CSR

กทพ. จัดกิจกรรมการให้ความรู้และการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และกิจกรรมสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษในเขตทางพิเศษศรีรัช ประจำปี 2567

May 21, 2024 215

นายวรปัชญ์ พ้องพงษ์ศรี รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมาย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เป็นประธานในกิจกรรมการให้ความรู้และฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษในเขตทางพิเศษศรีรัช ประจำปี 2567 ณ สวนหย่อมและลานกีฬาซอยอยู่ดี เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

นายวรปัชญ์ พ้องพงษ์ศรี รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมาย กทพ. กล่าวว่า นอกจากภารกิจหลักในการให้บริการทางพิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางของประชาชนรวมถึงการขนส่ง และเป็นทางเลือกกในการเดินทางของพี่น้องประชาชนแล้ว กทพ. ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะชุมชนรอบเขตทางพิเศษ จึงได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์มาโดยตลอด ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญอีกภารกิจหนึ่ง การจัดกิจกรรมการให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัย และกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษในเขตทางพิเศษศรีรัชในวันนี้ นับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์นดีให้เกิดขึ้นระหว่าง กทพ. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนรอบเขตทางพิเศษ โดยในวันนี้ ได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานเขตสาทร ชุมชนกิ่งจันทน์ ชุมชนกุศลทอง ชุมชนดอนกุศลร่วมใจ ชุมชนพัฒนาวรพจน์ ชุมชนจันทน์ร่ำรวย โรงเรียนวัดดอน และโรงเรียนวัดยานนาวา เข้าร่วมกิจกรรม โดยในวันนี้ ได้มีการให้ความรู้วิธีการดับเพลิง การฝึกซ้อมขั้นตอนอพยพ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ (First Aid & CPR) ให้กับชาวชุมชนรอบเขตทางพิเศษ ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยรวมถึงให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดอัคคีภัย ในการนี้ กทพ. ได้มอบถังดับเพลิงเพื่อมอบให้กับชุมชนกิ่งจันทน์ ชุมชนกุศลทอง ชุมชนดอนกุศลร่วมใจ ชุมชนพัฒนาวรพจน์และ ชุมชนจันทน์ร่ำรวย ชุมชนละจำนวน 5 ถัง พร้อมทั้งได้มอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน และถังดับเพลิง ให้กับโรงเรียนวัดดอน และโรงเรียนวัดยานนาวา โรงเรียนละจำนวน 5 ถัง อีกด้วย

​“การทางพิเศษฯ ได้ทำการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานใกล้เคียง ในการรองรับหากเกิดอัคคีภัยใต้ทางพิเศษ หรือในชุมชนใกล้เคียง แสดงให้เห็นว่าการทางพิเศษฯ กับชุมชนรอบเขตทางพิเศษมีความร่วมมือที่ดีต่อกัน ผมหวังว่ากิจกรรมในวันนี้จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการทางพิเศษฯ และชุมชนรอบเขตทางพิเศษ ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ลดพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้ชุมชนช่วยกันดูแลพื้นที่รอบเขตทางพิเศษ โดยการทางพิเศษฯ จะจัดกิจกรรมดี ๆ อย่างนี้ต่อไป” นายวรปัชญ์ ฯ กล่าวในท้ายที่สุด

Related items

X

Right Click

No right click