NT ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยุคมนาคมระบบดิจิทัลทรังก์

March 03, 2023 251

“โครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารข่ายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย”

นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยุคมนาคมระบบดิจิทัลทรังก์ (DTRS) ในโครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารข่ายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566  ณ โรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่น  โดยมี นางสุวรรณา หรรษาจารุพันธ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจลูกค้าภาครัฐ  บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ให้การต้อนรับ   

ทั้งนี้ NT ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดการอบรมดังกล่าว เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งานวิทยุสื่อสารเฉพาะกิจแบบดิจิทัลหรือ DTRS (Digital Trunked Radio System) รวมถึงระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนกลางให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ และเพื่อสนับสนุนความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยในการใช้งานโครงข่ายวิทยุ DTRS ปฏิบัติงานสื่อสารและสั่งการในสายงานบังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ จากหน่วยงานราชการส่วนกลางจนถึงระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล ไปสู่ชุมชนและประขาชนในทุกพื้นที่  โดยผู้รับการอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้แทนจากทุกกระทรวง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  (กอ.รมน.) กรมประชาสัมพันธ์  ทุกกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  

Last modified on Saturday, 04 March 2023 17:03
X

Right Click

No right click