September 24, 2021

กกพ. ขยายเวลาประกาศผล “คำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค”

July 06, 2021 153

 

ของ “โรงไฟฟ้าชุมชน” ออกไป 1 สัปดาห์ ตามข้อเสนอของ กฟภ.

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ. มีมติเห็นชอบกรอบระยะเวลาในการพิจารณาข้อเสนอโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) พ.ศ. 2564 ใหม่ เนื่องจากได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ว่ามีจำนวนโครงการและปริมาณเอกสารที่จะต้องตรวจสอบรายละเอียดเป็นจำนวนมาก ทำให้ กฟภ. ต้องใช้เวลาเวลาพิจารณานานกว่าเดิม โดยจะสามารถประกาศผลเทคนิคได้ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 จากเดิมในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ส่งผลให้กำหนดการของโครงการในภาพรวมเลื่อนออกไป 7 วัน

“กฟภ. แจ้งว่า เอกสาร และข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากมีจำนวนมาก ที่จะต้องตรวจสอบรายละเอียด และ กฟภ. ต้องดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เป็นไปตามแนวทางของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทำให้ กฟภ. ไม่สามารถประกาศผลการพิจารณาได้ตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้เดิม ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความรอบคอบจึงขอขยายกรอบระยะเวลาดำเนินการออกไปอีก 7 วัน” นายคมกฤช กล่าว

 

 

          สำหรับ มติ กกพ. ที่พิจารณาเห็นชอบกรอบระยะเวลาในการดำเนินการโครงการใหม่ ประกอบด้วย

 

กระบวนการ

กรอบระยะเวลา (เดิม)

กรอบระยะเวลา (ใหม่)

1. การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติและคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค

2 ก.ค. 64

9 ก.ค. 64

2. ผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิคยื่นอุทธรณ์ต่อ กกพ. (ภายใน 15 วัน)

ภายในวันที่ 16 ก.ค. 64

ภายในวันที่ 23 ก.ค. 64

3. คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (ภายใน 30 วัน)

ภายในวันที่ 14 ส.ค. 64

ภายในวันที่ 21 ส.ค. 64

4. กกพ. พิจารณาผลอุทธรณ์

ภายในวันที่ 18 ส.ค. 64

ภายในวันที่ 25 ส.ค. 64

5. คณะอนุกรรมการพิจารณาคำเสนอขายขอขายไฟฟ้าด้านราคา และเสนอ กกพ. พิจารณา

ภายในวันที่ 25 ส.ค. 64

ภายในวันที่ 1 ก.ย. 64

6. สำนักงาน กกพ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

ภายในวันที่ 26 ส.ค. 64

ภายในวันที่ 2 ก.ย. 64

7. การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายแจ้งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทราบและยอมรับเงื่อนไขการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (ภายใน 7 วันนับจากวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ)

ภายในวันที่ 2 ก.ย. 64

ภายในวันที่ 9 ก.ย. 64

8. ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (ภายใน 120 วันนับจากวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ)

ภายในวันที่ 24 ธ.ค. 64

ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 64

9. กำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์

ภายในวันที่ 24 ธ.ค. 67

ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 67

 

ในส่วนข้อเสนอขอขายไฟฟ้าด้านราคา (ซองข้อเสนอด้านราคา) สำนักงาน กกพ. ได้เป็นผู้ดำเนินการไปรับซองข้อเสนอด้านราคา ณ ที่ทำการ กฟภ. ในแต่ละวันที่เปิดรับยื่นซองข้อเสนอตั้งแต่วันที่ 27 - 30 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา และได้นำมาจัดเก็บในสถานที่ปลอดภัยของสำนักงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อเสนอด้านราคาจะถูกเปิดภายหลังจากได้ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติและคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค และผ่านการพิจารณาอุทธรณ์เสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น  

ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้สรุปจำนวนผู้ยื่นเสนอขอขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) มีจำนวนทั้งสิ้น 246 ราย ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ กฟภ. ทั้งหมด โดยแบ่งตามประเภทเชื้อเพลิงได้เป็น ประเภทชีวมวล จำนวน 143 ราย และประเภทก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงานผสมน้ำเสีย/ของเสีย) จำนวน 103 ราย สำหรับในเขตพื้นที่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ไม่มีผู้ยื่นคำขอเสนอขายไฟฟ้า

 

 

X

Right Click

No right click