประเทศ ในโอกาสนี้ ต้องขอขอบคุณ ผู้บริหาร และผู้ทำงานทุกภาคส่วน ที่ทำให้เกิดความร่วมมือนี้บนพื้นฐานความเข้าใจอันดีต่อกัน และประสานผลประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป”

สำหรับโครงการความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากรของทั้งสองฝ่าย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางปัญญาระหว่างสองสถาบันอย่างเป็นรูปธรรมผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดตั้งโครงการศึกษาและวิจัยร่วมกัน เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดตั้งโปรแกรมการฝึกอบรม สัมมนา พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาร่วมกัน เพื่อยกระดับทักษะและการสร้างทักษะใหม่ให้เท่าทันปัจจุบัน การสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ (Startup) ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรจากทั้งธนาคารและบริษัทในเครือ และสจล. เป็นต้น โดยมุ่งหวังว่าการร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นแรงผลักดันสำคัญที่จะช่วยสร้าง Tech Ecosystem ที่สมบูรณ์เพื่อช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยสู่โลกอนาคตได้อย่างยั่งยืน

กรุงศรี ไพรเวท แบงก์กิ้ง นำโดย นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร (กลาง) ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าบุคคล นางสาวกนกวรรณ ศุภนันตฤกษ์ (ซ้าย) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านเครือข่ายการขาย และนายวิน พรหมแพทย์, CFA (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานลูกค้าไฮเน็ตเวิร์ธ รับรางวัล ‘LAUNCH OF THE YEAR’ จากเวที Private Banker International Global Wealth Awards 2023 ซึ่งเกิดจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาโซลูชันด้านการลงทุนเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่มีความมั่งคั่งสูง (Ultra High Net Worth) อาทิ บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ การลงทุนตรงในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ได้แก่ กองทุนรวมต่างประเทศ หุ้นต่างประเทศ และพันธบัตรต่างประเทศ รวมทั้งหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หรือ Structured Notes ที่ออกในสกุลดอลล่าร์ เป็นต้น โดยในปีที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จจากการลงทุนในหุ้นนอกตลาด (Private Equity) ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดีด้วยอัตราผลตอบแทนที่โดดเด่น ทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่การเป็น Investment Wealth Advisory Bank หรือธนาคารที่ลูกค้านึกถึงเมื่อต้องการคำแนะนำการลงทุนอย่างแท้จริง

ครั้งแรกของการมอบรางวัลเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

‘กรุงศรี ออโต้’ ผู้นำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร เครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จับเทรนด์ตลาด มองขาดพฤติกรรมผู้ใช้รถ ที่มากกว่าเรื่องสินเชื่อยานยนต์ พร้อมกำหนดทิศทางตลาดในปี 2567 กับ G.A.M.E. ใหม่ ‘G – กระแส Go Green, A - เก่งด้วย AI, M - ก้าวใหม่ในการใช้รถ MaaS, และ E - ก่อ Ecosystem ที่ยั่งยืน’ เชื่อมั่นอีวีเป็นตัวขับเคลื่อนตลาด ดึง AI ช่วยเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจให้ชาญฉลาด เตรียมรองรับเทรนด์ MaaS และมุ่งแลกเปลี่ยนคุณค่าทางธุรกิจผ่านการสร้างโอกาสใหม่ในทุกมิติให้กับผู้ใช้รถ

นายคงสิน คงคา ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กรุงศรี ออโต้ ในฐานะผู้นำตลาดสินเชื่อยานยนต์ที่มีข้อมูลและอินไซต์ผู้ใช้รถที่ครอบคลุมที่สุด เราได้มอง G.A.M.E. ใหม่นี้ที่สะท้อนทิศทางตลาดในปีที่กำลังจะมาถึง ซึ่งยังเต็มไปด้วยความท้าทาย ธุรกิจต่าง ๆ ต้องมีการปรับกลยุทธ์ให้ทันสถานการณ์ พัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์อินไซต์ผู้บริโภคอย่างแท้จริง เราจึงมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมโซลูชันเพื่ออนาคต และแลกเปลี่ยนคุณค่ากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ของเรา ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ใช้รถ ผู้ถือหุ้น ตลอดจนสังคมไทย เพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน”

