October 03, 2023

EXIM BANK แต่งตั้งผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

June 01, 2023 199

EXIM BANK แต่งตั้งนายชาติอวยชัย พุทธิยิ่งยงกุล เป็นผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้งนายชาติอวยชัย พุทธิยิ่งยงกุล เป็นผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูแลการบริหารจัดการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ การเชื่อมโยงระบบภายในและภายนอก รวมทั้งการดูแลความปลอดภัยของระบบเครือข่ายให้เป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

นายชาติอวยชัยจบการศึกษาปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เคยเป็นรองผู้อำนวยการปฏิบัติการบัตรเครดิต ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการผลิตภัณท์บัตรเครดิตและร้านค้ารับบัตร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ก่อนเข้าร่วมงานกับ EXIM BANK นายชาติอวยชัยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส เจ้าหน้าที่บริหาร โซลูชั่นระบบงาน สินเชื่อไม่มีหลักประกัน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

X

Right Click

No right click