September 27, 2022

ก่อนที่จะเข้าเรื่อง Luxury Brand หรือเรียกกันง่ายๆ ว่าแบรนด์หรูนั้น ผู้เขียนเห็นว่าสิ่งสำคัญที่ควรแก่การทำความเข้าใจก่อน คือ Brand Heritage อันจำเป็นต้องประกอบไปด้วยส่วนผสมของ History (ประวัติศาสตร์ของแบรนด์)

X

Right Click

No right click