บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนาเสริมความรู้ให้แก่ลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินจากหลายภาคธุรกิจ  โดยมีนางสาวปวีณา จูชวน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา และนายศุภณัฐ วทัญญูประชา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักประเมินความเสี่ยงภัย เป็นวิทยากร โดยการจัดงานสัมมนาครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของข้อแนะนำการปรับปรุงความเสี่ยงภัยที่บริษัทฯ ได้ส่งมอบให้หลังจากเข้าสำรวจภัยเพื่อความปลอดภัยในสถานประกอบการ ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รับรางวัล Best Quality Leadership Awards 2024 จากงาน The ESQR’s Best Quality Leadership Awards 2024 จัดโดย European Society for Quality Research (ESQR) หรือองค์กรสำรวจวิจัยด้านคุณภาพแห่งยุโรป เพื่อยกย่ององค์กรต้นแบบทั่วโลกที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้แก่องค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพในทุกมิติ ทั้งด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์ การให้บริการแก่ลูกค้า พร้อมทั้งเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย รวมถึงมีการพัฒนาพนักงานในองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้มีความก้าวหน้า โดยคำนึงถึงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ใส่ใจถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันที่ทัดเทียมนานาชาติได้อย่างยอดเยี่ยม ณ Hotel Le Plaza Brussels ประเทศเบลเยียม เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2567

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยมีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือสังคมและชุมชนในด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง และในโอกาสครบรอบ 77 ปี กรุงเทพประกันภัยในปี 2567 บริษัทฯ จึงได้จัดโครงการพิเศษสำหรับลูกค้าเพื่อการมีส่วนร่วมบริจาคเงินให้องค์กรการกุศลเมื่อซื้อประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Holiday แผน 3 เบี้ยประกันภัย 2,490บาท เป็นกรมธรรม์ใหม่ ผ่านเว็บไซต์bangkokinsurance.com สามารถเลือกการบริจาคเงิน จำนวน 300 บาท แทนการรับของสมนาคุณ โดยมอบให้ศิริราชมูลนิธิ เพื่อผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลศิริราช และชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดี เพื่อให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมสนับสนุนในการดูแลการรักษาผู้ป่วยให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ บรรเทาความเจ็บป่วย และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

สำหรับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Holiday ให้ความคุ้มครองกรณีการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือได้รับบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ รวมถึงการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย คุ้มครองตลอด 24ชั่วโมงทั่วโลก และกรณีเกิดอุบัติเหตุในวันหยุดประจำปี จะได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ทั้งนี้ การทำประกันภัยดังกล่าว นอกจากลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แล้ว เบี้ยประกันภัยยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีประจำปีในหมวดประกันสุขภาพ รวมถึงเงินบริจาคยังสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดอีกด้วย 

ผู้สนใจซื้อประกันภัยหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ bangkokinsurance.com ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยนายทัศพงศ์ บุศยพลากร (ขวา) ผู้อำนวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบเงินสมทบทุนร่วมกับกลุ่มทิสโก้ในการสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2,000,000 บาท ผ่านกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล TISCO Charity Concert: EveryBodyslam 2024 The Sunny Side Up Live ภายใต้โครงการ Friends for Well-being โดยมีนายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ เป็นผู้รับมอบ เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปีของการดำเนินธุรกิจกลุ่มทิสโก้ ด้วยการสนับสนุนทุนบริจาคเข้าศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ สถานที่ รวมทั้งการผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่จะช่วยรักษาและดูแลผู้ป่วยสูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน  ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ สุดยอดผู้บริหารองค์กรแห่งปี THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2024 ประเภทอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ประธานในพิธี เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งจัดโดยนิตยสาร Business+ ในเครือบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้แนวคิด “Iconify the Master” หรือต้นแบบผู้นำแห่งอนาคต เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้บริหารระดับสูงของกรุงเทพประกันภัยที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และโดดเด่นในอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย ด้วยความรู้ ความสามารถ และมีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานที่พัฒนาธุรกิจขององค์กรให้เติบโตก้าวหน้า พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ส่งผลให้กรุงเทพประกันภัยมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พนักงาน ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

Page 1 of 5
X

Right Click

No right click