CSR

จาก "โครงการเลี้ยงไก่ไข่" สู่ BKS BAKERY ซีพีเอฟ พัฒนาทักษะอาชีพน้องๆ รร.คอนเน็กซ์ อีดี

May 05, 2023 530

"เค้กไข่ลาวา" จากฝีมือของน้องๆโรงเรียนบ้านโคกสูง จังหวัดนครราชสีมา

ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติ( Learning  by doing)ในโครงการ BKS BAKERY หรือ "บ้านโคกสูง เบเกอรี่" ที่มุ่งเน้นเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตและทักษะอาชีพ ให้กับนักเรียนของโรงเรียนในโครงการมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา (Connext ED) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ  ในฐานะภาคเอกชนที่ร่วมก่อตั้งมูลนิธิฯ ให้ดำเนินโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เมื่อปี 2562  ต่อยอดสู่การทำโครงการ BKS BAKERY ซึ่งใช้วัตถุดิบไข่ไก่ที่โรงเรียนผลิตได้เอง เรียกได้ว่าทั้งสองกิจกรรมที่ซีพีเอฟให้การสนับสนุน เป็นการส่งเสริมการสร้างความมั่นคงทางอาหารในโรงเรียน ฝึกทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้นักเรียน  และสร้างวินัยในการเก็บออมเงินตั้งแต่วัยเยาว์

โรงเรียนบ้านโคกสูง  เป็นโรงเรียนขนาดกลาง จำนวนนักเรียน 297 คน  นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและส่วนหนึ่งไม่ใช่คนในพื้นที่  เป็นการย้ายตามผู้ปกครองที่เข้ามาประกอบอาชีพ  เช่น  ก่อสร้าง  รับจ้าง  โดยในปี 2563 โรงเรียนฯดำเนินโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ โดยได้รับการสนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้จากซีพีเอฟ ส่งมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ระบบปิด รวมถึงการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่ไข่ การดูแลสุขภาพสัตว์การจัดการโรงเรือน ตามหลักวิชาการและสุขาภิบาล เป็นแหล่งในการเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับทางโรงเรียนและชุมชน เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางอาชีพในอนาคต ซึ่งปัจจุบัน โรงเรียนฯสามารถดำเนินโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ได้อย่างต่อเนื่องด้วยเงินหมุนเวียนจากการขายผลผลิตไข่ไก่  มีแม่ไก่ที่ลงรอบใหม่  144  ตัว  เก็บผลผลิตไข่ไก่ได้ประมาณ  4-5 แผงต่อวัน

ล่าสุด ปี 2565  ซีพีเอฟให้การสนับสนุนโครงการ  BKS BAKERY ของรร.บ้านโคกสูง  เป็นโครงการต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตไข่ไก่ แปรรูปเป็นเบเกอรี่ อาทิ  เค้กไข่ลาวา เค้กช็อกโกแล็ต เค้กส้ม ซอฟต์คุกกี้ ฯลฯ  เป็นการถ่ายทอดทักษะการประกอบอาชีพให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6  รวมทั้งจะบรรจุโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และ BKS BAKERY ในชั่วโมงการเรียนการสอนของนักเรียนด้วย

BKS BAKERY ยังเป็นโครงการที่เสริมสร้างรายได้ระหว่างเรียนและแบ่งเบาภาระของครอบครัว โดยที่ชุมนุม BKS BAKERY มีการแบ่งผลผลิตไข่ไก่จำนวน 15 ฟอง มาใช้เพื่อทำเบเกอรี่จำหน่ายทุกวันอังคาร  อาทิ เค้กไข่ลาวา  เค้กช็อกโกแล็ต  เค้กส้ม ซอฟต์คุกกี้  เป็นต้น มีทั้งทางขายผ่านร้านสหกรณ์โรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง ตลาดนัดในชุมชน   ช่องทางการขายฝากร้านค้าและขายออนไลน์ เช่น ร้านค้าในชุมชน   ร้านค้าตลาดสด  ร้านค้าตลาดนัด  เพจเฟสบุ๊กของโรงเรียน  ในราคาจำหน่ายเค้ก  15  บาท /  ชิ้น  ซอฟต์คุกกี้ 5  บาทต่อชิ้น  และมีการแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้กับทางร้าน  20%  โดยตั้งแต่เริ่มนับหนึ่งโครงการ  BKS BAKERY เมื่อเดือนกันยายน 2565  จน ถึงกุมภาพันธ์ 2566  มียอดรายรับจากการขายเบเกอรี่รวมกว่าหมื่นบาท

นายเอนก รั้งกลาง  อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ และ  BKS BAKERY ของรร.บ้านโคกสูง  กล่าวว่า ทั้งสองโครงการ  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากซีพีเอฟ  เป็นการฝึกทักษะอาชีพให้นักเรียนที่สามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริงไปใช้ และส่งเสริมการสร้างความมั่นคงทางอาหารในโรงเรียน ปลูกฝังความมีวินัยในการเก็บออม จากการที่เด็กๆจะได้รับส่วนแบ่งค่าตอบแทนจากการจำหน่ายผลผลิตไข่ไก่ และจากรายรับในการจำหน่ายเค้กไข่ลาวา  และซอฟต์คุ้กกี้      

ด.ญ. นันทิตา อินกลาง นักเรียนชั้นป.5/1  กล่าวว่า  สิ่งที่ได้จากโครงการ คือ  ได้ทำขนมเค้กไข่ลาวา ได้ฝึกทำซอฟต์คุกกี้ ได้ฝึกขายให้กับน้องๆ เพื่อนๆในโรงเรียน หนูชอบตอนที่ครูให้ทำแต่งหน้าเค้ก เพราะได้ฝึกสร้างสรรค์หน้าเค้กด้วยตัวเองกับเพื่อน ฝึกการพูดวิธีการทำเค้ก รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม

"โรงเรียนคาดหวังว่า BKS BAKERY จะช่วยพัฒนาทักษะ ความรับผิดชอบของเด็กนักเรียน   ได้เรียนรู้ว่าตนเองมีความชอบในเรื่องใด " คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการ   กล่าว

ซีพีเอฟ  ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา เป็นหัวใจของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  เดินหน้าร่วมยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยศตวรรษที่  21 มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน  ตามเป้าหมายของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี  สร้าง"เด็กดี เด็กเก่ง" และมุ่งมั่นมีส่วนร่วมส่งมอบโอกาสให้กับเด็กไทยในพื้นที่ห่างไกล  ลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งในปี  2566  ซีพีเอฟ มีแผนสนับสนุนโครงการฯ ทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพ  โดยปัจจุบัน มีโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์ อีดี ในความดูแลของซีพีเอฟรวมทั้งสิ้น  297 โรงเรียน ในพื้นที่ 4  จังหวัด คือ นครราชสีมา  บุรีรัมย์  ชัยภูมิ และสระบุรี   

X

Right Click

No right click