“เสริมศักดิ์” รมว. ท่องเที่ยว เสริมทัพกระทรวงแรงงานและพันธมิตร พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

June 04, 2024 94

เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวไทย ตอบโจทย์ “IGNITE TOURISM THAILAND”

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับกระทรวงแรงงาน และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวเปิดกิจกรรม Ignite Tourism Thailand : TAT Skill Factory ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร ภายใต้นโยบาย “IGNITE TOURISM THAILAND”  มุ่งเสริมสร้างศักยภาพและทักษะต่าง ๆ แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยหัวใจสำคัญของการบริการที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างความประทับใจและร่วมผลักดันประเทศไทยเป็น Tourism Hub จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยมีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. ให้เกียรติร่วมแถลงข่าว ณ ห้องโถงธนะรัชต์ อาคาร ททท. ซึ่งคาดว่ากิจกรรมดังกล่าวจะมีบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 300 คน

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นกระทรวงที่สำคัญในการขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นหนึ่งในกระทรวงที่มีส่วนสำคัญในการดำเนินนโยบาย IGNITE TOURISM THAILAND’ ภายใต้เป้าหมายการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในปี 2567 อยู่ที่ 3.5 ล้านล้านบาท จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว (Tourism Hub) ในภูมิภาคนี้ ทั้งนี้การจะทำให้การท่องเที่ยวเป็นไปตามเป้าหมายก็ต้องได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้ก็จะเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานของกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ผนึกกันให้แน่นขึ้น เน้นการผลักดันเมืองรองให้เป็นเมืองน่าเที่ยว เน้นพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ในชุมชน เปิดโอกาสให้จังหวัดต่าง ๆ หาแหล่งท่องเที่ยวและสร้างเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ ๆ เพื่อสร้างรายได้ให้มากขึ้น ทำให้เมืองไทยเป็นโฮมสเตย์ของโลก และใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวไทย จึงเป็นสิ่งสำคัญเบื้องต้นที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีในทุกย่างก้าว สร้างประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบาย ตั้งแต่การเดินทาง ที่พัก การสื่อสาร ไปจนถึงความปลอดภัย

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ ททท. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนายกระดับแรงงานภาคบริการ ซึ่งสอดคล้องกับความตั้งใจของกระทรวงแรงงานที่มีนโยบายมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานในจังหวัดท่องเที่ยวด้วยการปรับค่าแรงให้เหมาะสม โดยเบื้องต้นตั้งเป้าหมายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาทต่อวัน และโครงการ Ignite Tourism Thailand : TAT Skill Factory ถือเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาแรงงานโดยตรง โดยต่อยอดจากการอบรมและกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  หลักสูตรต่าง ๆ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพของแรงงานในทักษะพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง สร้างคุณค่าให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในการจ้างงานแก่นายจ้างว่าจะได้รับแรงงานที่มีคุณภาพ มีจิตมุ่งบริการในระดับมาตรฐานสากล และมีทักษะความสามารถในการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้แก่สถานประกอบการ

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นการยกระดับแรงงานภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ภายใต้การขับเคลื่อนนโยบาย “IGNITE Tourism THAILAND” ที่มุ่งเน้นให้ประเทศไทยเป็น Tourism Hub และเป็น Destination ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ขับเคลื่อนรายได้การท่องเที่ยวของไทยให้มากขึ้นทุกปี ด้วย 5 กลยุทธ์หลักมัดใจนักท่องเที่ยว ได้แก่ 1) การสร้างประสบการณ์ที่ดีในทุกย่างก้าวให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบาย ตั้งแต่การเดินทาง ที่พัก การสื่อสาร ไปจนถึงความปลอดภัย ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย 2) คัดสรรเสน่ห์ไทยนำเสนอเป็นจุดขายอันแข็งแกร่งที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องมาสัมผัส 3) นำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ จากเมืองหลักสู่เมืองน่าเที่ยว 4) HUB OF ASEAN: ประเทศไทยเป็นประตูการท่องเที่ยวสู่อาเซียนให้สามารถท่องเที่ยวต่อได้หลายประเทศ และ 5) World Class Event Hub: นำอีเวนต์ระดับโลกมาสู่เมืองไทย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการการท่องเที่ยวไทย และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมฯ จึงเป็นสิ่งสำคัญเบื้องต้นที่จะสร้างประสบการณ์และความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว เมื่อนักท่องเที่ยวมากขึ้น ก็จะส่งผลให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้หมุนเวียนในเศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นด้วย

ททท. มุ่งเน้นให้การท่องเที่ยวไทยสร้างประสบการณ์อันทรงคุณค่าและมุ่งสู่ความยั่งยืน ผ่านการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับแรงงานด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะแรงงานในภาคบริการที่มีจุดเด่นในเรื่องพื้นฐานการมีจิตมุ่งบริการหรือ Service Mind เป็นหัวใจสำคัญในการสร้างประสบการณ์ที่ดี และน่าประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยี่ยมเยือน ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวคิดถึงประเทศไทย สุขทันทีที่เที่ยวไทย และกลับมาเดินทางซ้ำ ซึ่งโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มอาชีพในสายงานด้านการให้บริการทางการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดย ททท. ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เฉพาะด้านมาให้ความรู้อย่างใกล้ชิด ได้แก่ ผศ.ดร เอกก์ ภทรธนกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มานำเสนอหัวข้อ “ Future Lenses for Service มองมุมใหม่ธุรกิจบริการ” รวมทั้ง Mr Gregory J. Raymond ครูสอนภาษาอังกฤษ และพิธีกรรายการโทรทัศน์ชื่อดัง มาถ่ายทอดภาษาอังกฤษที่จำเป็นในภาคบริการ ไปจนถึงเรื่องของ Tourism Safety Management การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและมาตรการเกี่ยวกับการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดย ททท.คาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมมากกว่า 300 คน

นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า อุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว เป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับแรงงานด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะแรงงานในภาคบริการ ซึ่งต้องมีพื้นฐานการมีจิตมุ่งบริการ (Service Mind) เพื่อสร้างความประทับใจและสามารถส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยวได้ตลอด Customer Journey และอยากเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยซ้ำ นำไปสู่สร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับศักยภาพในการฟื้นฟูและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตต่อไป

สำหรับผู้สนใจเข้ารับการอบรมในกิจกรรม Ignite Tourism Thailand: TAT Skill Factory การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวไทย สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 10 มิถุนายน 2567 จำกัดจำนวน 300 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านทางเว็บไซต์ https://thai.tourismthailand.org/Articles/tatskillfactory2024 หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line Official: @tatskillfactory หรือ โทร. 06 4118 4000

X

Right Click

No right click