การดำเนินนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและตอบโจทย์ของการพัฒนาทั้งในระดับประเทศ และระดับพื้นที่นั้น

X

Right Click

No right click