สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย จัด "Train the Trainers 2022"

April 25, 2022 2577

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สาขาวิชาการโฆษณาและการสื่อสารตราสินค้าคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัด  “Train the Trainers 2022 หัวข้อแนวปฏิบัติในการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ในระดับอุดมศึกษาได้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการโฆษณาและการสื่อสาร การตลาดที่ตอบสนองต่อสภาพการณ์ในปัจจุบันมากขึ้น เนื่องจากคณาจารย์เป็นกลุ่มบุคคลที่สำคัญในการหล่อหลอมนิสิต และนักศึกษาให้เป็นนักโฆษณาและนักสื่อสารการตลาดที่มีคุณภาพ และมีความตระหนักในความสำคัญของเรื่องจริยธรรม และการกำกับดูแลตนเองต่อไป เมื่อเร็วๆ นี้ ณ  ห้อง 1001 ชั้น 10 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย       

Last modified on Monday, 25 April 2022 15:31
X

Right Click

No right click