August 15, 2022

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (“SCGC”) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้เป็นครั้งแรก ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบันของ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง และผู้ลงทุนทั่วไป

February 18, 2022 1158

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (“SCGC” หรือ “บริษัทฯ”)

 เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.75% ต่อปี มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 30,000 ล้านบาท อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ A+(tha) จากฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) สะท้อนสถานะทางธุรกิจและการเงินที่แข็งแกร่ง โดยจะเปิดจองซื้อช่วงที่ สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ครั้งที่ 1/2561 (SCC224A) ในวันที่ 1-7 มีนาคม 2565 ช่วงที่ สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย หรือ บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ทุกรุ่น ในวันที่ 25-29 มีนาคม 2565 และผู้ลงทุนทั่วไปสามารถจองซื้อได้ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2565 ที่ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

นายกุลเชฏฐ์ ธาราจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ เอสซีจีซี (SCGC) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกมูลค่าไม่เกิน 30,000 ล้านบาท เพื่อนำมาชำระคืนเงินกู้จากบมจ.ปูนซิเมนต์ไทย โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อที่ระดับ A+(tha) จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของธุรกิจจากการเป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน โดยมุ่งเน้นการเป็นผู้นำตลาดในภูมิภาคอาเซียนที่ดำเนินงานอย่างยั่งยืน

            การเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวจะแบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงที่ 1 ในวันที่ 1-7 มีนาคม 2565 จะให้สิทธิจองซื้อกับผู้ลงทุนทั่วไป
ที่เป็นผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 (SCC224A) ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ เมษายน 2565 ในอัตราส่วน 1 หุ้นกู้ SCC224A ต่อ 1 หุ้นกู้ใหม่ SCGC ช่วงที่ 2 ในวันที่ 25-29 มีนาคม 2565 จะให้สิทธิจองซื้อกับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ทุกรุ่น ในสัดส่วนร้อยละ 80 ของหุ้นกู้ที่เหลือจากการจองซื้อช่วงที่ 1 โดยจองซื้อขั้นต่ำ 1,000,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท และช่วงที่ 3 ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2565 จะเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป ในสัดส่วนร้อยละ 20 ของหุ้นกู้ที่เหลือจากการจองซื้อช่วงที่ และรวมกับหุ้นกู้ส่วนที่เหลือจากการจัดสรรจากช่วงที่ 2 (ถ้ามี) โดยจองซื้อขั้นต่ำ 1,000,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

            สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจ สามารถจองซื้อหุ้นกู้ SCGC ได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 5 แห่ง คือ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผ่านช่องทางออนไลน์และที่สาขาของธนาคาร โดยดาวน์โหลดใบจองซื้อได้ที่ www.scgchemicals.com 

            ทั้งนี้ ภาพรวมการดำเนินธุรกิจของ SCGC ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถปรับตัวท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยมีรายได้จากการขาย 238,390 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 62 จากเดิม 146,870 ล้านบาท ในปี 2564  กำไรสุทธิ 27,068 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 76 จากเดิม 15,340 ล้านบาท ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ในระดับต่ำเพียง 0.97 เท่า สำหรับในปี 2565 บริษัทฯ ได้วางแผนขยายการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งสู่การเป็น “ธุรกิจปิโตรเคมีเพื่อความยั่งยืน”

           

X

Right Click

No right click