January 30, 2023
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 807

แก้หนี้นอกระบบใช้ 2.5 หมื่นล้าน ซื้อหนี้

July 21, 2017 6246

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เห็นชอบรับร่างระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ตามโครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ อนุมัติงบ 15,000 ล้านบาท และมอบหมายให้ สทบ. ไปประสานกับกระทรวงการคลังและสถาบันการเงินของรัฐเพื่อจัดทำแนวทางการแก้หนี้นอกระบบ

นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (สทบ.) เปิดเผยว่า เบื้องต้นจะให้กองทุนหมู่บ้านเข้าไปซื้อหนี้นอกระบบเข้ามา แล้วเข้าไปเป็นเจ้าหนี้แทนโดยจะใช้เงินจากวงเงิน 40,000 ล้านบาท ดอกเบี้ย 5% ต่อปี ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปล่อยสินเชื่อให้กองทุนหมู่บ้าน

ขณะนี้ใช้ไปแล้วประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาท ยังเหลือวงเงินอยู่ 2.5 หมื่นล้านบาท ที่สามารถนำมาดำเนินการได้ ทั้งนี้ อาจมีการแสดงความกังวลว่าแนวทางนี้จะสร้างปัญหาให้กองทุนหมู่บ้านฯ หรือไม่ ซึ่งยืนยันว่าโดยหลักการแล้ว สทบ. จะต้องดูแลให้กองทุนหมู่บ้านฯ ให้พัฒนาตัวเองให้พร้อมก่อนแล้วค่อยจะเข้าไปดูแลเรื่องนี้

นอกจากนี้ นายสุวิทย์ ยังให้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) หาแนวทางในการพัฒนาผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านฯ ให้มีจำนวนเพียงพอและครอบคลุมจากปัจจุบันที่มีเพียง 300 กว่า คนต้องตรวจสอบอยู่เกือบ 8 หมื่นกองทุน เน้นการอบรมให้ความรู้ใน 4 เรื่อง ได้แก่ กฎหมาย การเงิน ไอที และ ความรู้ด้านธุรกิจ คาดว่าจะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อการขับเคลื่อนเป็นแพคเกจและประกาศในวันที่ 25 ก.ค. ซึ่งเป็นวันครบรอบ 16 ปีกองทุนหมู่บ้านฯ

ในการประชุมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กทบ.) ยังเห็นชอบรับร่างระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ ว่าด้วยการบริหารโครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ พ.ศ. 2560 หรือโครงการ 15,000 ล้านบาท

ซึ่งหลังจากระเบียบผ่านการอนุมัติแล้วคาดว่าจะเริ่มทยอยอนุมัติโครงการที่เสนอเข้ามารอแล้วและจ่ายเงินเข้ากองทุนฯ ละ 200,000 บาท ตั้งแต่ 25 ก.ค. 2560 เป็นต้นไป และคาดว่าจะจ่ายเงินส่วนใหญ่ หรือ 90% หรือประมาณ 64,000 กองทุน ภายในเดือน ส.ค.นี้ และเก็บตกอีก 10% ในเดือนก.ย.

ทั้งนี้ ที่ประชุม กทบ. ยังอนุมัติให้ตั้งกองทุนฯ ใหม่อีก 2 กองทุนได้แก่ กองทุนชุมชนตลาดหนองหญ้าไซ และกองทุนชุมชนหนองหลวง ทำให้หลังจากนี้จะมีกองทุนหมู่บ้านฯ มีทั้งหมด 79,593 กองทุนฯ

 

Rate this item
(1 Vote)
Last modified on Friday, 04 August 2017 15:14
X

Right Click

No right click