EXIM BANK แต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อขนาดใหญ่

January 31, 2024 217

EXIM BANK แต่งตั้งนางสาวมานิดา วัฒโน เป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อขนาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แต่งตั้งนางสาวมานิดา วัฒโน เป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อขนาดใหญ่ ดูแลการวิเคราะห์สินเชื่อที่นำเสนอให้แก่ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

นางสาวมานิดา จบการศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงินและการตลาด) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (การธนาคารและการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสาขาเศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าร่วมงานกับ EXIM BANK เมื่อปี 2539 เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อในปี 2559 ก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อในปี 2562

X

Right Click

No right click