โดยการมอง G.A.M.E ใหม่ในตลาดสินเชื่อยานยนต์ ของ กรุงศรี ออโต้ ประกอบไปด้วย

  • G - กระแส Go Green – การตื่นตัวของผู้ใช้รถอีวีและเป้าหมายที่ภาครัฐวางกลยุทธ์ให้ไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาค ทำให้คาดการณ์ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั้งปีนี้ของไทยอยู่ที่ 65,000 คัน ดังนั้นสิ่งที่ กรุงศรี ออโต้ วางแผนเพื่อตอบรับเทรนด์นี้ คือการมอบบริการและโซลูชันสินเชื่อยานยนต์ไฟฟ้าที่ครอบคลุม 32 แบรนด์ ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ แบบครบวงจรมากที่สุดในตลาด โดยตั้งเป้าสินเชื่อใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าของปีนี้ที่ 4,624 ล้านบาท เติบโต 217% และปักธงสร้างอีโคซิสเต็มด้านอีวีแบบเต็มรูปแบบภายใน 3 ปี
  • A - เก่งด้วย AI - ธุรกิจต้องใช้ AI อย่างชาญฉลาด ให้ AI กลายมาเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะทำงานร่วมกับพนักงาน ด้วยฐานข้อมูลลูกค้าในเครือกรุงศรี และกลยุทธ์ One Retail ที่แข็งแกร่ง ควบคู่กับเทคโนโลยี AI ที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและพฤติกรรมของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ กรุงศรี ออโต้ ใช้ AI ในการมอบโซลูชันที่เหมาะสมกับลูกค้ารายบุคคล วิเคราะห์และพิจารณาสินเชื่อตามพื้นที่ของลูกค้า (Location-based Lending) มี AI Sales Assistance ช่วยพนักงานบริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและเรียลไทม์ยิ่งขึ้น ตลอดจนเสริมศักยภาพพนักงานด้วย AI ในทุกกระบวนการทำงาน
  • M - ก้าวใหม่ในการใช้รถ MaaS สำหรับผู้ที่ชอบใช้-เช่า แต่ไม่ซื้อ - MaaS หรือ Mobility-as-a-Service เทรนด์ใหม่เกี่ยวกับระบบการเดินทางที่รวมเอาบริการทุกอย่างด้านการขนส่งมาอยู่บนโลกดิจิทัล เพื่อให้ผู้ใช้รถได้เช่าใช้บริการ กรุงศรี ออโต้ ได้พัฒนาโซลูชันร่วมกับพันธมิตรเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินใหม่ที่เกี่ยวกับการใช้รถ โดยล่าสุดได้จับมือกับ อีวี มี พลัส สร้างโมเดลธุรกิจใหม่ เปิดบริการ ‘EVme Subs’ เพิ่มทางเลือกในการใช้รถอีวีที่อิสระมากขึ้น
  • E - ก่อ Ecosystem ที่ยั่งยืน – ผ่านการสร้างโอกาสใหม่ในทุกมิติกับพาร์ทเนอร์และแลกเปลี่ยนคุณค่าทางธุรกิจ (Value Exchange) กรุงศรี ออโต้ เตรียมขยายอีโคซิสเต็มด้านอีวี ด้วยการสร้าง EV E-Marketplace แหล่งรวมสินค้าและบริการเกี่ยวกับผู้ใช้รถอีวี บนแพลตฟอร์ม LINE Official Account และจะขยายบริการต่อไปบนแอปพลิเคชัน GO by Krungsri Auto ที่ขณะนี้มีบริการค้นหาสถานีแท่นชาร์จรถไฟฟ้าครอบคลุมกว่า 80% ของสถานีทั้งหมดในประเทศไทย พร้อมเตรียมเปิดบริการซื้อประกันภัยยานยนต์ดิจิทัลเต็มรูปแบบ และจับมือพันธมิตรด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างอีโคซิสเต็มใหม่ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ

“จากการมองเห็นโอกาสและการพัฒนานวัตกรรมโซลูชันด้านสินเชื่อยานยนต์ของ กรุงศรี ออโต้ ในปีนี้ เราเชื่อมั่นว่าจะสามารถรักษาตำแหน่งผู้นำตลาดสินเชื่อยานยนต์และมอบบริการที่มากกว่าสินเชื่อยานยนต์ให้แก่ผู้ใช้รถ พร้อมบรรลุเป้าหมายการเติบโตด้านสินเชื่อใหม่ที่ตั้งไว้ที่ 192,000 ล้านบาท และยอดสินเชื่อคงค้างรวมที่ 426,000 ล้านบาท ได้อย่างแน่นอน ซึ่งในปีหน้าจะเป็นการเผยแผนธุรกิจระยะกลางฉบับใหม่ปี 2567-2569 โดยเรายังคงมุ่งมั่นในการทำให้พันธกิจในการสร้างสรรค์ชีวิตผู้ใช้รถให้ดีขึ้นสำเร็จมากยิ่งขึ้น และดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป” นายคงสิน กล่าวปิดท้าย

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตร Krungsri Boarding Card รับโค้ดส่วนลดสูงสุด 600 บาท เมื่อจองกิจกรรมเที่ยวไทยหรือเที่ยวต่างประเทศที่ร่วมรายการ ผ่าน Klook Application หรือ www.klook.com ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปต่อรายการ พร้อมชำระผ่านบัตร Krungsri Boarding Card ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • รับส่วนลดทันที 12% (สูงสุด 400 บาท) เมื่อซื้อบัตรเข้าชมกิจกรรมท่องเที่ยว ทัวร์ สวนน้ำสวนสนุก หรืออาหารในประเทศและต่างประเทศที่ร่วมรายการผ่าน Klook Application หรือ klook.com ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปต่อรายการ
  • รับส่วนลดทันที 10% (สูงสุด 600 บาท) เมื่อซื้อบัตรเข้าชมกิจกรรมท่องเที่ยว ทัวร์ สวนน้ำสวนสนุก หรืออาหารในประเทศและต่างประเทศที่ร่วมรายการผ่าน Klook Application หรือ klook.com ตั้งแต่ 4,000 บาทขึ้นไปต่อรายการ

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ https://www.krungsri.com/th/promotions/cards/hot-promotion/klook 

*ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้จากสื่อต่าง ๆ ของธนาคาร

Page 1 of 15
X

Right Click

No right click