EXIM BANK สนับสนุนทางการเงิน AMATA City Lao สร้างเมืองอุตสาหกรรมอัจฉริยะใน สปป.ลาว

August 07, 2023 1337

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายวรงค์ ตังประพฤทธิ์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมตะซิตี้ ลาว จำกัด (AMATA City Lao) ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK จำนวน 150 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับซื้อที่ดินและพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม อมตะ สมาร์ท แอนด์ อีโค ซิตี้ นาเตย ในแขวงหลวงน้ำทาทางตอนเหนือของ สปป.ลาว โดยมีนายอาสา สารสิน ประธานกรรมการ AMATA City Lao นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) (AMATA) และนายอิทธิพล เลิศศักดิ์ธนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารกรมดิษฐ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

EXIM BANK สนับสนุน AMATA City Lao ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม AMATA ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมใน สปป.ลาว ด้วยความเล็งเห็นในศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในการสร้างเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนโยบายการปล่อยของเสียเป็นศูนย์ (Zero Waste Discharge) ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ท แอนด์ อีโค ซิตี้ นาเตย มุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon City) ในระยะยาว บนพื้นฐานของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามปรัชญา “ALL WIN” ของกลุ่ม AMATA สอดคล้องกับบทบาทของ EXIM BANK ในการทำหน้าที่ธนาคารเพื่อการพัฒนา มุ่งส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมสู่อนาคตและความยั่งยืน ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล รวมถึงความกินดีอยู่ดีของประชาชนในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ทั้งนี้ AMATA City Lao ได้เข้าไปพัฒนานิคมอุตสาหกรรมใน สปป.ลาวแล้ว 2 แห่ง ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ท แอนด์ อีโค ซิตี้ นาเตย ในแขวงหลวงน้ำทา และนิคมอุตสาหกรรมอมตะ สมาร์ท แอนด์ อีโค ซิตี้ นาหม้อ ในแขวงอุดมไซ

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) กล่าวว่า การสนับสนุนทางการเงินในครั้งนี้ เพื่อต่อยอดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพอย่าง AMATA City Lao ได้นำพาผู้ประกอบการ SMEs ของไทยและ สปป.ลาว เข้าไปอยู่ใน Supply Chain ที่สามารถสร้าง Ecosystem ที่ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่อนาคต ประกอบด้วยพื้นที่วิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต ผสมผสานกับการดำรงอยู่ของสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ต่อเนื่องกับการสนับสนุนของ EXIM BANK ในปี 2561 ในโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของกลุ่ม AMATA จำนวนหลายโครงการด้วยมูลค่าวงเงินกว่า 5,670 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจ สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

 

“EXIM BANK ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับในทุกมิติ ทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดี (Environmental, Social and Governance : ESG) ภายใต้เป้าหมายการเป็น ‘Green Development Bank’ จึงสานพลังกับภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุนทั้งในและต่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งขยายผลการพัฒนาไปยังภูมิภาคอาเซียน รวมถึง CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตของภาคธุรกิจในทุกระดับ ตั้งแต่รายย่อยไปจนถึงรายกลางและรายใหญ่ตลอดทั้ง Supply Chain ให้มีความพร้อมที่จะยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาธุรกิจการค้าและลงทุนของไทยและภูมิภาคอาเซียนให้มีความแข็งแกร่ง ต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาคและโลกโดยรวม” ดร.รักษ์ กล่าว

X

Right Click

No right click