October 18, 2021

จากรายงาน Trend Micro Research ประจำปี 2020 ระบุภาคการเงินเป็นเป้าหมาย 1 ใน 3 ของการโจมตีทางไซเบอร์ แม้การเดินหน้าสู่กระบวนการเปลี่ยนผ่านดิจิทัล จะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ได้ แต่อาจเป็นการเปิดช่องทางใหม่ๆ ในการโจมตีที่สร้างความเสียหายร้ายแรงกว่าเดิม

X

Right Click

No right click